หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

[ ทั้งหมด   18 ก.ย. 2560   19 ก.ย. 2560   19 ก.ย. 2560   19 ก.ย. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 19 ก.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องสังคมศึกษา 1 19 ก.ย. 2560 09.00-10.30
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องสังคมศึกษา 2 19 ก.ย. 2560 09.00-10.30
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องสังคมศึกษา 3 19 ก.ย. 2560 09.00-10.30
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คณิตศาสตร์ 1 19 ก.ย. 2560 09.00-10.30
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 2 19 ก.ย. 2560 09.00-10.30
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 3 19 ก.ย. 2560 09.00-10.30
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง วิทยาศาสตร์ 3 19 ก.ย. 2560 09.00-10.30
8 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ภาษาไทย 1 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
9 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ภาษาไทย 2 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
10 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง วิทยาศาสตร์ 2 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
11 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง วิทยาศาสตร์ 1 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย อาคาร 3 ชั้น ชั้น ชั้น 3 ห้อง ภาษาอังกฤษ 3 19 ก.ย. 2560 09.00-11.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ภาษาอังกฤษ 2 19 ก.ย. 2560 09.00-11.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ภาษาอังกฤษ 1 19 ก.ย. 2560 09.00-11.00
4 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป 6/1 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป 5/1 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป 5/2 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย อาคาร 3 ชั้น ชั้น ชั้น 3 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย อาคาร 3 ชั้น ชั้น ชั้น 3 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ห้อง หอประชุม 19 ก.ย. 2560 09.00-16.30
4 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ห้อง หอประชุม 19 ก.ย. 2560 09.00-16.30
5 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ห้อง หอประชุม 19 ก.ย. 2560 09.00-16.30
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ห้อง หอประชุม 19 ก.ย. 2560 09.00-16.30
7 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ห้อง หอประชุม 19 ก.ย. 2560 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ อาคาร017 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 19 ก.ย. 2560 09.00
2 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ อาคาร017 ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 19 ก.ย. 2560 09.00
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ อาคาร105/26 ชั้น 1 ห้อง อ.2/1 19 ก.ย. 2560 09.00
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ อาคาร105/26 ชั้น 1 ห้อง อ.1/1 19 ก.ย. 2560 09.00
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ อาคาร105/26 ชั้น 1 ห้อง อ.1/2 19 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย อาคาร 3 ชั้น ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย อาคาร 3 ชั้น ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง อาคาร 1 ห้อง 113 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองปลิง อาคาร 1 ห้อง 115 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองปลิง อาคาร 2 ห้อง 222 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง อาคาร 2 ห้อง 223 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง อาคาร 2 ห้อง 211 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
7 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองปลิง อาคาร 2 ห้อง 212 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
8 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง อาคาร 2 ห้อง 214 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
9 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง อาคาร 2 ห้อง ลานปูน 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
10 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองปลิง ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองปลิง ห้อง อาคารศรัทธาราษฏร์ 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองปลิง ห้อง อาคารศรัทธาราษฏร์ 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง ห้อง อาคารศรัทธาราษฏร์ 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองปลิง ห้อง อาคารศรัทธาราษฏร์ 19 ก.ย. 2560 13.00-16.00
5 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองปลิง ห้อง อาคารศรัทธาราษฏร์ 19 ก.ย. 2560 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ อาคาร017 ชั้น 1 ห้อง ป.3 19 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองโสน สนามโดม 19 ก.ย. 2560 09.00 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโสน อาคารใหม่/สนามฟุตบอล 19 ก.ย. 2560 09.00 น.
3 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโสน โรงอาหาร 19 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ คอมพิวเตอร์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 19 ก.ย. 2560 09.00-11.00
2 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ห้องประชุมราชาวดี ห้อง ห้องประชุมราชาวดี 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ห้องประชุมราชาวดี ห้อง ห้องประชุมราชาวดี 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ห้องประชุมราชาวดี ห้อง ห้องประชุมราชาวดี 19 ก.ย. 2560 13.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ อาคารอุตสาหกรรมศิลป์ ห้อง อาคารอุตสาหกรรมศิลป์ 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ หอประชุมใหญ่ 19 ก.ย. 2560 09.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ หอประชุมใหญ่ 19 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา