หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับอำเภอบ่อพลอย
วันที่ 20 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
สพป. กาญจนบุรี เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 52 91.23% 1 1.75% 3 5.26% 1 1.75% 57
2 โรงเรียนบ้านลําอีซู 41 80.39% 5 9.8% 4 7.84% 1 1.96% 51
3 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 40 81.63% 4 8.16% 4 8.16% 1 2.04% 49
4 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 38 73.08% 11 21.15% 2 3.85% 1 1.92% 52
5 โรงเรียนบ้านหลังเขา 37 86.05% 5 11.63% 0 0% 1 2.33% 43
6 โรงเรียนบ้านหนองรี 34 80.95% 4 9.52% 4 9.52% 0 0% 42
7 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 30 83.33% 4 11.11% 2 5.56% 0 0% 36
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 29 78.38% 5 13.51% 3 8.11% 0 0% 37
9 โรงเรียนบ้านสามยอด 28 70% 10 25% 2 5% 0 0% 40
10 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 25 62.5% 5 12.5% 8 20% 2 5% 40
11 โรงเรียนบ้านวังด้ง 24 75% 5 15.63% 3 9.38% 0 0% 32
12 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 66.67% 9 27.27% 2 6.06% 0 0% 33
13 โรงเรียนบ้านพุพรหม 17 77.27% 3 13.64% 2 9.09% 0 0% 22
14 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 13 76.47% 2 11.76% 2 11.76% 0 0% 17
15 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 11 64.71% 4 23.53% 2 11.76% 0 0% 17
16 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 10 55.56% 4 22.22% 3 16.67% 1 5.56% 18
17 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
18 โรงเรียนบ้านรางขาม 10 71.43% 2 14.29% 2 14.29% 0 0% 14
19 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 9 52.94% 4 23.53% 4 23.53% 0 0% 17
20 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 8 57.14% 2 14.29% 3 21.43% 1 7.14% 14
21 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 7 46.67% 6 40% 2 13.33% 0 0% 15
22 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 6 40% 4 26.67% 3 20% 2 13.33% 15
23 โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
24 โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 5 38.46% 7 53.85% 1 7.69% 0 0% 13
25 โรงเรียนบ้านเขาแดง 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
26 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 4 19.05% 8 38.1% 7 33.33% 2 9.52% 21
27 โรงเรียนบ้านท่าว้า 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
28 โรงเรียนบ้านหนองสําโรง 3 23.08% 5 38.46% 4 30.77% 1 7.69% 13
29 โรงเรียนบ้านหนองแกใน 3 27.27% 3 27.27% 4 36.36% 1 9.09% 11
30 โรงเรียนบ้านหนองหมู 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
31 โรงเรียนบ้านหนองเข้ 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
32 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง