หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 34 70 52
2 005 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 18 38 31
3 013 โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 8 16 11
4 096 โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด 14 30 20
5 014 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 49 92 77
6 015 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 51 112 74
7 017 โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ 6 13 7
8 019 โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง 13 19 14
9 021 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 14 22 15
10 020 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 26 61 39
11 022 โรงเรียนบ้านบะลังกา 18 34 23
12 026 โรงเรียนบ้านพรหมณี 25 49 39
13 027 โรงเรียนบ้านพุบอน 27 48 42
14 032 โรงเรียนบ้านรางพยอม 1 3 1
15 037 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 13 29 17
16 042 โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก 21 43 32
17 052 โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 12 25 20
18 053 โรงเรียนบ้านหนองจั่น 18 43 23
19 054 โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย 9 24 12
20 057 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 32 65 48
21 058 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 26 62 44
22 059 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 40 96 61
23 061 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 44 75 64
24 063 โรงเรียนบ้านหนองผือ 0 0 0
25 067 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 23 50 34
26 066 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 6 15 11
27 095 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 26 39 35
28 051 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 52 95 72
29 071 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 31 57 48
30 072 โรงเรียนบ้านหนองโสน 35 65 41
31 078 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 16 33 21
32 046 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 7 15 12
33 047 โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง 7 12 9
34 064 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 17 34 26
35 007 โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว 5 11 9
36 024 โรงเรียนบ้านโป่งไหม 16 28 23
37 082 โรงเรียนประชาพัฒนา 11 30 14
38 084 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 78 146 116
39 088 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 37 84 61
40 090 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 19 33 26
41 092 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 36 78 37
42 001 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 33 67 53
43 079 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 37 113 48
รวม 1011 2074 1462
3536