หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 60 133 85
2 012 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 15 27 22
3 016 โรงเรียนบ้านท่าว้า 9 17 12
4 023 โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 7 14 9
5 028 โรงเรียนบ้านพุพรหม 22 63 33
6 029 โรงเรียนบ้านพุรวก 0 0 0
7 030 โรงเรียนบ้านยางสูง 33 78 46
8 031 โรงเรียนบ้านรางขาม 16 31 22
9 034 โรงเรียนบ้านลําอีซู 51 102 75
10 035 โรงเรียนบ้านวังด้ง 32 49 41
11 036 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 16 38 26
12 038 โรงเรียนบ้านสามยอด 42 98 69
13 040 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 18 24 23
14 041 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 17 48 28
15 043 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 15 31 22
16 068 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 18 28 21
17 069 โรงเรียนบ้านหนองรี 42 93 65
18 073 โรงเรียนบ้านหนองสําโรง 14 23 21
19 074 โรงเรียนบ้านหนองหมู 6 11 6
20 075 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 4 9 7
21 076 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 21 38 32
22 050 โรงเรียนบ้านหนองเข้ 5 6 6
23 056 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 36 77 60
24 044 โรงเรียนบ้านหนองแกใน 12 17 15
25 065 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 17 31 24
26 080 โรงเรียนบ้านหลังเขา 44 83 73
27 006 โรงเรียนบ้านเขาแดง 7 12 12
28 039 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 41 75 63
29 033 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 18 47 32
30 085 โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 14 22 19
31 086 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 50 97 80
32 091 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 56 122 89
33 004 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 37 91 64
รวม 795 1635 1202
2837