สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับอำเภอหนองปรือ
วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองขอน อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สืบเรือง
 
1. นางนัยนา  ใยเยื่อ
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  วงศ์วิเศษวิทยา
 
1. นางสุมิตตา  อินนา
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขามุสิ 1. เด็กหญิงกุลพิธาน์  คงมา
 
1. นายวัฒนา  อ่อนเบา
 
4 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  อินทรกุล
 
1. นางสุมิตตา  อินนา
 
5 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสรี-สมใจ 1. เด็กหญิงพัชรมัย  เชิงไพร
 
1. นางสาวพรนิภัส  รักแตง
 
6 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงณัฐนพิน  เชื้อทอง
 
1. นางเยาวเรศ  ภู่ระหงษ์
 
7 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงอุมารินทร์  สิทธิ์นะศรี
 
1. นางสาวชลธิชา  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
8 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงกรองกมล  สกุลเรือง
 
1. นางเยาวเรศ  ภู่ระหงษ์
 
9 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  อินทรกุล
 
1. นางสุมิตตา  อินนา
 
10 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงจันทมณี  สะและ
 
1. นางวิลาวัลย์  นุชนิ่ม
 
11 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กชายธนาคาร  ตันอิสาน
 
1. นางสาววิมลรัตน์  หวังสุข
 
12 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงวรัทยา  คนใหญ่
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  จินดา
 
13 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงวุ้นเส้น  วัชรชัยโสภณศิริ
 
1. นางสาวเอื้ออนุช  ศักดิ์หารอินทร์
 
14 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายธนภัทร  สอนวิสัย
 
1. นางภาวนา  สังข์กลมเกลี้ยง
 
15 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 1. เด็กหญิงชาลิสา  เหล่าสวัสดิ์
 
1. นางสาวฐิติพร  ลิ้มศักดิ์ชัยกิจ
 
16 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงปิยากร  ใจอดทน
 
1. นางสาวกานต์ระวี  โสคำภา
 
17 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงวันทิตา  โสภณสิริ
 
1. นางอุสนีย์  พ่วงกุล
 
18 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงบุษบา  รอดพิมพ์
 
1. นางเยาวเรศ  ภู่ระหงษ์
 
19 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงพัณณิตา  แซ่อิ้ว
 
1. นางเยาวเรศ  ภู่ระหงษ์
 
20 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงสมิตา  สุวรรณสิงห์
 
1. นางสาวรัชดาวรรณ  อินนา
 
21 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงเสาวรส  อินทร์กงลาด
 
1. นางนัยนา  ใยเยื่อ
 
22 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงฆัมพร  เพ็ชรพันธ์
 
1. นางสาวเอื้ออนุช  ศักดิ์หารอินทร์
 
23 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงจันทกานต์  อุทัศน์
 
1. นางเยาวเรศ  ภู่ระหงษ์
 
24 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กชายบูรพา  แซ่ล้อ
 
1. นางสาวจันทร์สวย  นาทันรีบ
 
25 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสงทอง
 
1. นางสาววิมลรัตน์  เครือมี
 
26 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงปาณรวินท์  โพ้มึงชุ้ง
 
1. นางลัดดา  สมบูรณ์
 
27 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  แสงจันทร์
 
1. นางสาวศจีวรรณ  ว่องมหาชัยกุล
 
28 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แยกผิวผ่อง
 
1. นางภาวนา  สังข์กลมเกลี้ยง
 
29 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายนันทยศ  สระทองเมือง
 
1. นางสาวพิรุฬห์ณัฐ  คล้ายลักษ์
 
30 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงอาทิมา  เจริญผล
 
1. นางยุวดี  คำเรียง
 
31 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา   งามยิ่ง
 
1. นางสาวอุษาวดี  มากล้น
 
32 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายรพีภัทร  แจ่มศรี
 
1. นางภาวนา  สังข์กลมเกลี้ยง
 
33 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงรัชติญา  ขุนศรีรักศร
 
1. นางเยาวเรศ  ภู่ระหงษ์
 
34 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงนฤมล  สุกใส
2. เด็กชายอภิชาติ  เกิดสมบุญ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ม่วงคง
 
1. นางสาวพิทยา  ทบศรี
 
35 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อ่อนจันทร์
2. เด็กหญิงวิภา  ตระกูลพิทักษ์กิจ
3. เด็กหญิงอนัญพร  รักษี
 
1. นางรุจิเรข  โชคถาวรธุรกิจ
2. นางวิลาวัลย์  นุชนิ่ม
 
36 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกุลนิชฐ์  จันทึก
2. เด็กชายพระนาย  เถื่อนคำ
3. เด็กหญิงศศิประภา  ฟ้าเฟื้องวิทยากุล
 
1. นางสาวชลธิชา  ชุ่มเพ็งพันธ์
2. นางภาวนา  สังข์กลมเกลี้ยง
 
37 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ทองทา
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  กองตัน
3. เด็กหญิงเนตรกมล  อินทร์สระเกตุ
 
1. นางยุวดี  คำเรียง
2. นางสาวรัชดาวรรณ  อินนา
 
38 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัชนก  สุดประเสริฐ
3. เด็กหญิงรัตน์วิภา  รุ่งพิทยานนท์
 
1. นางสาวกาญจน์ดา  สุขอัมพร
2. นางเหรียญทอง  พิมพขันธ์
 
39 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงนันทิตา  สืบดี
2. เด็กหญิงยุลดา  รื่นนุสาร
3. เด็กหญิงอรัญญา  เซี่ยงฝุง
 
1. นางสาวกานต์ระวี  โสคำภา
2. นางภาวนา  สังข์กลมเกลี้ยง
 
40 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงดวงแก้ว  สุกใส
2. เด็กหญิงนพรัตน์  สงกระสินธ์
3. เด็กหญิงสุณิสา  วันทอง
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  สวัสดิ์เชิดวงศ์
2. นางอุสนีย์  พ่วงกุล
 
41 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงจิระประภา   แฝ้ดทองซิว
2. เด็กหญิงณัฐกานต์   แลเพชร
3. เด็กหญิงเจนจิรา   ยศวิชัย
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  จินดา
2. นางสาวอุษาวดี  มากล้น
 
42 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงบุญญาภา  ใครเครือ
2. เด็กหญิงศศิธร  สระทองหน
 
1. นางยุวดี  คำเรียง
2. นางสาวรัชดาวรรณ  อินนา
 
43 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 1. เด็กหญิงวรินทร์ธร  ศรีสมบูรณ์
2. เด็กหญิงเพ็ญสิริ  พันธุ์ลาภ
 
1. นางสาวอักษราวลี  ม่วงแก้ว
2. นายเวนิส  ศรีสมบูรณ์
 
44 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงณฐพร  หวังสกุล
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  แอ่นเพชร
 
1. นางยลพิชา  ไวคำนึง
2. นางเยาวเรศ  ภู่ระหงษ์
 
45 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  เอื้องคำประเสริฐ
2. เด็กหญิงสายชล  รุผักชี
 
1. นางสาวกานต์ระวี  โสคำภา
2. นางสาวชลธิชา  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
46 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรรณวงษ์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  พิบูลชัยนันท์
 
1. นางสาวอัมพวัน  รอดผึ้ง
2. นางอุสนีย์  พ่วงกุล
 
47 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงมนัสดา  โม่มาลา
2. เด็กหญิงศรัญญา  สุกใส
 
1. นางยลพิชา  ไวคำนึง
2. นางเยาวเรศ  ภู่ระหงษ์
 
48 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กชายกฤษกร  เซี่ยงหว็อง
2. เด็กหญิงจีรนันท์  สระทองจวง
 
1. นางสาวฟ้าศรีทอง  ทวีศักดิ์
 
49 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้วดี
2. เด็กหญิงเกวลี  รอดภัย
 
1. นางสาวกานต์ระวี  โสคำภา
2. นางสาวชลธิชา  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
50 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พรหมขวัญ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  เซี่ยงหลิว
 
1. นางสาวกาญจน์ดา  สุขอัมพร
2. นางเหรียญทอง  พิมพขันธ์
 
51 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กชายทศพล  สุขตะกั่ว
2. เด็กหญิงพรชิตา  แซ่ตัน
 
1. นางสาวจันทร์สวย  นาทันรีบ
2. นางสาวศิริพร  ชาติชำนาญ
 
52 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกรองทอง  เทพอาสา
2. เด็กหญิงพิยดา  ทองจับ
 
1. นางสาวกานต์ระวี  โสคำภา
2. นางสาวชลธิชา  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
53 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายณฐภัทร  เนมีย์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ธีระชวาลวงศ์
 
54 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงกาญเกล้า  ด้วงปาน
 
1. นางบัวเรียน  ยอดครู
 
55 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 1. เด็กหญิงวริศรา  นุ่มวัฒนะ
 
1. นางสาวอรอุมา  ปานธรรม
 
56 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงพรรณิภา  เซี่ยงฉิน
 
1. นางสุนันทา  กาญจนภิญพงศ์
 
57 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 1. เด็กชายเจริญศักด์  สังขบุตร
 
1. นายธนา  เมฆนาคา
 
58 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รักษี
 
1. นางสาวอรอุมา  ปานธรรม
 
59 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงพรรณปพร  นันทอินทร์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ทับทิมศรี
 
60 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงนภัสสร  เหลือบจำเริญ
 
1. นางสาวสุนิสา  ขุนพรหม
 
61 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงพัชรมณฑ์  ชาดำ
 
1. นางสาวอณัฐญา  แก้วไซเกิด
 
62 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงณราวรรณ  บุษดาจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญจีน
3. เด็กหญิงนันทนา  ธรรมมะ
 
1. นางสุนันทา  กาญจนภิญพงศ์
2. นางเมษา  โพธิ์พระยา
 
63 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 1. เด็กชายชินภัทร  ชาววังเย็น
2. เด็กชายรุ่งฉัตร  ทองใบ
3. เด็กชายวุฒิชัย  สุดสายจิต
 
1. นายณัฐกรณ์  จิตตาดู
2. นายธนา  เมฆนาคา
 
64 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่. 1. เด็กหญิงธนัชชา  ดาปาน
2. เด็กชายบุษกร  แซ่ตัน
3. เด็กหญิงสิริกร  ศรีสว่าง
 
1. นางสาวสุนันทา  พร้าวตะคุ
2. นายเกษม  ประจักษ์ศิลป์
 
65 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงธัญดา  พวงไทย
2. เด็กหญิงพัชราลักษณ์  โฉมตระการ
3. เด็กหญิงเบ็ญจรรณ์  รัตนวิโรจน์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ธีระชวาลวงศ์
2. นางสุนันทา  กาญจนภิญพงศ์
 
66 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  อ่อนใจดี
2. เด็กหญิงธนพร  กองม่วง
3. เด็กหญิงอลิสา  คุ้มหนองแดง
 
1. นางสาวสุนิสา  ขุนพรหม
2. นางสาวโสภา  ดอกโศก
 
67 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายชูเกียรติ  สิงห์สม
2. เด็กหญิงสิริยากร  คงสุขี
3. เด็กชายเจษฎา  สร้อยจิตร
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ทับทิมศรี
2. นางสุนันทา  กาญจนภิญพงศ์
 
68 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายธีระพล  ผิวอ่อนดี
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทร์อินทรีย์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ธีระชวาลวงศ์
2. นางเมษา  โพธิ์พระยา
 
69 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่. 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ท้าวฬา
2. เด็กชายอิทธิพล  ปรีชาชน
 
1. นางสาวปิยะธิดา  เศษไธสง
2. นายเกษม  ประจักษ์ศิลป์
 
70 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงธวัลหทัย  ฉ่ำเกตุ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  พันธ์ชัย
 
1. นายปัญญา  เอกมงคลเลิศ
2. นายศุภชัย  โคตรคำ
 
71 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  ชำนาญเรือ
2. เด็กหญิงวิภาดา  คล้ายสุบรรณ
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ทับทิมศรี
2. นางสุนันทา  กาญจนภิญพงศ์
 
72 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายภูรินทร์  ตันประทุมวงศ์
 
1. นางสาวอณัฐญา  แก้วไซเกิด
 
73 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 1. เด็กชายปวริศ  แก้วสุกใส
 
1. นางสุนิศา  เหมือนบัว
 
74 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายธีรพงษ์  เจียงรัมย์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ธีระชวาลวงศ์
 
75 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุภาพิน
 
1. นายอวยพร  แก้วบรรจง
 
76 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 1. เด็กชายธัชชัย  ปทุมสูติ
 
1. นางนงนุช  กางอ่อน
 
77 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 1. เด็กชายชนาธิป  สังวาลสิน
 
1. นางสุนิศา  เหมือนบัว
 
78 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายยศกร  แก้วศรีงาม
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  สวัสดิ์เชิดวงศ์
 
79 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายพลศักดิ์  ดอนทองแดง
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ทับทิมศรี
 
80 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงอทิตยา  ศรีสุนาครัว
 
1. นายศุภชัย  โคตรคำ
 
81 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกชนันท์  คนผิวเกลี้ยง
2. เด็กหญิงจรีภรณ์  สะสม
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ทับทิมศรี
 
82 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชายสีอ่อน
2. เด็กหญิงยุวดี  แซ่เตียว
 
1. นางนงนุช  กางอ่อน
2. นางสาวระวิวรรณ  มณีจินดา
 
83 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เหมือนสังข์ดี
2. เด็กหญิงลดาวัณ  โสมโสภา
 
1. นายณัฐกรณ์  จิตตาดู
2. นางนันท์หทัย  แก้วปานกัน
 
84 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายพัชร  เลาหสถิตย์
2. เด็กชายเฉลิมพล  พงศ์ศิริศิลป์
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  สวัสดิ์เชิดวงศ์
2. นายณัฏฐ์กิตติ์  โคนโท
 
85 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ชำนาญเรือ
2. เด็กชายอนุชา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ทับทิมศรี
 
86 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  อำคา
2. เด็กหญิงวริศรา  รัตนสนธิ์
 
1. นายจักรกฤษณ์  เกษไธสง
 
87 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงไอรดา  อารีจันทวัฒน์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ธีระชวาลวงศ์
 
88 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงวิภา  ประยูรวงค์
 
1. นางสาวอณัฐญา  แก้วไซเกิด
 
89 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 1. เด็กหญิงศุภานิช  อิ่มจันทร์
 
1. นางสาวอรอุมา  ปานธรรม
 
90 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. นายสิรภพ  ปู้กุลณี
 
1. นางเมษา  โพธิ์พระยา
 
91 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายเนติภัทร  ใจเด็ด
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  สวัสดิ์เชิดวงศ์
 
92 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายอานนท์  อรรถมาลี
 
1. นางสาวสุนิสา  ขุนพรหม
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
93 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายกิตติภูมิ   อยู่ญาติมาก
2. เด็กหญิงฑิฐิตา  ศรีบุญเพ็ง
3. เด็กชายธนายุต  อินทร์แสน
 
1. นายปัณณทัต  พรหมกุล
2. นายอวยพร  แก้วบรรจง
 
94 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  รักน้อย
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  เขียวไสว
3. เด็กชายนฤเบศ  ภู่โพธิ์
 
1. นางสาวตรีบุปผา  มิ่งเมือง
2. นางสาวเจษราพร  ผาโคตร
 
95 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงนิรชา  เทียมจันทร์
2. เด็กชายศิวกร  เกิดศิริ
3. เด็กหญิงโศรดา  เทพสิน
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  ปานะศรี
2. นางสาววิลาสินี  ปลาทอง
 
96 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายณัฐพล  บุญตา
2. เด็กชายดนัย  หกประเสริฐ
3. เด็กชายอภิชาติ  อินโพธิ์
 
1. นางสาวกรรณิกา  จันทร์ต๊ะ
2. นายวัฒนา  กาญจนบูรพา
 
97 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ชูเลิศ
2. เด็กหญิงวริยา  สระศรีสม
3. เด็กหญิงสุริวิภา  จำปาทอง
 
1. นางสาวสุุดา  โชระเวก
2. นางสาวเรวดี  ซ้อนเพชร
 
98 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงณัฐกรณ์  รัตนวงศ์
2. เด็กหญิงปนวรรณ  เอี่ยมปรีดา
3. เด็กชายสถาพร  ศิลาสวัสดิ์
 
1. นายปัณณทัต  พรหมกุล
2. นายปิ่นชัย  ปิ่นภุมภีร์
 
99 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  สระหงษ์ทอง
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กหญิงนริศรา  อาจคงหาญ
 
1. นายวัฒนา  กาญจนบูรพา
2. นางอุบลภา  กาญจนบูรพา
 
100 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสรี-สมใจ 1. เด็กหญิงจิรนัส  สาสุข
2. เด็กหญิงญาราภรณ์  กาญจนพิสิฐพงศ์
3. เด็กหญิงยุวรินทร์  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวพรนิภัส  รักแตง
2. นางสาวสุวิชา  มาลาทอง
 
101 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เมืองมนต์
2. เด็กหญิงดลพร  ครุฑใจกล้า
3. เด็กหญิงนฤตยา  แสนโดด
 
1. นางสาวสุุดา  โชระเวก
2. นางสาวเรวดี  ซ้อนเพชร
 
102 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงธิติมา  แสงสำราญ
2. เด็กหญิงนภัสรัตน์  คำปาน
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุกรี
 
1. นายวัฒนา  กาญจนบูรพา
2. นางอุบลภา  กาญจนบูรพา
 
103 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ช้างยืนยง
2. เด็กหญิงพนิดา  ขันทองดี
3. เด็กหญิงวรรณพร  อ่ำปั่น
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  ปานะศรี
2. นางสาววิลาสินี  ปลาทอง
 
104 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณภัทร  ตันเจริญ
2. เด็กหญิงศุจิกา  มั่นคงดี
3. เด็กหญิงอาภาสิริ  เมืองมนต์
 
1. นางสาวญาดา  สาเศียร
2. นายสุวัน  ดวงจันทร์
 
105 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กชายณัฐพล  พาสุวรรณ
2. เด็กชายธนทัต  ดอกระกำ
3. เด็กชายธนพล  แผนสมบูรณ์
 
1. นายชัยณรงค์  พิฤก
2. นางสาววิมลรัตน์  หวังสุข
 
106 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงพรศิริ  เนตรน้อย
2. เด็กชายสิทธิชัย  ชูจันทร์
3. เด็กหญิงอรัญญา  โสภี
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  ซิบเข
2. นางสาวพิมพ์ใจ  ปานะศรี
 
107 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงปราณปรียา  อายุกุล
2. เด็กชายภูวนาท  แจ่มศรี
3. เด็กหญิงศรีสุดา  แสงศร
 
1. นายกรรมสิทธิ์  พงษ์ไพบูลย์
2. นายสมเกียรติ  บุญขาว
 
108 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 1. เด็กหญิงธนภรณ์   สุขสำราญ
2. เด็กชายธนภัทร  เกิดโภคา
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ปานลอยวงค์
 
1. นางสาวระวิวรรณ  มณีจินดา
2. นายอดิศร  อุดมพวก
 
109 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กชายจักรินทร์  ผิวหอม
2. เด็กชายณัฐพล  พาสุวรรณ
3. เด็กชายสวัสดี  กันทสัง
 
1. นางสาวจันทร์สวย  นาทันรีบ
2. นายชัยณรงค์  พิฤก
 
110 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กชายธนพล  แผนสมบูรณ์
2. เด็กชายธาวิต  จีนสร้าง
 
1. นายชัยณรงค์  พิฤก
 
111 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงธนันญดา  สำลีอ่อน
2. เด็กชายธิติพัทธ์  พรามมณ๊
 
1. นายกรรมสิทธิ์  พงษ์ไพบูลย์
2. นายจักรกริช  เรียงรวบ
 
112 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  ภูมีคลัง
2. เด็กชายศิรวิชญ์  คงใจดี
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  ปานะศรี
2. นางสาววิลาสินี  ปลาทอง
 
113 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายธันวา  แสงดาว
2. เด็กชายอันนา  กาญจนบูรพา
 
1. นายวัฒนา  กาญจนบูรพา
 
114 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายกิจประเสริฐ  เกิดศิริ
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  เพิ่มงาม
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  ปานะศรี
2. นางสาววิลาสินี  ปลาทอง
 
115 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ทองอิ่น
2. เด็กชายอาทิตย์  จิตนิยม
 
1. นายวัฒนา  กาญจนบูรพา
 
116 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กชายชนิตว์นันท์  น้อยนาง
2. เด็กชายธีรพงษ์  แซ่ลิ้ม
 
1. นายวรวุฒิ  สมบูรณ์ดี
2. นายสุวัน  ดวงจันทร์
 
117 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตตินันท์  ครุฑวงศ์
2. เด็กชายธนภัทร  พันจ้อย
 
1. นายวรวุฒิ  สมบูรณ์ดี
2. นายสุวัน  ดวงจันทร์
 
118 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แฝ้ดทองซิว
2. เด็กชายเทวฤทธิ์  ศรีบุตรดี
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  ปานะศรี
2. นางสาววิลาสินี  ปลาทอง
 
119 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายณัฐกานต์  อยู่เจริญ
2. เด็กชายเดโชชัย  บุญยะ
 
1. นายวัฒนา  กาญจนบูรพา
 
120 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายภาสกร  -
2. เด็กชายสิทธินนท์  ทองรอด
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  ปานะศรี
2. นายอนิรุตติ์  ผาริโน
 
121 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายธีรพงษ์  จิตรสุรผล
2. เด็กชายยงยุทธ  สามง่ามไกร
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  ปานะศรี
2. นายอนิรุตติ์  ผาริโน
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
122 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กหญิงชัชญา  บึงลอย
2. เด็กหญิงปุณณดา  โฉมงามดี
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุตรทา
4. เด็กหญิงรุ้งลดา  ธะนนไชย
5. เด็กหญิงสุพินญา  โชติช่วง
 
1. นางสาวฟ้าศรีทอง  ทวีศักดิ์
2. นางสาวมนัสสนันท์  อรรถมานะ
 
123 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงพรทิพย์  แหยมนุช
2. เด็กหญิงพรรณพัชร  ไชยประสิทธิ์
3. เด็กหญิงลักขณา  ไทยลา
4. เด็กหญิงวาสนา  วัฒนพงค์
5. เด็กหญิงสุนิสา  ไทยลา
 
1. นางกัลญา  พงษ์ไพบูลย์
2. นางสาวพึ่งพร  บุญสืบ
 
124 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เกิดแดง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  วรศิริ
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ชาวบ้านใหม่
4. เด็กหญิงอชิรญา  ใจดี
5. เด็กหญิงอำภา  เกรียงไกรวารี
 
1. นางสาวฟ้าศรีทอง  ทวีศักดิ์
2. นางสาวมนัสสนันท์  อรรถมานะ
 
125 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เซี่ยงเจว
2. เด็กหญิงธนัชพร  กลั่นแฮม
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  กองแก
4. เด็กหญิงรุ้งมณี  บุญแท่น
5. เด็กหญิงอลิษา  เพ็งพร
 
1. นางสาวประภาภรณ์  ชาวละหาญ
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  เจริญโต๊ะ
 
126 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงกนกพร  อ่อนละออ
2. เด็กหญิงนริสรา  หงษ์บัวพา
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  จันทร์รังษี
4. เด็กหญิงพีรชยา  ว่องมหาชัยกุล
5. เด็กหญิงหฤทัย  บุตรโคตร
 
1. นางกัลญา  พงษ์ไพบูลย์
2. นางสาวพึ่งพร  บุญสืบ
 
127 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ดอนไพรยอด
2. เด็กหญิงธนัชพร  ดอนน้อยเวียน
3. เด็กหญิงนฤมล  สาแย้ม
4. เด็กหญิงพาขวัญ  ทองแท่งใหญ๋
5. เด็กหญิงสุชาวดี  เปรมปรีดิ์
 
1. นายธนัชชา  โพธิกุล
2. นางสาวเพ็ญลักษณ์  กำธรธนกาญจน์
 
128 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงดวงกมล  ดำขำ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ทองเชื้อ
3. เด็กหญิงปาณิสรา  พนมกิจเจริญพร
4. เด็กหญิงมลิสา  วงษ์คำ
5. เด็กหญิงสุภาวดี  ปอศิริ
 
1. นายกิตติพล  พุ่มไสว
2. นายสุวรรณ  หงษ์เวียงันทร์
 
129 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กชายชินวัตร  เจริญพร
2. เด็กชายฐานิรันด์  ชำนาญ
3. เด็กชายธนวิชญ์  สีลา
4. เด็กหญิงพรรณภัค  สุนทร
5. เด็กหญิงศิริพิมพ์  ไทยลา
 
1. นายกรรมสิทธิ์  พงษ์ไพบูลย์
2. นางกัลญา  พงษ์ไพบูลย์
 
130 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงปุณณดา  เกตุกรนันท์
2. เด็กชายพีระพงษ์  ดอนทองแดง
3. เด็กหญิงวรนุช  หนูอ้น
4. เด็กชายสิทธิเจตน์  ใจเอื้อย
5. เด็กหญิงสุพิศตรา  ศรีดี
 
1. นายกิตติพล  พุ่มไสว
2. นายสุวรรณ  หงษ์เวียงันทร์
 
131 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงศิวาพร  ครุฑวงศ์
 
1. นางธนธรณ์  เวชกุลธำรง
 
132 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  นพคุณ
 
1. นางธนธรณ์  เวชกุลธำรง
 
133 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 1. เด็กชายศิวัช  พยัคฆวงค์
 
1. นายอดิศร  อุดมพวก
 
134 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ละว้า
 
1. นางสาวกิจสุดา  อารีย์วงศ์สถิตย์
 
135 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แสงอรุณ
 
1. นายสุวรรณ  หงษ์เวียงันทร์
 
136 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายติณณภพ  ขำจันทึก
2. เด็กหญิงนันทิยา  แก้วศรีงาม
 
1. นางบุญเรือน  แห้วเพ็ชร
2. นางสาวอัมพวัน  รอดผึ้ง
 
137 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายขวัญชัย  โอสถ
2. เด็กหญิงปาณิศา  บุญช่วยชู
 
1. นายนูกูล  พรไกรเนตร
2. นางสาววันทนีย์  คล้ายเอี่ยม
 
138 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กชายชยพัทธ์  ถนอมแสนดี
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ม่วงคง
 
1. นางสาวพึ่งพร  บุญสืบ
2. นางเพ็ญจันทร์  อ่วมเสือ
 
139 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ลาซ่า
2. เด็กชายธนกฤต  พิริยะพาณิชย์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  อินชูกุล
2. นางสาววันทนา  แซ่เล้า
 
140 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงวัลวิภา  แซ่เฮง
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์  อุบลไทร
 
1. นางบุญเรือน  แห้วเพ็ชร
2. นางสาวอัมพวัน  รอดผึ้ง
 
141 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  แก้วปรางค์
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  โพธิ์พันธ์ุ
 
1. นางพนิตตา  สำลีอ่อน
2. นางสาวพึ่งพร  บุญสืบ
 
142 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายสิริกร  ประสิทธ
2. เด็กหญิงอภิชญา  จูรบูรณ์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  อินชูกุล
2. นางสาววันทนา  แซ่เล้า
 
143 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   เขียวอร่าม
2. เด็กหญิงเมษา    พ่วงรอดพันธุ์
 
1. นางกาญจนา  ภู่สอน
2. นายสุกิจ  เจริญกุล
 
144 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงชญาภา  วิทยาอุ่นวิบูลย์
2. เด็กชายสุธิเดช  น้ำแก้ว
 
1. นางสาวพึ่งพร  บุญสืบ
2. นายสมเกียรติ  บุญขาว
 
145 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แป้นเขียว
2. เด็กหญิงชนิสรา  เนมีย์
3. เด็กหญิงชมพูพรรณทิพย์  พันธ์พงศ์
4. เด็กหญิงภาวิณี  สร้อยบุญศรี
5. เด็กหญิงวรนุช  นาคทั่ง
6. เด็กหญิงวรรณพร  ชูกลิ่นหอม
7. เด็กหญิงวิญาดา  ธรรมมา
8. เด็กหญิงสุภาพร  โพธิ์ทอง
9. เด็กหญิงอมรทิพย์  ขุนณรงค์
10. เด็กหญิงอัญชลี  แสนเงิน
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  อินชูกุล
2. นางสาววันทนา  แซ่เล้า
 
146 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วบัวดี
2. เด็กหญิงกิตฏิญาฎา  หงษ์อินทร์
3. เด็กหญิงชลนิชา  รักซ้อน
4. เด็กหญิงณิชากร  ดอนไพรยอด
5. เด็กหญิงนฤมล  แห่หล้า
6. เด็กหญิงวีรานันท์  แสงโสม
7. เด็กหญิงศันสนีย์  รูปขำดี
8. เด็กหญิงหยกชมพู  น้อยพันธ์ุ
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  พูลสมบัติ
10. เด็กหญิงอรทัย  โคตรสีพรม
 
1. นางสาวสิริรัตน์  คงสิน
2. นางสาวเอื้ออนุช  ศักดิ์หารอินทร์
3. นางสาวโสภา  ดอกโศก
 
147 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายณัฐพงศ์  หกประเสริฐ
2. เด็กหญิงนนทิชา  พันธุ์แตง
3. เด็กชายภานุพงศ์  ดอนแนไพร
4. เด็กชายรัชชานนท์  ปั้นคำมน
5. เด็กหญิงวรลักษณ์  ด้วงคำจันทร์
6. เด็กหญิงสุทธาทิณีย์  โตไร่
7. เด็กชายสุรภัทร  ขวัญเมือง
8. เด็กหญิงอภิรตา  ทองดอนพวน
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  จันทร์อินทรีย์
10. เด็กชายอโนทัย  กรับทอง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  วงศ์ภักดี
2. นางสาวชวนตา  ฉ่ำเกตุ
3. นางสาวพิมพ์ลภัส  เจริญโต๊ะ
 
148 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายฐิติพงษ์  ศรีสุขใส
2. เด็กหญิงณัฐชา  แซ่ไหล
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ผิวชอุ่ม
4. เด็กหญิงธาราวดี  อ่ำพวง
5. เด็กชายธีรภัทร  ดอนไพรยอด
6. เด็กชายปัณฑารีย์  มูลเงิน
7. เด็กหญิงพรลภัส  สุชีวผลิน
8. เด็กหญิงลักษณาพรรณ  คำตัน
9. เด็กหญิงหทัยชนก  มงคลพาณิชย์
10. เด็กชายอัษฎาวุธ  เอมบุญสม
 
1. นางสาววลัญช์รัตน์  ซ้อนเพชร
2. นางสาวสิริรัตน์  คงสิน
3. นางสาวเรวดี  ซ้อนเพชร
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
149 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เมืองนก
2. เด็กหญิงกุลสตรี  รักชาติ
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ฉัตรเงิน
4. เด็กหญิงชีวาพร  ไชยชนะ
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  รอดหงส์ทอง
6. เด็กหญิงนุสรา  เกตุแก้ว
7. เด็กหญิงปวีณา  พลอยงามดี
8. เด็กหญิงภิญญพัฒน์  สิมภา
9. เด็กหญิงวิไลวรรณ  รอดผุย
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  ล้อศักดิ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวพงษ์ลัดดา  แสงจันทร์
2. นางสาวลินดา  รัตนเนตร
 
150 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงจิดาภา  ธมนวรรณ
2. เด็กหญิงสริตา  เรืองวิทย์
 
1. นายสุนทร  พูลเพิ่ม
2. นางสาวไอลดา  สุขสี
 
151 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กชายศุทธวีร์  สระทองแพ
2. เด็กชายอนุภัทร  พระพรม
 
1. นางเสาวนีย์  เศษศรี
 
152 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงประภาสิริ  วงษ์ศรีเสมา
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  มณีแก้ว
 
1. นายวรวุฒิ  สมบูรณ์ดี
2. นายสุวัน  ดวงจันทร์
 
153 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กชายธนชัย  ชาวบ้านใหม่
2. เด็กหญิงปภานันท์  รื่นนุสาร
 
1. นายจักรกฤษณ์  เกษไธสง
 
154 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายสัจจพร  คูหา
2. เด็กชายเดโชชัย  ศรีอ่ำดี
 
1. นายสุนทร  พูลเพิ่ม
2. นางสาวไอลดา  สุขสี
 
155 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายอนุชา  วิเศษรัตน์
2. เด็กหญิงไอยรา  สุวรรณสิงห์
 
1. นายทินกร  มอญแช่มช้อย
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
156 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 1. เด็กหญิงธัญชนก  เซี่ยงหลิว
 
1. นายปฐมพร  ตระกูลราษฎร์
 
157 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงวิริญา  เลาหสถิตย์
 
1. นางสาวสุมาลี  พุ่มมาลา
 
158 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายกิตติทัต  กันหาวรรณ์
 
1. นางสาวสุมาลี  พุ่มมาลา
 
159 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงสุขฤทัย  วงษ์กรณ์
 
1. นางสาวสุมาลี  พุ่มมาลา
 
160 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงใจใฝ่บุญ  สิทธิ์อุดมทรัพย์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  เครือมี
 
161 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนริศรา  นามเลิศ
 
1. นางสาวสุนีย์  ศรีจันทร์อ่อน
 
162 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายศุภโชค  ชาดำ
 
1. นางสาวสุมาลี  พุ่มมาลา
 
163 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บุญตา
 
1. นางสาวสุมาลี  พุ่มมาลา
 
164 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 1. เด็กหญิงศันศนีย์  คุณพันธ์
 
1. นายปฐมพร  ตระกูลราษฎร์
 
165 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายสรวิชญ์  ศิริกุลธาดา
 
1. นางสาววิมลรัตน์  เครือมี
 
166 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงพรชนก  วีระสุข
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  สารสุวรรณ
 
167 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงอภิชญา  พุกใหญ่
 
1. นายสมเกียรติ  บุญขาว
 
168 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  เรียงหน่า
 
1. นางสาวสุมาลี  พุ่มมาลา
 
169 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงฐิติมา  ยอยรู้รอบ
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  สารสุวรรณ
 
170 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายเฉลียว  แช่มช้อย
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  สารสุวรรณ
 
171 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเสรี-สมใจ 1. เด็กหญิงธัญญาพร  นาคขำ
2. เด็กหญิงวริญญา  ต้นเนียม
 
1. นางสาวสุวิชา  มาลาทอง
2. นายเจนณรงค์  คำกองแก้ว
 
172 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายชนกันต์  หลีจา
2. เด็กหญิงสิรินดา  พนาเจริญชัย
 
1. นางกาญจนา  ภู่สอน
2. นางสาวน้ำผึ้ง  จินดา
 
173 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 1. เด็กชายวรรณชัย  อนุศรี
2. เด็กชายอนันตพร  อื่มจันทร์
 
1. นายปฐมพร  ตระกูลราษฎร์
2. นายสุทธิพงษ์  มะลินิล
 
174 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงธนิดา  ทับทิมทอง
2. เด็กหญิงวาสินี  โสภีร์
 
1. นายธนัชชา  โพธิกุล
2. นางสาวเพ็ญลักษณ์  กำธรธนกาญจน์
 
175 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงกนกพร  สระทองใจ
2. เด็กหญิงอรอุรินทร์  อยู่พุ่ม
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  ปานะศรี
2. นางสาววิลาสินี  ปลาทอง
 
176 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงธนัชพร  แซ่คู
 
1. นางสาวสุมาลี  พุ่มมาลา
 
177 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กชายสมบูรณ์  เกรียงไกรวารี
 
1. นางสาวผุสชา  สมบูรณ์
 
178 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กชายกิตติธัช  ประวะขัง
 
1. นายสมเกียรติ  บุญขาว
 
179 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกัญจน์จิรา  เชื้อสุวรรณ
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ใยเกตุ
3. เด็กหญิงปาณอุษา  อาจคงหาญ
 
1. นางสาวนิรมล  ศรีภุมมา
2. นางสาวราตรี  ภูโต
 
180 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงณัฐพร  สุวรรณใจ
2. เด็กหญิงวรวรรณ  อ่อนเบา
3. เด็กหญิงไปรยา  วันทอง
 
1. นางสังวาล  แก่นจันทร์
2. นางสาวสุมาลี  พุ่มมาลา
 
181 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงธนธรณ์  ลิขิตบัณฑูร
2. เด็กชายนิธินันท์  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอ้อมดาว  นานกระโทก
 
1. นางสาวนิรมล  ศรีภุมมา
2. นางสาวราตรี  ภูโต
 
182 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายกิตตินัย  ล่ำสันต์
2. เด็กชายพันธิวา  พูลเงิน
3. เด็กชายศุภวิชญ์  พยาบาล
 
1. นายปัญญา  เอกมงคลเลิศ
2. นายศุภชัย  โคตรคำ
 
183 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ศรีพันธ์
2. เด็กหญิงนิตยา  ซื่อสิน
3. เด็กหญิงเชษฐิดา  พันธ์แตง
 
1. นายสมเกียรติ  บุญขาว
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
184 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กชายพนธกร  หอมกลาง
 
1. นางสาวนิตยา  ฉิมวัย
 
185 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กชายสุรเสกข์  ชาวทหาร
 
1. นางธนธรณ์  เวชกุลธำรง
 
186 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 1. เด็กชายผดุงศักดิ์  แก้วตาสาม
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  จันทร์เสียงเย็น
 
187 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายดำรงรัตน์  สระทองล้วน
 
1. นางสาวสาหร่าย  วงษ์ทองดี
 
188 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายวีรภัทร  รุ่งเรือง
 
1. นางนารี  เฉยศรีเพ็ชร
 
189 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาวสาหร่าย  วงษ์ทองดี
 
190 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขามุสิ 1. เด็กหญิงภัทรนิดา  ทองใบ
 
1. นางสาวดาราวรรณ  ทนเถื่อน
 
191 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงพีรดา  น้ำใจดี
 
1. นางนารี  เฉยศรีเพ็ชร
 
192 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงนัดดา  สิทธิมาชาติ
 
1. นางสาวสาหร่าย  วงษ์ทองดี
 
193 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงณิชนันท์  รักอู่
 
1. นายปัญญา  เอกมงคลเลิศ
 
194 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงนุจรี  กระต่ายทอง
 
1. นางนารี  เฉยศรีเพ็ชร
 
195 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงจิราภา  แพงศรี
 
1. นางนารี  เฉยศรีเพ็ชร
 
196 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปักครึก
 
1. นางนารี  เฉยศรีเพ็ชร
 
197 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 1. เด็กชายกฤติพงษ์  รักน้อย
 
1. นางสาวศริญา  ผิววงษ์
 
198 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กชายปภาวิน  เพ็งสัน
 
1. นางสาวพิมพ์พิศา  พวงพั่วเพชร
 
199 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 1. เด็กชายสถาพร  กรวยทอง
 
1. นางสาวพิไลวรรณ  กลมกล่อม
 
200 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญชู
 
1. นางสาววลัญช์รัตน์  จิตมะกล่ำ
 
201 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1. เด็กหญิงชยาภา  อุณะศิริ
 
1. นางสาววีรวัลย์  ปักษากนก
 
202 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นางสาวนิรมล  ศรีภุมมา
 
203 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงนุจรี  กระต่ายทอง
 
1. นางนารี  เฉยศรีเพ็ชร
 
204 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กชายสิรวุฒิ  อ่อนวิมล
 
1. นางสาวนิตยา  ฉิมวัย
 
205 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ดีป้องไพร
 
1. นางนารี  เฉยศรีเพ็ชร
 
206 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายศุภกิตติ์  สีหมอก
 
1. นางสาวนิสา  ศรีสารากร
 
207 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายดำรงรัตน์  สระทองล้วน
 
1. นางสาวสาหร่าย  วงษ์ทองดี
 
208 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงขวัญชนัฐ  ลี้ไพบูลย์
 
1. นางสาวนิสา  ศรีสารากร
 
209 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงธัญญภัทร  พิบูลชัยนันท์
 
1. นางนารี  เฉยศรีเพ็ชร
 
210 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงกาญจนา  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวนิตยา  ฉิมวัย
 
211 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงนัดดา  สิทธิมาชาติ
 
1. นางสาวนิสา  ศรีสารากร
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
212 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กชายฐิติกร  แอ่นเพชร
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กลิ่นขจร
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  แก้วปรางค์
4. เด็กชายณัฐภูมิ  นิลรอด
5. เด็กชายธนพจน์  สำเนียงเย็น
6. เด็กชายธีรภพ  จำปาบุรี
7. เด็กหญิงพุฒพิชญา  หอมหวล
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  ถาวงกลาง
9. เด็กชายอภิรักษ์  แดงเพชร
10. เด็กหญิงอรปรีญา  จำปาบุรี
 
1. นายชนาธิป  บุญยอง
2. นางยลพิชา  ไวคำนึง
3. นายสุรศักดิ์  ไวคำนึง
 
213 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ดุสรักษ์
2. เด็กชายธนทัต  ชื่อสิน
3. เด็กชายธีรยุทธ์  กรณ์สิงห์
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กลั่นอ่ำ
5. เด็กหญิงนันทิชา  วงโคคุ้ม
6. เด็กชายภากร  ม่วงคง
7. เด็กหญิงมนัสดา  โม่มาลา
8. เด็กชายวัฒนา  ทองดี
9. เด็กหญิงสิริธร  เฉยศรีเพ็ชร
10. เด็กชายสุรสิทธิ์  หวังสกุล
 
1. นายชนาธิป  บุญยอง
2. นางยลพิชา  ไวคำนึง
3. นายสุรศักดิ์  ไวคำนึง
 
214 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กชายฐิติกร  แอ่นเพชร
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กลิ่นขจร
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  แก้วปรางค์
4. เด็กชายณัฐภูมิ  นิลรอด
5. เด็กชายธนพจน์  สำเนียงเย็น
6. เด็กหญิงพุฒพิชญา  หอมหวล
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  ถาวงกลาง
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เหรา
9. เด็กชายอภิรักษ์  แดงเพชร
10. เด็กหญิงอรปรีญา  จำปาบุรี
 
1. นายชนาธิป  บุญยอง
2. นางพัชรี  หอมหวล
3. นางยลพิชา  ไวคำนึง
4. นายสุรศักดิ์  ไวคำนึง
5. นางเยาวเรศ  ภู่ระหงษ์
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
215 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงภัสสร  เกิดเมือง
2. เด็กหญิงศศิชา  ว่องมหาชัยกุล
 
1. นางกัลญา  พงษ์ไพบูลย์
2. นางพัชรี  หอมหวล
 
216 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กชายปิญชาณ์  บุญมานุช
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  จันทร์เสียงเย็น
2. นางสาวพิไลวรรณ  กลมกล่อม
 
217 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่. 1. เด็กชายมัญชุภา  ทิพวัลย์
2. เด็กชายอัครวิทย์  ไทรย้อย
 
1. นายนนทชัย  สุขสำราญ
2. นายเกษม  ประจักษ์ศิลป์
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
218 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 1. เด็กชายจรณินทร์  ศรีอ่ำ
2. เด็กชายชิณณวรรธน์  มาลา
3. เด็กชายณัชดนัย  มังเทพ
4. เด็กชายณัฐชัย  แก้วบัวดี
5. เด็กชายธนพัฒน์  หมื่นสวัสดิ์
6. เด็กชายอธิวัฒน์  ศรีอ่ำ
 
1. นายณัฐวัฒน์  สิริอรุณรัตน์
2. นายสุทธิพงษ์  มะลินิล
3. นางสุนิศา  เหมือนบัว
 
219 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงฐิติพันธ์  ปืนฮวน
2. เด็กหญิงณิชา  คนงานดี
3. เด็กชายธนพนธ์  มาไพรบุญ
4. เด็กชายพีรพัฒน์   พันแตง
5. เด็กชายสรนันท์  สระศรีสม
6. เด็กหญิงอาภาสิริ  สระศรีสม
 
1. นางสาวทัศน์ธารี  แสนชา
2. นางสาวสิริรัตน์  คงสิน
3. นายเกรียงศักดิ์  เมืองมนต์
 
220 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายจีรภัทร  สังข์วรรณะ
2. เด็กชายณรงค์พล  -
3. เด็กชายดนุนันท์  นกดำ
4. เด็กชายพัชรพล  แสงอุดม
5. เด็กชายวโรดม  พ่าไขล่
6. เด็กชายอภินันท์  ใจบุญ
 
1. นายปภณ  ผิวทองงาม
2. นางลัดดา  สมบูรณ์
3. นายอนิวัฒน์  จันทร์อนันต์
 
221 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 1. เด็กหญิงนิตยา  ระรื่น
2. เด็กหญิงพรวลัย  ผิวละออ
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รักษี
4. เด็กหญิงภัทรพร  คล้ายเจ๊ก
5. เด็กหญิงศิรัญญา  พระบุญมี
6. เด็กหญิงสิริวิมล  สุขสวัสดิ์
 
1. นายณัฐวัฒน์  สิริอรุณรัตน์
2. นายสุทธิพงษ์  มะลินิล
3. นางสุนิศา  เหมือนบัว
 
222 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายปรีชา  คล้ายทอง
2. เด็กชายภมรพล  ผิวนวล
3. เด็กชายรัฐภูมิ  รัตน์เจริญ
4. เด็กชายวิศรุต  บัวบังใบ
5. เด็กชายศุภเชษฐ์  สระศรีสม
6. เด็กหญิงเบญญาภา  องอาจอิทธิชัย
 
1. นางสาวสิริรัตน์  คงสิน
2. นายเจนวิทย์  กรองแก้ว
3. นางสาวเรวดี  ซ้อนเพชร
 
223 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เกตุคงแก้ว
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  อุทัยฉาย
3. เด็กชายณัฐนันท์  ภมรพล
4. เด็กชายธนโชติ  บุญรอด
5. เด็กชายบัญชา  คำเสียงใส
6. เด็กชายสิทธิ  เสียงเหมาะ
 
1. นายสุนทร  พูลเพิ่ม
2. นางสุภาพร  พูลเพิ่ม
3. นางสาวไอลดา  สุขสี
 
224 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กชายธนชัย  ชาวบ้านใหม่
2. เด็กชายธนทัต  ประกอบธรรม
3. เด็กหญิงน้ำฝน  อำคา
4. เด็กหญิงปภานันท์  รื่นนุสาร
5. เด็กหญิงอัยลดา  ธะนนไชย
 
1. นางตรีมาลา  เรือนทอง
2. นางสาวอภิญญา  สิงหา
 
225 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คนใจดี
2. เด็กหญิงยุวธิดา  คำนนท์
3. เด็กหญิงวรัทญา  เส็งดอนไพร
 
1. นางสาวฐิติพร  ลิ้มศักดิ์ชัยกิจ
2. นายเวนิส  ศรีสมบูรณ์
 
226 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  ปทุมสูติ
2. เด็กหญิงชนาภา  กลีบสัตบุตร
3. เด็กหญิงอภิปรียา  พยอมหอม
 
1. นางสาวนันทภัค  อู่สุวรรณ
2. นางวนิดา  คำดี
 
227 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  บันลือศรีสกุล
2. เด็กหญิงศศินัดดา  ขุนรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงสุนารี  -
 
1. นางยุวดี  คำเรียง
2. นางสาวสิริธร  ศิริบูรณ์
 
228 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กชายดนุภัทร  ธีระบุตร
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  น้อยมาลัย
3. เด็กหญิงอรรัมภา  บริสุทธฺ์
 
1. นางสาวจันทร์สวย  นาทันรีบ
2. นายชัยณรงค์  พิฤก
 
229 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงกนกนิภา  สระทองใจ
2. เด็กหญิงวิยดา   งามยิ่ง
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์   ตันสุริยา
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  ซิบเข
2. นางสาวอุษาวดี  มากล้น
 
230 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จำปาหอม
2. เด็กชายทศบดี  สุขแสง
3. เด็กหญิงภัทราพร  สันติวราวิทย์
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  สวัสดิ์เชิดวงศ์
2. นางสาวอัมพวัน  รอดผึ้ง
 
231 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงขนิษฐดา  หารดี
2. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ไทยศรี
3. เด็กหญิงพิมพ์จิรา  สุขเจริญ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ศรีสิงห์
2. นางพูนศรี  ชมภูพันธ์
 
232 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกาญจนา  เกาะลอย
2. เด็กหญิงณัฐฑริกา  ขวัญเล็ก
3. เด็กชายภูนิพัฒน์  ใจซื่อตรง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ศรีสิงห์
2. นางพูนศรี  ชมภูพันธ์
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
233 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กชายชยธรณ์  ดวงจันทร์
2. เด็กชายธนาธิป  กุมภาพันธ์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พึ่งชอุ่ม
 
234 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  แซ่คู
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ดอนไพรยอด
 
1. นางสาวทัศน์ธารี  แสนชา
2. นายธนัชชา  โพธิกุล
 
235 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงญาณิศา  สิทธิแพทย์
2. เด็กชายอดิเทพ  เทียนสว่าง
 
1. นายชลธิศ  ศรีม่วงพงษ์
2. นางสาวดิศราพร  ศรีนุช
 
236 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล    
237 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงพิมพ์ประไพ  นาคทั่ง
2. เด็กหญิงอุมาพร  อินทรกุล
 
1. นายชลธิศ  ศรีม่วงพงษ์
2. นางสาวดิศราพร  ศรีนุช
 
238 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายพีรวัส  พงษ์เขียว
2. เด็กชายอุดมยศ  รอดโพธิ์ทอง
 
1. นายชลธิศ  ศรีนุช
2. นางสาวดิศราพร  ศรีนุช
 
239 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 1. เด็กหญิงสิริยากร  กรวยทอง
2. เด็กชายสุรยุทธ์  บำรุงเขต
 
1. นางพรพรรณ  สุขสำราญ
2. นางสาวอรุณี  หงษา
 
240 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์แย้ม
2. เด็กชายเมธี  เขตต์งูเหลือม
 
1. นายชลธิศ  ศรีม่วงพงษ์
2. นางสาวดิศราพร  ศรีนุช
 
241 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 1. เด็กหญิงบุษราภรณ์  ทองเนื้อแปด
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ขุนพรหม
 
1. นางสาวพรพรรณ  แซ่โง้ว
2. นางสาวอรอนงค์  เปี่ยมอยู่สุข
 
242 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แป้นเขียว
2. เด็กชายธนกร  พรมมา
 
1. นางสาวกรวิกา  สีปิ่นเป้า
2. นางสาวธนภัค  ทับทิมศรี
 
243 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กชายสืบสกุล  อายุกุล
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  หวังสกุล
 
1. นางสาวรุ้งธิวา  จันทร์ผ่อง
2. นายสมเกียรติ  บุญขาว
 
244 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายวรเมธ   แสงจันทร์
2. เด็กชายฮเล็กซ์   แข่ลีซอ
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  จินดา
2. นายอนิรุตติ์  ผาริโน
 
245 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายภัทรพล  ห้วยชะนาง
2. เด็กชายเอกรัตน์  บุญยะ
 
1. นางณัฐตาภรณ์  ศักดี
2. นางสาวพัชยา  ศรีคำไทย
 
246 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กชายกฤตนุ  พันธ์แตง
2. เด็กชายจิรพัฒน์  หวังสกุล
 
1. นางสาวรุ้งธิวา  จันทร์ผ่อง
2. นายสมเกียรติ  บุญขาว
 
247 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สุขเสริม
2. เด็กหญิงสรันพร  เจ๊ะสมัน
 
1. นางณัฐตาภรณ์  ศักดี
2. นางสาวพัชยา  ศรีคำไทย
 
248 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  พาดี
2. เด็กหญิงพนิดา  นักจะเฆ่
 
1. นางสาวธิดารัตน์  แซ่โง้ว
 
249 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายจักรพันธ์  อ่อนอินทร์
2. เด็กชายวีรักษ์  -
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  จินดา
2. นายอนิรุตติ์  ผาริโน
 
250 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงณัฐสรัญ  เพ็งอุ่น
2. เด็กหญิงศศิประภา  ศรีแก้ว
 
1. นายชลธิศ  ศรีม่วงพงษ์
2. นางสาวดิศราพร  ศรีนุช
 
251 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงนฤมล  โคตรวิเชียร
2. เด็กชายภาคภูมิ  แซ่ตัน
3. เด็กชายสุวภัทร  ลือโสภา
 
1. นายธนัชชา  โพธิกุล
2. นางสาวเพ็ญลักษณ์  กำธรธนกาญจน์
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
252 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเสรี-สมใจ 1. เด็กหญิงปรียารัตน์  เสาร์ศิริ
2. เด็กหญิงพรไพลิน  เกิดอยู่
3. เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  กองตัน
 
1. นางสาวสุวิชา  มาลาทอง
2. นายเจนณรงค์  คำกองแก้ว
 
253 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กชายนพวิชย์  เขียวศรี
2. เด็กชายยศพน  เมืองมนต์
3. เด็กชายเทพดำรง  ฉิมมา
 
1. นายไชยเชษฐ์  แซ่ลิ้ม
 
254 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 1. เด็กชายพัชรินทร์  แซ่หล่อ
2. เด็กชายรุ่งเรือง  คล้ายเจ๊ก
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  คล้ายเจ๊ก
 
1. นายปฐมพร  ตระกูลราษฎร์
2. นายสุชาติ  ประเสริฐลาภ
 
255 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล    
256 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  บุญเสริม
2. เด็กหญิงหยาดพิรุณ  สหัสนา
3. เด็กชายเจษฎา  ศรีดี
 
1. นางณัฐตาภรณ์  ศักดี
2. นายอำนาจ  เปรมปรีดิ์
 
257 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุขพ่วง
2. เด็กชายพลศกร  ศรีบุตรดี
3. เด็กชายเมธา  อาจคงหาญ
 
1. นางมัทณา  ชาวบ้านกร่าง
2. นายอำนาจ  เปรมปรีดิ์
 
258 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่. 1. เด็กหญิงนัทธมน  ขันธ์แก้ว
2. เด็กหญิงปาริตา  คงคล้าย
3. เด็กหญิงเกวลิน  อู่สุวรรณ
 
1. นางสาวมุกดา  วัฒนันท์
2. นางสาวสุนันทา  พร้าวตะคุ
 
259 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่. 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  อ่อนวิมล
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เกิดสมบูรณ์
3. เด็กชายศรายุธ  แจ่มศรี
 
1. นายนนทชัย  สุขสำราญ
2. นางสาวสุนันทา  พร้าวตะคุ
 
260 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขันทองดี
2. เด็กชายจิรภัทร  ศรีบุตรดี
3. เด็กหญิงศุภานันท์  ศรีหว้าสระสม
 
1. นายวรวุฒิ  สมบูรณ์ดี
2. นายสุวัน  ดวงจันทร์
 
261 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา  ทองนอก
2. เด็กชายบุญญพัต  ลพพึ่งชู
3. เด็กหญิงวาสิตา  สะศิธร
 
1. นางประภัสสร  แดงเลือด
2. นางยุวดี  คำเรียง
 
262 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายก้องภพ  หม้อทิพย์
2. เด็กชายชานนท์  วังกุ่ม
3. เด็กหญิงศิริพร  แสงจันทร์
 
1. นายอำนาจ  เปรมปรีดิ์
2. นางสาวเมตตา  เสือส่าน
 
263 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  ราชวงค์
2. เด็กชายธีรดนย์  ศรบาง
3. เด็กหญิงลักษมี  คล้ายเจ๊ก
 
1. นายณัฏฐ์กิตติ์  โคนโท
2. นางประภัสสร  แดงเลือด
 
264 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามุสิ 1. เด็กชายกฤษรักษ์  สินพูน
2. เด็กหญิงกัลยกร  วรกูล
3. เด็กหญิงวาสนา  ลิขิตเขียน
 
1. นางสาวขวัญยืน  ช่วยนุ่ม
2. นางสาวสุรีรัตน์  พุมมา
 
265 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกชพร  อาจคงหาญ
2. เด็กหญิงญาณิศา  คงสุขี
3. เด็กหญิงรุจิรดา  เที่ยงแท้
 
1. นางจำนงค์  สุขกลิ่น
2. นางสาวพัชยา  ศรีคำไทย
 
266 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงพัชรา  หม้อทิพย์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วีระสุข
3. เด็กหญิงสุพรรษา  พลายมี
 
1. นางสาวณัฐธภา  รุ่งเรือง
2. นางสาวพัชยา  ศรีคำไทย
 
267 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลี้คง
2. เด็กหญิงอรวรา  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ  รุ่งศิริมงคลชัย
 
1. นางสาวกรรณิกา  จันทร์ต๊ะ
2. นายอำนาจ  เปรมปรีดิ์
 
268 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายธนภัทร  ใคร่ครวญ
2. เด็กชายสรยุทธ  ขันทองดี
3. เด็กชายอภิชาติ  จันทร์พวง
 
1. นางประภัสสร  แดงเลือด
2. นางยุวดี  คำเรียง
 
269 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงกานติมา  จำปาหอม
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  ขำสะอาด
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ชาญกระโทก
 
1. นายณัฏฐ์กิตติ์  โคนโท
2. นางประภัสสร  แดงเลือด
 
270 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกรกช  ขุนณรงค์
2. เด็กชายฐิติพงศ์  เนียมตั้ง
3. เด็กหญิงสุนทรี  หาทรัพย์
 
1. นางสาวกรรณิกา  จันทร์ต๊ะ
2. นางณัฐตาภรณ์  ศักดี
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
271 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงจิดาภา  บาลนคร
2. เด็กชายธันวา  นานกระโทก
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  อินทรพูลวงษ์
 
1. นางสาวจรินทร์  คล้ายสินธุ์
2. นางสาวชลพิชา  เจริญกุล
 
272 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกัญชพร  อ่อนใจดี
2. เด็กชายชยากร  แสงโสด
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดจิตต์
 
1. นางสาวยุพา  กิจบุญศรี
2. นางสาวสิรินทร  เพิ่มสุวรรณ์
 
273 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงดวงกมล  สาระสาริน
2. เด็กหญิงรตินันท์  กำเหนิด
3. เด็กชายหฤษฎ์  บุญพา
 
1. นางสาวนฤมล  วรรณโส
2. นางเนาวรัตน์  นิลรักษา
 
274 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงจิรภา  ห้วยหงษ์ทอง
2. เด็กหญิงนรินทารา  ศรีสิงห์
3. เด็กหญิงไอศิกา  ป่งกวาง
 
1. นางสาวกนกพร  บาลนคร
2. นางสาวเดือนนภา  ขำอรุณ
 
275 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1. เด็กหญิงจิรประภา  รักษี
2. เด็กหญิงปานวรินทร์  นักจะเฆ้
3. เด็กหญิงวิยะดา  คำภักดี
 
1. นางกฤษณา  สิทธิแพทย์
 
276 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงคะนาม
2. เด็กหญิงพัชรพร  จันทร์เผื่อน
3. เด็กชายอิทธิกร  ปืนฮวน
 
1. นางสาวยุพา  กิจบุญศรี
2. นางสาวสิรินทร  เพิ่มสุวรรณ์
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
277 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กหญิงฐิดารัตน์  เซี่ยงหลิว
 
1. นางจำเรียง  เพ็ชรชาลี
 
278 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กหญิงสุวรรณา  จะรอนรัมย์
 
1. นางสาวกชพร  เขมะนุเชษฐ์
 
279 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   แก่นดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   งามยิ่ง
3. เด็กหญิงภัสสร  โพ่มึงซุ้ง
 
1. นางสาวพิรุฬห์ณัฐ  คล้ายลักษ์
2. นางลัดดา  สมบูรณ์
 
280 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายสิทธิชัย  สวัสดิ์วนากุล
2. เด็กชายอภินัทธ์  กล้วยตาณีร์
3. เด็กหญิงอริสรา  แก้วแสง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ปทุม
2. นางสาวณัฐณิชา  พาชื่น
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
281 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงกนกพร  แซ่ไหล
2. เด็กชายนัทธพงศ์   สุวรรณมุก
 
1. นางกาญจนา  ภู่สอน
2. นางสาวพิรุฬห์ณัฐ  คล้ายลักษ์
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
282 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 1. เด็กชายสันติภาพ  คล้ายเจ๊ก
 
1. นายปฐมพร  ตระกูลราษฎร์
 
283 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 1. เด็กหญิงเสาวรส  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางสาวปัทมา  คงวัง
 
284 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายสายน้ำ  พูลพันธ์เอี่ยม
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  ปานะศรี
 
285 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ผิวชอุ่ม
 
1. นายเจนวิทย์  กรองแก้ว
 
286 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายฤชุสร  แจ้งคลายคม
 
1. นางสาวราตรี  ภูโต
 
287 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายนัทธมน  สุวรรณมุก
 
1. นางสาวณัฐณิชา  พาชื่น
 
288 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายพงศกร  ใจกล้า
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ปทุม
 
289 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงดวงหทัย  ขำนอง
3. เด็กหญิงนัชชา  แซ่คู
4. เด็กหญิงภัคจิรา  ตันซึ่งคุณธรรม
5. เด็กหญิงศศิธร  จันทร์อินทรีย์
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีบุตรดี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ปทุม
2. นางสาวณัฐณิชา  พาชื่น
3. นางบรรจง  เพ็งวัน
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
290 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สง่างาม
2. เด็กหญิงศศิวิมล  คุ้มทรัพย์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่ล้อ
 
1. นายชัยณรงค์  พิฤก
2. นางสาววิมลรัตน์  หวังสุข
 
รวม 290 653 457