สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับอำเภอหนองปรือ
วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองขอน อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สืบเรือง
 
1. นางนัยนา  ใยเยื่อ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  วงศ์วิเศษวิทยา
 
1. นางสุมิตตา  อินนา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขามุสิ 1. เด็กหญิงกุลพิธาน์  คงมา
 
1. นายวัฒนา  อ่อนเบา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  อินทรกุล
 
1. นางสุมิตตา  อินนา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสรี-สมใจ 1. เด็กหญิงพัชรมัย  เชิงไพร
 
1. นางสาวพรนิภัส  รักแตง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงณัฐนพิน  เชื้อทอง
 
1. นางเยาวเรศ  ภู่ระหงษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงจันทมณี  สะและ
 
1. นางวิลาวัลย์  นุชนิ่ม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กชายธนาคาร  ตันอิสาน
 
1. นางสาววิมลรัตน์  หวังสุข
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงวรัทยา  คนใหญ่
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  จินดา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงวุ้นเส้น  วัชรชัยโสภณศิริ
 
1. นางสาวเอื้ออนุช  ศักดิ์หารอินทร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายธนภัทร  สอนวิสัย
 
1. นางภาวนา  สังข์กลมเกลี้ยง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 1. เด็กหญิงชาลิสา  เหล่าสวัสดิ์
 
1. นางสาวฐิติพร  ลิ้มศักดิ์ชัยกิจ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงปิยากร  ใจอดทน
 
1. นางสาวกานต์ระวี  โสคำภา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงวันทิตา  โสภณสิริ
 
1. นางอุสนีย์  พ่วงกุล
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงบุษบา  รอดพิมพ์
 
1. นางเยาวเรศ  ภู่ระหงษ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงฆัมพร  เพ็ชรพันธ์
 
1. นางสาวเอื้ออนุช  ศักดิ์หารอินทร์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงจันทกานต์  อุทัศน์
 
1. นางเยาวเรศ  ภู่ระหงษ์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กชายบูรพา  แซ่ล้อ
 
1. นางสาวจันทร์สวย  นาทันรีบ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสงทอง
 
1. นางสาววิมลรัตน์  เครือมี
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงปาณรวินท์  โพ้มึงชุ้ง
 
1. นางลัดดา  สมบูรณ์
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  แสงจันทร์
 
1. นางสาวศจีวรรณ  ว่องมหาชัยกุล
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แยกผิวผ่อง
 
1. นางภาวนา  สังข์กลมเกลี้ยง
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายนันทยศ  สระทองเมือง
 
1. นางสาวพิรุฬห์ณัฐ  คล้ายลักษ์
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงอาทิมา  เจริญผล
 
1. นางยุวดี  คำเรียง
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกุลนิชฐ์  จันทึก
2. เด็กชายพระนาย  เถื่อนคำ
3. เด็กหญิงศศิประภา  ฟ้าเฟื้องวิทยากุล
 
1. นางสาวชลธิชา  ชุ่มเพ็งพันธ์
2. นางภาวนา  สังข์กลมเกลี้ยง
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ทองทา
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  กองตัน
3. เด็กหญิงเนตรกมล  อินทร์สระเกตุ
 
1. นางยุวดี  คำเรียง
2. นางสาวรัชดาวรรณ  อินนา
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัชนก  สุดประเสริฐ
3. เด็กหญิงรัตน์วิภา  รุ่งพิทยานนท์
 
1. นางสาวกาญน์จดา  สุขอัมพร
2. นางเหรียญทอง  พิมพขันธ์
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงนันทิตา  สืบดี
2. เด็กหญิงยุลดา  รื่นนุสาร
3. เด็กหญิงอรัญญา  เซี่ยงฝุง
 
1. นางสาวกานต์ระวี  โสคำภา
2. นางภาวนา  สังข์กลมเกลี้ยง
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงดวงแก้ว  สุกใส
2. เด็กหญิงนพรัตน์  สงกระสินธ์
3. เด็กหญิงสุณิสา  วันทอง
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  สวัสดิ์เชิดวงศ์
2. นางอุสนีย์  พ่วงกุล
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงจิระประภา   แฝ้ดทองซิว
2. เด็กหญิงณัฐกานต์   แลเพชร
3. เด็กหญิงเจนจิรา   ยศวิชัย
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  จินดา
2. นางสาวอุษาวดี  มากล้น
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  เอื้องคำประเสริฐ
2. เด็กหญิงสายชล  รุผักชี
 
1. นางสาวกานต์ระวี  โสคำภา
2. นางสาวชลธิชา  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรรณวงษ์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  พิบูลชัยนันท์
 
1. นางสาวอัมพวัน  รอดผึ้ง
2. นางอุสนีย์  พ่วงกุล
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงมนัสดา  โม่มาลา
2. เด็กหญิงศรัญญา  สุกใส
 
1. นางยลพิชา  ไวคำนึง
2. นางเยาวเรศ  ภู่ระหงษ์
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กชายกฤษกร  เซี่ยงหว็อง
2. เด็กหญิงจีรนันท์  สระทองจวง
 
1. นางสาวฟ้าศรีทอง  ทวีศักดิ์
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้วดี
2. เด็กหญิงเกวลี  รอดภัย
 
1. นางสาวกานต์ระวี  โสคำภา
2. นางสาวชลธิชา  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พรหมขวัญ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  เซี่ยงหลิว
 
1. นางสาวกาญน์จดา  สุขอัมพร
2. นางเหรียญทอง  พิมพขันธ์
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายณฐภัทร  เนมีย์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ธีระชวาลวงศ์
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงกาญเกล้า  ด้วงปาน
 
1. นางบัวเรียน  ยอดครู
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 1. เด็กหญิงวริศรา  นุ่มวัฒนะ
 
1. นางสาวอรอุมา  ปานธรรม
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงพรรณิภา  เซี่ยงฉิน
 
1. นางสุนันทา  กาญจนภิญพงศ์
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 1. เด็กชายเจริญศักด์  สังขบุตร
 
1. นายธนา  เมฆนาคา
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รักษี
 
1. นางสาวอรอุมา  ปานธรรม
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงพรรณปพร  นันทอินทร์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ทับทิมศรี
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงนภัสสร  เหลือบจำเริญ
 
1. นางสาวสุนิสา  ขุนพรหม
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงพัชรมณฑ์  ชาดำ
 
1. นางสาวอณัฐญา  แก้วไซเกิด
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายภูรินทร์  ตันประทุมวงศ์
 
1. นางสาวอณัฐญา  แก้วไซเกิด
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 1. เด็กชายปวริศ  แก้วสุกใส
 
1. นางสุนิศา  เหมือนบัว
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายธีรพงษ์  เจียงรัมย์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ธีระชวาลวงศ์
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุภาพิน
 
1. นายอวยพร  แก้วบรรจง
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 1. เด็กชายธัชชัย  ปทุมสูติ
 
1. นางนงนุช  กางอ่อน
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 1. เด็กชายชนาธิป  สังวาลสิน
 
1. นางสุนิศา  เหมือนบัว
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายยศกร  แก้วศรีงาม
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  สวัสดิ์เชิดวงศ์
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายพลศักดิ์  ดอนทองแดง
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ทับทิมศรี
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงอทิตยา  ศรีสุนาครัว
 
1. นายศุภชัย  โคตรคำ
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกชนันท์  คนผิวเกลี้ยง
2. เด็กหญิงจรีภรณ์  สะสม
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ทับทิมศรี
 
56 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชายสีอ่อน
2. เด็กหญิงยุวดี  แซ่เตียว
 
1. นางนงนุช  กางอ่อน
2. นางสาวระวิวรรณ  มณีจินดา
 
57 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เหมือนสังข์ดี
2. เด็กหญิงลดาวัณ  โสมโสภา
 
1. นายณัฐกรณ์  จิตตาดู
2. นางนันท์หทัย  แก้วปานกัน
 
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงไอรดา  อารีจันทวัฒน์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ธีระชวาลวงศ์
 
59 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงวิภา  ประยูรวงค์
 
1. นางสาวอณัฐญา  แก้วไซเกิด
 
60 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 1. เด็กหญิงศุภานิช  อิ่มจันทร์
 
1. นางสาวอรอุมา  ปานธรรม
 
61 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. นายสิรภพ  ปู้กุลณี
 
1. นางเมษา  โพธิ์พระยา
 
62 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายเนติภัทร  ใจเด็ด
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  สวัสดิ์เชิดวงศ์
 
63 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายอานนท์  อรรถมาลี
 
1. นางสาวสุนิสา  ขุนพรหม
 
64 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายกิตติภูมิ   อยู่ญาติมาก
2. เด็กหญิงฑิฐิตา  ศรีบุญเพ็ง
3. เด็กชายธนายุต  อินทร์แสน
 
1. นายปัณณทัต  พรหมกุล
2. นายอวยพร  แก้วบรรจง
 
65 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  รักน้อย
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  เขียวไสว
3. เด็กชายนฤเบศ  ภู่โพธิ์
 
1. นางสาวตรีบุปผา  มิ่งเมือง
2. นางสาวเจษราพร  ผาโคตร
 
66 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงนิรชา  เทียมจันทร์
2. เด็กชายศิวกร  เกิดศิริ
3. เด็กหญิงโศรดา  เทพสิน
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  ปานะศรี
2. นางสาววิลาสินี  ปลาทอง
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายติณณภพ  ขำจันทึก
2. เด็กหญิงนันทิยา  แก้วศรีงาม
 
1. นางบุญเรือน  แห้วเพ็ชร
2. นางสาวอัมพวัน  รอดผึ้ง
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายขวัญชัย  โอสถ
2. เด็กหญิงปาณิศา  บุญช่วยชู
 
1. นายนูกูล  พรไกรเนตร
2. นางสาววันทนีย์  คล้ายเอี่ยม
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กชายชยพัทธ์  ถนอมแสนดี
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ม่วงคง
 
1. นางสาวพึ่งพร  บุญสืบ
2. นางเพ็ญจันทร์  อ่วมเสือ
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ลาซ่า
2. เด็กชายธนกฤต  พิริยะพาณิชย์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  อินชูกุล
2. นางสาววันทนา  แซ่เล้า
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงวัลวิภา  แซ่เฮง
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์  อุบลไทร
 
1. นางบุญเรือน  แห้วเพ็ชร
2. นางสาวอัมพวัน  รอดผึ้ง
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  แก้วปรางค์
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  โพธิ์พันธ์ุ
 
1. นางพนิตตา  สำลีอ่อน
2. นางสาวพึ่งพร  บุญสืบ
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายสิริกร  ประสิทธ
2. เด็กหญิงอภิชญา  จูรบูรณ์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  อินชูกุล
2. นางสาววันทนา  แซ่เล้า
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   เขียวอร่าม
2. เด็กหญิงเมษา    พ่วงรอดพันธุ์
 
1. นางกาญจนา  ภู่สอน
2. นายสุกิจ  เจริญกุล
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงชญาภา  วิทยาอุ่นวิบูลย์
2. เด็กชายสุธิเดช  น้ำแก้ว
 
1. นางสาวพึ่งพร  บุญสืบ
2. นายสมเกียรติ  บุญขาว
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงจิดาภา  ธมนวรรณ
2. เด็กหญิงสริตา  เรืองวิทย์
 
1. นายสุนทร  พูลเพิ่ม
2. นางสาวไอลดา  สุขสี
 
77 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กชายศุทธวีร์  สระทองแพ
2. เด็กชายอนุภัทร  พระพรม
 
1. นางเสาวนีย์  เศษศรี
 
78 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงประภาสิริ  วงษ์ศรีเสมา
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  มณีแก้ว
 
1. นายวรวุฒิ  สมบูรณ์ดี
2. นายสุวัน  ดวงจันทร์
 
79 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กชายธนชัย  ชาวบ้านใหม่
2. เด็กหญิงปภานันท์  รื่นนุสาร
 
1. นายจักรกฤษณ์  เกษไธสง
 
80 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายสัจจพร  คูหา
2. เด็กชายเดโชชัย  ศรีอ่ำดี
 
1. นายสุนทร  พูลเพิ่ม
2. นางสาวไอลดา  สุขสี
 
81 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายอนุชา  วิเศษรัตน์
2. เด็กหญิงไอยรา  สุวรรณสิงห์
 
1. นายทินกร  มอญแช่มช้อย
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงใจใฝ่บุญ  สิทธิ์อุดมทรัพย์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  เครือมี
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนริศรา  นามเลิศ
 
1. นางสาวสุนีย์  ศรีจันทร์อ่อน
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายศุภโชค  ชาดำ
 
1. นางสาวสุมาลี  พุ่มมาลา
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บุญตา
 
1. นางสาวสุมาลี  พุ่มมาลา
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 1. เด็กหญิงศันศนีย์  คุณพันธ์
 
1. นายปฐมพร  ตระกูลราษฎร์
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายสรวิชญ์  ศิริกุลธาดา
 
1. นางสาววิมลรัตน์  เครือมี
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 1. เด็กชายวรรณชัย  อนุศรี
2. เด็กชายอนันตพร  อื่มจันทร์
 
1. นายปฐมพร  ตระกูลราษฎร์
2. นายสุทธิพงษ์  มะลินิล
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงธนิดา  ทับทิมทอง
2. เด็กหญิงวาสินี  โสภีร์
 
1. นายธนัชชา  โพธิกุล
2. นางสาวเพ็ญลักษณ์  กำธรธนกาญจน์
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงกนกพร  สระทองใจ
2. เด็กหญิงอรอุรินทร์  อยู่พุ่ม
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  ปานะศรี
2. นางสาววิลาสินี  ปลาทอง
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงธนัชพร  แซ่คู
 
1. นางสาวสุมาลี  พุ่มมาลา
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กชายสมบูรณ์  เกรียงไกรวารี
 
1. นางสาวผุสชา  สมบูรณ์
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กชายกิตติธัช  ประวะขัง
 
1. นายสมเกียรติ  บุญขาว
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาวสาหร่าย  วงษ์ทองดี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขามุสิ 1. เด็กหญิงภัทรนิดา  ทองใบ
 
1. นางสาวดาราวรรณ  ทนเถื่อน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงพีรดา  น้ำใจดี
 
1. นางนารี  เฉยศรีเพ็ชร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 1. เด็กชายกฤติพงษ์  รักน้อย
 
1. นางสาวศริญา  ผิววงษ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กชายปภาวิน  เพ็งสัน
 
1. นางสาวพิมพ์พิศา  พวงพั่วเพชร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 1. เด็กชายสถาพร  กรวยทอง
 
1. นางสาวพิไลวรรณ  กลมกล่อม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญชู
 
1. นางสาววลัญช์รัตน์  จิตมะกล่ำ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1. เด็กหญิงชยาภา  อุณะศิริ
 
1. นางสาววีรวัลย์  ปักษากนก
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นางสาวนิรมล  ศรีภุมมา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงขวัญชนัฐ  ลี้ไพบูลย์
 
1. นางสาวนิสา  ศรีสารากร
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงธัญญภัทร  พิบูลชัยนันท์
 
1. นางนารี  เฉยศรีเพ็ชร
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงกาญจนา  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวนิตยา  ฉิมวัย
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 1. เด็กชายจรณินทร์  ศรีอ่ำ
2. เด็กชายชิณณวรรธน์  มาลา
3. เด็กชายณัชดนัย  มังเทพ
4. เด็กชายณัฐชัย  แก้วบัวดี
5. เด็กชายธนพัฒน์  หมื่นสวัสดิ์
6. เด็กชายอธิวัฒน์  ศรีอ่ำ
 
1. นายณัฐวัฒน์  สิริอรุณรัตน์
2. นายสุทธิพงษ์  มะลินิล
3. นางสุนิศา  เหมือนบัว
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงฐิติพันธ์  ปืนฮวน
2. เด็กหญิงณิชา  คนงานดี
3. เด็กชายธนพนธ์  มาไพรบุญ
4. เด็กชายพีรพัฒน์   พันแตง
5. เด็กชายสรนันท์  สระศรีสม
6. เด็กหญิงอาภาสิริ  สระศรีสม
 
1. นางสาวทัศน์ธารี  แสนชา
2. นางสาวสิริรัตน์  คงสิน
3. นายเกรียงศักดิ์  เมืองมนต์
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายจีรภัทร  สังข์วรรณะ
2. เด็กชายณรงค์พล  -
3. เด็กชายดนุนันท์  นกดำ
4. เด็กชายพัชรพล  แสงอุดม
5. เด็กชายวโรดม  พ่าไขล่
6. เด็กชายอภินันท์  ใจบุญ
 
1. นายปภณ  ผิวทองงาม
2. นางลัดดา  สมบูรณ์
3. นายอนิวัฒน์  จันทร์อนันต์
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กชายชยธรณ์  ดวงจันทร์
2. เด็กชายธนาธิป  กุมภาพันธ์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พึ่งชอุ่ม
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  แซ่คู
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ดอนไพรยอด
 
1. นางสาวทัศน์ธารี  แสนชา
2. นายธนัชชา  โพธิกุล
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงญาณิศา  สิทธิแพทย์
2. เด็กชายอดิเทพ  เทียนสว่าง
 
1. นายชลธิศ  ศรีม่วงพงษ์
2. นางสาวดิศราพร  ศรีนุช
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กชายสืบสกุล  อายุกุล
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  หวังสกุล
 
1. นางสาวรุ้งธิวา  จันทร์ผ่อง
2. นายสมเกียรติ  บุญขาว
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายวรเมธ   แสงจันทร์
2. เด็กชายฮเล็กซ์   แข่ลีซอ
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  จินดา
2. นายอนิรุตติ์  ผาริโน
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายภัทรพล  ห้วยชะนาง
2. เด็กชายเอกรัตน์  บุญยะ
 
1. นางณัฐตาภรณ์  ศักดี
2. นางสาวพัชยา  ศรีคำไทย
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กชายกฤตนุ  พันธ์แตง
2. เด็กชายจิรพัฒน์  หวังสกุล
 
1. นางสาวรุ้งธิวา  จันทร์ผ่อง
2. นายสมเกียรติ  บุญขาว
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สุขเสริม
2. เด็กหญิงสรันพร  เจ๊ะสมัน
 
1. นางณัฐตาภรณ์  ศักดี
2. นางสาวพัชยา  ศรีคำไทย
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  พาดี
2. เด็กหญิงพนิดา  นักจะเฆ่
 
1. นางสาวธิดารัตน์  แซ่โง้ว
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่. 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  อ่อนวิมล
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เกิดสมบูรณ์
3. เด็กชายศรายุธ  แจ่มศรี
 
1. นายนนทชัย  สุขสำราญ
2. นางสาวสุนันทา  พร้าวตะคุ
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขันทองดี
2. เด็กชายจิรภัทร  ศรีบุตรดี
3. เด็กหญิงศุภานันท์  ศรีหว้าสระสม
 
1. นายวรวุฒิ  สมบูรณ์ดี
2. นายสุวัน  ดวงจันทร์
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา  ทองนอก
2. เด็กชายบุญญพัต  ลพพึ่งชู
3. เด็กหญิงวาสิตา  สะศิธร
 
1. นางประภัสสร  แดงเลือด
2. นางยุวดี  คำเรียง
 
121 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงจิดาภา  บาลนคร
2. เด็กชายธันวา  นานกระโทก
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  อินทรพูลวงษ์
 
1. นางสาวจรินทร์  คล้ายสินธุ์
2. นางสาวชลพิชา  เจริญกุล
 
122 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกัญชพร  อ่อนใจดี
2. เด็กชายชยากร  แสงโสด
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดจิตต์
 
1. นางสาวยุพา  กิจบุญศรี
2. นางสาวสิรินทร  เพิ่มสุวรรณ์
 
123 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงดวงกมล  สาระสาริน
2. เด็กหญิงรตินันท์  กำเหนิด
3. เด็กชายหฤษฎ์  บุญพา
 
1. นางสาวนฤมล  วรรณโส
2. นางเนาวรัตน์  นิลรักษา
 
124 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงจิรภา  ห้วยหงษ์ทอง
2. เด็กหญิงนรินทารา  ศรีสิงห์
3. เด็กหญิงไอศิกา  ป่งกวาง
 
1. นางสาวกนกพร  บาลนคร
2. นางสาวเดือนนภา  ขำอรุณ
 
125 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1. เด็กหญิงจิรประภา  รักษี
2. เด็กหญิงปานวรินทร์  นักจะเฆ้
3. เด็กหญิงวิยะดา  คำภักดี
 
1. นางกฤษณา  สิทธิแพทย์
 
126 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงคะนาม
2. เด็กหญิงพัชรพร  จันทร์เผื่อน
3. เด็กชายอิทธิกร  ปืนฮวน
 
1. นางสาวยุพา  กิจบุญศรี
2. นางสาวสิรินทร  เพิ่มสุวรรณ์
 
รวม 126 213 178