สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับอำเภอบ่อพลอย
วันที่ 20 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กหญิงโบ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางณิฐิญาพัชร  พรรณบัตร
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงอัญชิสา  ตันสุวรรณ
 
1. นางสาวรุ้งลาวัลย์  กิจอรุณโชค
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กหญิงเนียง  -
 
1. นางสาวเนตรนภา  สีเกตุสุข
 
4 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายนพรัตน์  คนแรงดี
 
1. นางสาวศิริจันทร์  วงศ์ศิลป์ชัย
 
5 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายปฏิพัทธิ์  ประยูรวงศ์
 
1. นางศิริวัลลิ์  เฟื่องอิ่ม
 
6 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงเนตรชนก  ขุนรุ่งเรือง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  เกตุคง
 
7 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. นางสาวฐิติมา  กลิ่นถือศีล
 
1. นางพรทิพย์  หนุนภักดี
 
8 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ศรีสำราญ
 
1. นางสาวศิริจันทร์  วงศ์ศิลป์ชัย
 
9 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงชุลีพร  ตรีอินทร์ทอง
 
1. นางสาวศิรินญา  บุญญาน้อย
 
10 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กหญิงรุจิรดา  ศรีทอง
 
1. นางศิริญญา   เสาสูงยาง
 
11 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงปุณยพร  ใคร่ครวญ
 
1. นางสาวรุ้งลาวัลย์  กิจอรุณโชค
 
12 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เอี่ยมอาจ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วิชัยวงษ์
 
13 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงภานุมาศ  ธรรมชาติ
 
1. นางสุทราทิณีย์  มิตรดี
 
14 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงสกนธ์วรรณ  พรหมชนะ
 
1. นายปิยะณัฐ  เอ็นดู
 
15 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยี่ทอง
 
1. นางสาวศิริจันทร์  วงศ์ศิลป์ชัย
 
16 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงรังสิมา  แซ่คู
 
1. นางศุภานัน  จงโกเย็น
 
17 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงวริศรา  นกแก้ว
 
1. นางสาวศิรินญา  บุญญาน้อย
 
18 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงพรรณนสุ  สุขประเสริฐ
 
1. นายปิยะณัฐ  เอ็นดู
 
19 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงชนาภา  กิตอ่อน
 
1. นางมยุรี  พาละการมย์
 
20 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงนันท์ธีรา  ธนวัฒน์สมบูรณ์
 
1. นางศิริวัลลิ์  เฟื่องอิ่ม
 
21 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงวริสศรา  สัจจสวัสดิ์
 
1. นางจันทรา  ช่างปรีชา
 
22 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงปภัสสร  แย้มชื่น
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ทองดอนเกือง
 
23 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงปนัดดา  จันทอน
 
1. นายปิยะณัฐ  เอ็นดู
 
24 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  แสงนิล
 
1. นางสาวนุชนารถ  ชัยชิต
 
25 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กชายพรสิณี  กิจชอุ่ม
 
1. นางสาวศิรินญา  บุญญาน้อย
 
26 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงพัชรวดี  สุคนธมณี
 
1. นางสาวลักขณา  โคบุตร
 
27 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กหญิงจิดาภา  มนัสวงษ์กาญจน์
 
1. นางสาวสุพิชญ์ชญา  อ่อนเบา
 
28 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  นุ่มเจริญ
 
1. นางสาวดวงมาลย์  ขีดขิน
 
29 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงรุ้งศิริ  โพธิ์พันธุ์อ้น
 
1. นางพเยาว์  พิทยรังสิยานนท์
 
30 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงพิธญาภา  ศรีธร
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ทองดอนเกือง
 
31 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงฉันทิดา  คนซื่อ
 
1. นางพรทิพย์  หนุนภักดี
 
32 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ราชบรรดิษฐ์
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ทองดอนเกือง
 
33 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กชายกิตติชัย  กล้าหาญ
 
1. นางสาวณัฐชยา  กุลไธสง
 
34 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายวรโชติ  อาจคงหาญ
 
1. นางศุภานัน  จงโกเย็น
 
35 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  จำเรียง
2. เด็กหญิงปณิดา   ทอนสาเกษ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  จิตนิยม
 
1. นางจรรยาพร  จันทศร
2. นางภัณฑิลา  ไม้หอม
 
36 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายจารุพงศ์  สิทธิเขต
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แอวงค์
3. เด็กหญิงนันธิดา  ดวงสอาด
 
1. นางสาวจงลักษณ์  ขาวสะอาด
 
37 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กหญิงกนกพร  คงถาวร
2. เด็กหญิงดลพร  ศรีปานนาค
3. เด็กหญิงปาลิตา  คงถาวร
 
1. นางสิริลดา  ภูขันธ์
2. นางสุดารัตน์  สาระ
 
38 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงกานติมา  ปานคล้าย
2. เด็กหญิงวริศรา  กาญจนสมศักดิ์
3. เด็กหญิงอรปรียา  พลเสน
 
1. นางสาวลักขณา  โคบุตร
2. นางสมบัตร  สืบศักดิ์
 
39 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงนภััสสร  บุญหนา
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ธรรมเมธากุล
3. เด็กหญิงสุภาสินี  ทะวะลัย
 
1. นายปิยะณัฐ  เอ็นดู
2. นางสาววัลภา  ผลาผล
 
40 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงธนพร  ผิวกากี
2. เด็กหญิงปวิชญา  อะโรคา
3. เด็กหญิงศศิกานต์  อ้นทา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ฟักเจริญ
2. นางสาวจุฑามาศ  รัตตะมาน
 
41 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กหญิงปณิดา  บำรุงเขต
2. เด็กหญิงพัชริดา  เพชรใส
3. เด็กหญิงเทวิกา  นักจะเฆ่
 
1. นางสาวณัฐชยา  กุลไธสง
 
42 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กหญิงญาสุมินตร์  สีดี
2. เด็กชายณัฐพงศ์  แสงนวล
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  โสอุดร
 
1. นางพิศมัย  ปลั่งกลาง
2. นางสาวสุพัชชา  เชี่ยวชาญ
 
43 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  แพงคำห้วย
2. เด็กหญิงชนากานต์  ศรีแป้น
3. เด็กหญิงชุติมา  ใสสุข
 
1. นางสาววิภาดา  ธรรมทา
2. นางสาวศิรินญา  บุญญาน้อย
 
44 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กชายนันทกานต์  นันทเกษมกาญจน์
2. เด็กชายศุภกาญจน์  เมืองมนต์
 
1. นางจันทรา  ช่างปรีชา
2. นางสาวอังสิยา  ช่างปรีชา
 
45 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายก้องภพ  เนตรสน
2. เด็กชายไชยวัฒน์  กุยสุวรรณ์
 
1. นางชุติมา  ศิริรังษี
2. นางศิริวัลลิ์  เฟื่องอิ่ม
 
46 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กชายชินภัทร  สำรองทรัพย์
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  เหมือนคุรฑ
 
1. นางสาวพัชราวลี  คำเถื่อน
2. นางพเยาว์  พิทยรังสิยานนท์
 
47 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงสิริวิมล  สมภาร
2. เด็กหญิงอินทิรา  เทียมถม
 
1. นางสาวพัชรี  คำภาสุข
2. นางสาวศิรินญา  บุญญาน้อย
 
48 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เล้าประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุชัญญา  จักราช
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  คชกฤษ
2. นางศุภานัน  จงโกเย็น
 
49 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงนฤภร  จานแก้ว
2. เด็กชายสุวีร์  ละลี
 
1. นายปิยะณัฐ  เอ็นดู
2. นางสาววัลภา  ผลาผล
 
50 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายภูวดี  บัวทอง
2. เด็กหญิงโชติกา  มะมี
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ทองดอนเกือง
2. นางสาวศิริจันทร์  วงศ์ศิลป์ชัย
 
51 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ขันทเลิศ
2. เด็กหญิงพัณณิตา  เหมือนฤทธิ์
 
1. นางวารี  เอกจิตต์
 
52 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กชายพงศพล  ติเยาว์
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  ทองน้อย
 
1. นางพิศมัย  ปลั่งกลาง
2. นางสาวสุพัชชา  เชี่ยวชาญ
 
53 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กหญิงณัฎฐวรรณ  ท่าผา
2. เด็กหญิงวราภรณ์  กรรณสังข์
 
1. นางพิศมัย  ปลั่งกลาง
2. นางสาวสุพัชชา  เชี่ยวชาญ
 
54 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงเจนจิรา  มีศรี
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  คชกฤษ
2. นางศุภานัน  จงโกเย็น
 
55 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงพรรณพนัช  วังกุ่ม
2. เด็กหญิงอารีวรรณ  แย้มน้อย
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ทองดอนเกือง
2. นางสาวศิริจันทร์  วงศ์ศิลป์ชัย
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
56 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กชายนภัสกร  แซ่จึง
 
1. นางสาวปฐมภรณ์  คำภาพล
 
57 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กชายพิพัฒน์  ปิ่นศิริ
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  ภุมรินทร์
 
58 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายชัยยุทธ  ปั้นคณาผล
 
1. นางสาวสุรัตนาพร  ศักดิ์อุดมทรัพย์
 
59 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แสงงาม
 
1. นายนภา  ชาลี
 
60 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  โพธิสัตย์
 
1. นางสาวนพัสลักษณ์  อิทธิชัยวัฒนา
 
61 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กหญิงธีรนันท์  โพธิ
 
1. นางภาวนา  นุ่มอัมพรศิริ
 
62 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ธรรมกูล
 
1. นางสาวสุรัตนาพร  ศักดิ์อุดมทรัพย์
 
63 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กชายกฤษดา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวสุภาวดี  เหมือนเทียน
 
64 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงแพรวนภา  เอี่ยมสอาด
 
1. นายไกรสร  จันทรศร
 
65 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงนฤภร  มอญงาม
2. เด็กหญิงวรกานต์  จันทร์แจ่มศรี
3. เด็กหญิงวรพรรณ  นันธิโย
 
1. นางสาวปุณฐิภา   โชติปิติมน
2. นางอัญชลี  สันห์ลักษณ์
 
66 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงกรนัน  จันจุ้ย
2. เด็กหญิงชลธิชา  จินจารักษ์
3. เด็กหญิงดรัลรัตน์  สุดจีรัต
 
1. นางณัฐชา  จันทมัด
2. นายพรชัย  ชุ่มชื่น
 
67 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สิงสุขา
2. เด็กหญิงลี  ดา
3. เด็กหญิงวันวิสา  สนิทไทย
 
1. นางณัฐชา  จันทมัด
2. นายพรชัย  ชุ่มชื่น
 
68 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วงศ์แสนศรี
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่อัง
3. เด็กหญิงศิริกาญจน์  เสลาหอม
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประทุมลี
2. นางสาวสุภาวดี  เหมือนเทียน
 
69 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงการะเกด  หร่องบุดศรี
2. เด็กหญิงวชัญญา  ผิวหอม
3. เด็กหญิงศุภัชญา  มาลาพงษ์
 
1. นางสาวนิตยา  พรมทอง
2. นางสาวสรีวรรณ  จันทร์สว่าง
 
70 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กชายจิระพัฒน์  จ้อยร่อย
2. เด็กชายรัฐภูมิ  รู้ประมาณ
3. เด็กหญิงอรนุช   เปรมดอนไพร
 
1. นางนัดดา  สุคนธมณี
2. นางโชติวรรณ  วิเศษสิงห์
 
71 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงชิดชนก  วาทิภักดิ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่จิว
3. เด็กหญิงวิภาดา  แผนสมบูรณ์
 
1. นางสาวนพัสลักษณ์  อิทธิชัยวัฒนา
2. นางสาวสุรัตนาพร  ศักดิ์อุดมทรัพย์
 
72 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  เจิมงาม
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  นันทะ
3. เด็กหญิงแสงนิล  ผันสืบ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประทุมลี
2. นางสาวสุภาวดี  เหมือนเทียน
 
73 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสําโรง 1. เด็กหญิงวรินทร์พร  พรมประทุม
2. เด็กหญิงสุพรรษา  คมขำ
 
1. นายประจวบ  นพตลุง
2. นายสุทธิพงษ์  นิ่มนวล
 
74 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงกุศลิน  วงษ์ศรีทา
2. เด็กหญิงภิญญาลักษณ์  ศิริประภาพรรณ
 
1. นายประกิต  โชวงษ์
 
75 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายศักดิ์อรุณชัย  เรืองขจร
2. เด็กชายสหรัฐ  ศรีศิลป์
 
1. นายกิตติพันธ์  อาจคงหาญ
2. นายไกรสร  จันทรศร
 
76 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นักใจธรรม
2. เด็กชายอธิคม  ทองใบ
 
1. นายรักพงษ์  คงประกอบ
 
77 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายธีรพล  นามโคตร
2. เด็กชายสิรภพ  ศรีพูล
 
1. นายกิตติพันธ์  อาจคงหาญ
2. นายไกรสร  จันทรศร
 
78 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงเฉลิมศรี  เทียบคำ
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  สืบสิมมา
 
79 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงสิริวิมล  ภูฆัง
 
1. นางสาวสรีวรรณ  จันทร์สว่าง
 
80 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรางขาม 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เสือสุด
 
1. นางนิตยา  บุญเต็ม
 
81 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายกันตภณ  แซ่จิว
 
1. นางสาวนพัสลักษณ์  อิทธิชัยวัฒนา
 
82 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กชายประวีร์  คล้ำสุข
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประทุมลี
 
83 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   กลิ่นเกษร
 
1. นางสาวปฐมภรณ์  คำภาพล
 
84 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงปรารถนา  เกิดบัวทอง
 
1. นายไกรสร  จันทรศร
 
85 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  สระศรีสม
 
1. นางสาวนพัสลักษณ์  อิทธิชัยวัฒนา
 
86 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กชายทรงพล  ศรีสง่า
 
1. นางสาวจารุณี  ญวนรัมย์
 
87 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกลียวงาม
2. เด็กชายเมธัส  เรืองขจร
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประทุมลี
2. นางสาวสุภาวดี  เหมือนเทียน
 
88 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายศราวุธ  ฉัตรแก้ว
2. เด็กชายสิงหนุ  กรีมาบุตร
 
1. นางนันทวัน  เสริมสุข
2. นางสาวสุรัสวดี  มูลประหัส
 
89 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงดาริกาพร  รอดคำ
2. เด็กหญิงพัชรดา  อ่องนก
 
1. นายไกรสร  จันทรศร
 
90 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กชายวรายุทธ  สายทอง
2. เด็กชายสรวิชญ์  สู้เหิม
 
1. นางสาวปุณฐิภา   โชติปิติมน
2. นางอัญชลี  สันห์ลักษณ์
 
91 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายดิษฐพงษ์  สวยล้ำ
2. เด็กชายวรโชติ  จำเมือง
 
1. นางพันธ์ธีรา  ชั่งกุล
2. นางสาวสุรัสวดี  มูลประหัส
 
92 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายทศพล  ร้อยทา
2. เด็กชายสิรารมย์  เจริญผล
 
1. นางพรพิศ  นงลักษณ์
2. นายไกรสร  จันทรศร
 
93 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กชายปารุฬห์  ผันสืบ
2. เด็กชายภูสิทธ์  สู้เหิม
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประทุมลี
2. นางสาวสุภาวดี  เหมือนเทียน
 
94 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายอนุสรณ์  ศรีโปฎก
 
1. นายสุรเชษฐ์  เหลืองสุดใจชื้น
 
95 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กชายประกฤษฎิ์  เหมือนอ้อย
 
1. นายกฤษฎา  หวังดี
 
96 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  ขวัญเจริญ
 
1. นางพรพิศ  นงลักษณ์
 
97 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายพรประสิทธิ์  ทองบัว
 
1. นายกิตติพันธ์  อาจคงหาญ
 
98 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ศรีสง่า
 
1. นางสาวธิดา  ลือวันคำ
 
99 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายทรงบุญ  สายสว่าง
 
1. นายสุรเชษฐ์  เหลืองสุดใจชื้น
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
100 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กชายชนกันต์  ภาชวงษ์
2. เด็กชายธนาธิป  สุโขทัย
3. เด็กชายพัทธดลย์  เหมือนอ้อย
 
1. นางสาวกมลรัตน์  กล้าหาญ
2. นายณฐภัทร  แก้วกุ่ม
 
101 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  แซ่ฉั่ว
2. เด็กชายธีรพล  ล้ำเลิศ
3. เด็กหญิงนิตยา  กลมกล่อม
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทับประยูร
2. นางภาสินี  กลมกล่อม
 
102 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กชายนันทพงศ์  เหมือนหลิ่ม
2. เด็กหญิงนิจนภา  แย้มอ่วม
3. เด็กหญิงเฉลิมพร  อ่ำสกุล
 
1. นางสาววาสนา  สืบกลัด
2. นางสายฝน  นพวงษ์
 
103 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายชิตวัน  หรีหร่อง
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  เข็มเพ็ชร
3. เด็กหญิงยุพา  หนูอ้น
 
1. นางจุไลรัตน์  ซองศิริ
2. นายพนัส  แน่นพิมาย
 
104 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กชายพรรณศักดิ์  สินค้าเจริญ
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  พระพิมลพรรณ์
3. เด็กหญิงสุจารี  พระพิมลพรรณ์
 
1. นายณฐภัทร  แก้วกุ่ม
2. นางสาวธิดา  ลือวันคำ
 
105 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กชายช้าง  สิงห์ชัย
2. เด็กชายพงศ์พล  นิโกธา
3. เด็กชายอิทธิพล  ใจหาญ
 
1. นางสาวนิตยา  รักอู่
2. นางสาวอนุสรา  สายแสน
 
106 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  บูชา
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  มณีวงษ์
3. เด็กหญิงอาภรณ์  แสนสุข
 
1. นางนวลลออ  ศิริปอง
2. นางสาวเสาวนิตย์  สอนใจ
 
107 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพุพรหม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  มูลรูปเหมาะ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วบัวดี
3. เด็กหญิงแพรวพิตรา  พลชำนาญ
 
1. นางสาวนิตยา  กาบแก้ว
2. นางสาวพฤษรัตน์  ทองมาก
 
108 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กชายทิวัตถ์  เซ็งเส็ง
2. เด็กหญิงนฤพร  พันเจริญ
3. เด็กหญิงมุฑิตา  ใจหาญ
 
1. นางสาวชนัญชิดา  บุญลอย
2. นายชาคิต   อินทรีย์วงศ์
 
109 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กชายสมศักดิ์  หอมสุวรรณ
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  วงศ์สุวรรณ
3. เด็กชายอนุชิต  ศรีทองทุม
 
1. นายณฐภัทร  แก้วกุ่ม
2. นางสาวอรทัย  เมฆกกตาล
 
110 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 1. เด็กชายพงศกร  คงพันสี
2. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วจินดา
3. เด็กชายพีรพัฒน์  เพ็ชรใส
 
1. นายณัฐนันท์  สุขศีลล้ำเลิศ
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  พรามมณี
 
111 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสําโรง 1. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  สายทอง
2. เด็กหญิงทัศนีย์  เรืองขจร
3. เด็กหญิงลักษิกา  ใจตรง
 
1. นางสาวคนึง  เอกจิตต์
2. นางสมควร  จันทศร
 
112 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กหญิงพัชริดา  บัวนาค
2. เด็กหญิงภัทรวดี  เมืองจินดา
3. เด็กหญิงรุ่งระวี  สีลาไกร
 
1. นางพิมพ์ญดา  ประโลมรัมย์
2. นางสาวอารยา  อาจจงรักษ์
 
113 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ผันสืบ
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ผิวเกลี้ยง
3. เด็กหญิงวรรณิดา  ผันสืบ
 
1. นางพิมพ์ญดา  ประโลมรัมย์
2. นางสาวอารยา  อาจจงรักษ์
 
114 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กชายจักรพงศ์  ประชุมพวก
2. เด็กหญิงนวรัตน์  เกิดเพิ่มดี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสงงาม
 
1. นางสาวนิตยา  รักอู่
2. นางสาวอนุสรา  สายแสน
 
115 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กหญิงณัฐกมล  สุดยอด
2. เด็กหญิงปุณยาพร  อุ้ยคำตา
3. เด็กหญิงอนิชนันท์  ใคร่ครวญ
 
1. นางพิมพ์ญดา  ประโลมรัมย์
2. นางสาวอารยา  อาจจงรักษ์
 
116 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กหญิงชญาดา  คณฑา
2. เด็กหญิงปาลิตา  ราชวงค์
3. เด็กหญิงภัศสร  กิจสังสรรค์กุล
 
1. นางสาวกมลรัตน์  พรดี
2. นางสาววนิดา  พรหมชนะ
 
117 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กชายพงษ์พล  พูลทวี
2. เด็กหญิงเมธาวี  อินจร
3. เด็กหญิงเมธินี  อินจร
 
1. นางพิมพ์ญดา  ประโลมรัมย์
2. นางสาวอารยา  อาจจงรักษ์
 
118 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงกรรณภิรมย์  รัศมีพรหม
2. เด็กหญิงนภาศร  สาดบุญสร้าง
3. เด็กหญิงแพรวัลย์  พุธโส
 
1. นางวราภรณ์  เชื้อพิมพ์
2. นางสาวอนงค์  เบ้าชาลี
 
119 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กชายนิทเทส  ม่วงพลาย
2. เด็กชายสุรชา  สุทธิรัตน์
 
1. นางสาวชนัญชิดา  บุญลอย
2. นายชาคิต  อินทรีย์วงศ์
 
120 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสําโรง 1. เด็กชายปฏิมากรณ์  ปลื้มจิตร
2. เด็กหญิงสุวรรณี  แนบกลาง
 
1. นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์
2. นายสุทธิพงษ์  นิ่มนวล
 
121 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพุพรหม 1. เด็กชายธิติวุฒิ  บุญชู
2. เด็กชายปริพัตร  สัตยากูลย์
 
1. นายวุฒิชัย  ชูชื่น
 
122 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายศุกลวัฒน์  บุญประจำ
2. เด็กชายอำมรินทร์  แก้วชมร
 
1. นายสุรเชษฐ์  เหลืองสุดใจชื้น
2. นายอำนาจ  ใจกล้า
 
123 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กชายปรัสกร  สมจิตร
2. เด็กชายวีรยุทธ  ไชมูล
 
1. นายวิชัย  ปลาบู่ทอง
2. นายสุนทร  เอี่ยมแสง
 
124 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 1. เด็กชายยุทธนา  แร่มี
2. เด็กชายวงศกร  จับศรี
 
1. นางณัฏฐาภรณ์  อิษฎานนท์
2. นางวิจิตรา  ภควิกรัย
 
125 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงภาวิณี  ป้องกัน
2. เด็กชายอดิศร  เบ้าหนองบัว
 
1. นายสุรเชษฐ์  เหลืองสุดใจชื้น
2. นายอำนาจ  ใจกล้า
 
126 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านรางขาม 1. เด็กชายธนา  แร่มี
2. เด็กชายวินัย  วงศ์ปามุติ
 
1. นายวิเศษชัย  วิเศษสิงห์
 
127 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายชัยธพล  -
2. เด็กชายณัฐชัย   คล้ายเงิน
 
1. นางมาลินี  ใจกล้า
2. นางสาวอำภา  ยามา
 
128 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายจันทรัสม์  โพธิ์เงิน
2. เด็กชายปัญญพนต์  สอนใจ
 
1. นางสาวนิตยา  พรมทอง
2. นางสุกัญญา  เสริมสุข
 
129 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านช่องด่าน 1. เด็กชายธนวัต  พรมสร
2. เด็กชายอภิชัย  โพธิ์ทอง
 
1. นายธีรศักดิ์  ปานลอยวงค์
2. นางสาววาสนา  มุขอ่อน
 
130 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรางขาม 1. เด็กชายจักชัย  -
2. เด็กชายพงศ์ธร  เอกพงษ์
 
1. นายบุญเลิศ  ใบบัว
2. นายวิเศษชัย  วิเศษสิงห์
 
131 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กชายธีราพร  รัตนโคตน์
2. เด็กชายวัชระกุล  เหมือนอินท์
 
1. นายมนตรี  ลำไย
2. นายสุธีร์  นุ่มอัมพรศิริ
 
132 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กชายชนิตพล  บำรุงเขต
2. เด็กชายอธิชัย  บุญมีสุข
 
1. นายวัชริศ  เจริญกุล
 
133 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองนุ่ม
2. เด็กชายโยธิน  สระทองพรม
 
1. นายสุรเชษฐ์  เหลืองสุดใจชื้น
2. นายอำนาจ  ใจกล้า
 
134 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายณัฐภัทร  สุดใจ
2. เด็กชายรวินันท์  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวนิตยา  พรมทอง
2. นางบังอร  ชื่นชวน
 
135 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายจีระ  เพ็ญจู
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  อ่ำอ่อน
 
1. นายสุรเชษฐ์  เหลืองสุดใจชื้น
2. นายอำนาจ  ใจกล้า
 
136 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กชายนันทวัน  ตุ้มทอง
2. เด็กชายวิษณุ  แฝงเดโช
 
1. นายธนกฤต  สุภาพันธ์
2. นางสาวอนุสรา  สายแสน
 
137 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายนฤเมธ  คล้ายเงิน
2. เด็กชายพีรวิชญ์  จินพละ
 
1. นางจุไลรัตน์  ซองศิริ
2. นายพนัส  แน่นพิมาย
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
138 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุพรหม 1. เด็กหญิงชุติมา  ศรีรักษา
2. เด็กหญิงญาณากร  พลชำนาญ
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  นามโคตร
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วิมลทิพ
5. เด็กหญิงเบญญาพร  แซ่ตัน
 
1. นางสาววิไล  คำสุรันทร์
2. นางศรญานีย์  ศรีสมบรูณ์
 
139 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ทองสัมฤทธิ์
2. เด็กชายณัฐนันท์  พันธ์ยุโดด
3. เด็กชายนนทกร  ตันสุววรณ
4. เด็กชายพงษ์วริษฐ์  พ่วงสมจิตร
5. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  แก้วขาว
 
1. นางสาวผกามาศ  ทองศรีเมือง
2. นางสาวสุภัทรา  โพธิ์เงิน
 
140 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กหญิงกิรติกา  นักจะเข้
2. เด็กหญิงปาณิศา  รัตนสุวรรชัย
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  สุดใจ
4. เด็กหญิงวรัญญา  แท่นพรมมา
5. เด็กหญิงอภิสรา  กิมบุ้น
 
1. นางสาวสุธิดา  ป้องกัน
2. นางสุมิตรา  พลศรีราช
 
141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงกนกนภา  บัวศรีใส
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  พุ่มกระจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐธัญญา  เตี้ยทอง
4. เด็กหญิงนัทชา  แซ่ไหล
5. เด็กหญิงสุธารินี  ทองเชื้อ
 
1. นางกัญจนา  จุฑามณี
2. นางชุติมา  ศิริรังษี
 
142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพุพรหม 1. เด็กหญิงจันจิรา  จ่อยร้อย
2. เด็กหญิงจุฑามณี  เปียแก้ว
3. เด็กหญิงธัญชนก  ขำดี
4. เด็กหญิงธีรกานต์  ธนูศร
5. เด็กหญิงปัณฑิกา  ศรีทุมมา
 
1. นางสาววิไล  คำสุรันทร์
2. นางศรญานีย์  ศรีสมบรูณ์
 
143 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  สีสำลี
2. เด็กหญิงปนัดดา  ฉ่ำสดใส
3. เด็กหญิงอังคณา  วิเศษสิงห์
4. เด็กหญิงอัจฉรา  วิเศษสิงห์
5. เด็กหญิงอัญชลี  วิเศษสิงห์
 
1. นางอรนุช  สุชาตวุฒิ
 
144 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงน้องใหม่  เนวิน
2. เด็กหญิงน้ำอ้อย  ยอดเพชร
3. เด็กหญิงศริญทิพย์  สระทองเดช
4. เด็กหญิงสุประภา  เจริญศรี
5. เด็กหญิงอารยา  ตระกูลโอสถ
 
1. นางวิไล  ศรีสุข
2. นายอุดร  ศรีสุข
 
145 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงพลอยน้ำทิพย์  สระศรีสม
2. เด็กหญิงรสพร  สมใจเพ็ง
3. เด็กหญิงรัตนา  ขันทีท้าว
4. เด็กหญิงสุภาพร  ปิ่นศิริ
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชูจันทร์
 
1. นางสาวคชาภรณ์  พวงมาลัย
2. นางสาวจิตญาดา  ศรีปน
 
146 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ยอดดอนไพร
2. เด็กชายธรณ์ธันย์  ศรีปานนาค
3. เด็กหญิงภาวิณี  ทองม่วง
4. เด็กชายอนุวัฒน์  สุจริตรักษ์
5. เด็กหญิงแก้วกานดา  ศรีนภาลัย
 
1. นางสิริลดา  ภูขันธ์
2. นางสุดารัตน์  สาระ
 
147 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กชายพิตตินันท์  บัวกลิ่น
2. เด็กชายพิภัช  รักษาภัย
3. เด็กหญิงพีรดา  ลิสือ
4. เด็กหญิงลสิตา  พรมประสิท
5. เด็กหญิงสุพรรษา  -
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  ภุมรินทร์
2. นางธิดารัตน์  พุทธิสาร
 
148 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กหญิงณัฐริกา  นพคุณ
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศิลทอง
3. เด็กหญิงวริยา  ทัศนสุวรรณ
4. เด็กหญิงวริศรา  ขันแก้ว
5. เด็กหญิงศิวพร  สระทองจวง
 
1. นางสาวชฎาภรณ์  พรมวิหาร
2. นางศิริญญา  เสายางสูง
 
149 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงณัฐธิณี  ณ บางช้าง
2. เด็กหญิงณาญา  วงศ์สุธน
3. เด็กหญิงธนัญญา  เจริญโห้
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  บำรุงเขต
5. เด็กหญิงประภาวรินทร์  ศิลาคำ
 
1. นางกมลชนก  ขุนชำนาญ
2. นางสาวพึงพิศ  ศรีคำอ้าย
 
150 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุพรหม 1. เด็กหญิงจันจิรา  จ่อยร้อย
2. เด็กชายชุติพล  บูชา
3. เด็กชายณัฐภูมิ  วิบูลย์ศักดิ์
4. เด็กหญิงวัชรดา  แซ่โง้ว
5. เด็กหญิงอารีย์  ทรัพย์สมบัติ
 
1. นางสาววิไล  คำสุรันทร์
2. นางศรญานีย์  ศรีสมบรูณ์
 
151 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงกชพรรณ  กลิ่นอุดม
2. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  เซี่ยงฝุง
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แจ่มศรี
4. เด็กชายสุรวุฒิ  เข็มทอง
5. เด็กชายอติชาติ  จำเริญ
 
1. นางสาวกมลชนก  ขุนชำนาญ
2. นางสาวสุกัญญา  ตันสุวรรณ
 
152 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กชายชุติวัฒน์  รู้ระวัง
2. เด็กหญิงนรีรัตน์  เหมือนโต
3. เด็กหญิงนันทิดา  เบ็ญพาด
4. เด็กหญิงปาณิศา  ม่วงพลาย
5. เด็กหญิงเกศรินทร์  สุทธิรัตน์
 
1. นางสาวนุชจลี  สุขแจ่ม
2. นางสาวเพ็ญณี  ทำบุญ
 
153 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุพรหม 1. เด็กหญิงจิราภา  จ่อยร้อย
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บ่อทรัพย์
3. เด็กหญิงบุณฑริก  ระย้าย้อย
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีนวล
5. เด็กชายเตชิต  แซ่โง้ว
 
1. นางสาวมนัสชนก  เทศเขียว
2. นางสาวศิริพร  สุขเอี่ยม
 
154 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงนาลิน  มูละออง
2. เด็กชายภาคภูมิ  วัฒนาวงศ์
3. เด็กชายยุทธิชัย  แจ้งแสงทอง
4. เด็กหญิงสุนันทา  ยิ้มใหญ่หลวง
5. เด็กหญิงอริสรา  ทองคำ
 
1. นางสาวมัชฌิมา  สุวาส
2. นางสาวสุกัญญา  ตันสุวรรณ
 
155 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เกรียงไกร
2. เด็กหญิงจันทกานต์  สันทัด
3. เด็กหญิงชนาภา  วงศ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่จึง
5. เด็กหญิงดวงกมล  ตุ้มทอง
6. เด็กหญิงดวงนฤมล  พินสุบิน
7. เด็กหญิงนริศรา  แซ่ตัน
8. เด็กหญิงนฤภร  จานแก้ว
9. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ปิ่นทอง
10. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  เหลื่อมเพชร
11. เด็กหญิงยุภาวดี  แซ่เซียว
12. เด็กหญิงวัลภา  ใจซื่อ
13. เด็กชายสรศักดิ์  สืบเมฆ
14. เด็กหญิงสาธิกา  นิโกรธา
15. เด็กหญิงสุนิสา  ด้วงปลี
16. เด็กหญิงอรัชภรณ์  ใคร่ครวญ
17. เด็กหญิงอาภาภรณ์  จันทพิมพ์
18. เด็กหญิงเกตุศิณี  รอยวิบูลย์
19. เด็กชายเกียรติกุล  ยุ่นเพ็ญ
20. เด็กหญิงโชติกา  บุญวรรณ
 
1. นายกมล  อุบลธรรม
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  จันทร์เรือง
3. นายนภา  ชาลี
4. นางสาวนาฏตยา  ไตรผล
5. นางสาวพัชรดา  ช่วงชัย
 
156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กชายชินบุตร  โมราศรี
 
1. นางสาวเพ็ญณี  ทำบุญ
 
157 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงลสิตา  พรมประสิท
 
1. นางธิดารัตน์  พุทธิสาร
 
158 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 1. เด็กชายชัยมนัส  กกอู๋
 
1. นางสาวผกามาศ  ทองศรีเมือง
 
159 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงปภาธิดา  อังกุลศานต์
 
1. นายอรรถพล  บุญรัตน์
 
160 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กหญิงกัญญาพร  เหมือนอ้อย
 
1. นางสาวเพ็ญณี  ทำบุญ
 
161 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ไกรเพชร
 
1. นางสาวภิรมย์  ภาคากล้า
 
162 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงพลอยสวย  แสงจันทร์
 
1. นางวิไล  ศรีสุข
 
163 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กชายกริช  ปราบบำรุง
2. เด็กหญิงสุนิชา  นุ่มสนิท
 
1. นายสมบัติ  รามณี
2. นางสาวเพ็ญณี  ทำบุญ
 
164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กหญิงปิยพร  ดาวคนอง
2. เด็กชายพชรพล  ศักดิ์อรุณชัย
 
1. นางสาวพาขวัญ  น้อยม่วง
2. นางศิริญญา   เสาสูงยาง
 
165 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายชยพล  รักสาทรสิทธิ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  วิจิตรธำรงศักดิ์
 
1. นางสาวรุ้งลาวัลย์  กิจอรุณโชค
2. นางสาววิธิดา  แก้วพิกุล
 
166 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เห็นประเสริฐ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มหาโชติ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เลิศสงคราม
 
167 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายบูรพา  ไกรหา
2. เด็กหญิงวรกานต์  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวจุฑาธิบดิ์  แก้วบุญมา
2. นางสาวภิรมย์  ภาคากล้า
 
168 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สินธุฉ่ำ
2. เด็กหญิงปภาดา  คล้ายหงิม
 
1. นางสาวกมลรัตน์  กล้าหาญ
2. นางธิดารัตน์  พุทธิสาร
 
169 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงมุธิตา  ทองเชื้อ
2. เด็กชายศักดิ์ดา  ภิญโยวัย
 
1. นางสาวจารุณี  ญวนรัมย์
2. นางธิดารัตน์  พุทธิสาร
 
170 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงนฤมล  พวงทอง
2. นายปลาย  สวัสดิ์ทอง
 
1. นางวิไล  ศรีสุข
 
171 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายณัฐพล  ทองแท่งใหญ่
2. เด็กหญิงอริสา  แจ่มสี
 
1. นางกาหลง  โพธิ์พ่วง
2. นางพรรณี  พันเดช
 
172 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  กองพิมพ์
2. เด็กหญิงธีราพร  ศรีทองหลาง
3. เด็กหญิงนฤมล  อ่วมบุญ
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  บำรุงรัฐ
5. เด็กหญิงปณัฏฎา   พันธุยา
6. เด็กหญิงวณิชญา  ชูเพชรสมบูรณ์
7. เด็กหญิงศิรดา  แสนเมืองชิน
8. เด็กหญิงศิริพร   คล้ายคลึง
9. เด็กหญิงสุกัญญา  ทาหนองบัว
10. เด็กหญิงสุภัค  เล้าสกุล
 
1. นางชุติมา  ศิริรังษี
2. นางรำพรรณ  กุลขลา
3. นายอรรถพล  บุญรัตน์
 
173 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงณัฐษิกา  ครุฑซา
2. เด็กหญิงธินิดา  ขุนศรีอักษร
3. เด็กหญิงปณิดา  พูลคล้าย
4. เด็กหญิงภาวินี  จันทร์คำ
5. เด็กหญิงสรณ์สิริ  ทองร้อยยศ
6. เด็กหญิงสุพรรษา  -
7. เด็กหญิงสุวนันท์  สืบปาน
8. เด็กหญิงอัยรินทร์  ขุนณรงค์
9. เด็กหญิงเมษญา  ยิ้มละไม
10. เด็กหญิงเมษา  -
 
1. นางสาวกมลรัตน์  กล้าหาญ
2. นางสาวจิตราภรณ์  ภุมรินทร์
3. นางธิดารัตน์  พุทธิสาร
 
174 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงฐิติมน  พันธ์พวง
2. เด็กหญิงฐิติมา  พันธ์พวง
3. เด็กหญิงณิชนันท์  บุญประเสริฐ
4. เด็กหญิงดุจดาว  พวงเงิน
5. เด็กหญิงธัชนันท์  สันห์ลักษณ์
6. เด็กหญิงธัญญาเรศ  พุทธเจริญ
7. เด็กหญิงธาริณี  พรดี
8. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กรุตประพันธ์
9. เด็กหญิงอภิชญา  ใคร่ครวญ
10. เด็กหญิงอุรัสยา  สร้อยเกสร
 
1. นางกมลชนก  ขุนชำนาญ
2. นายณัฐดนัย  ฤทธูทัย
3. นายนพดล  ขุนชำนาญ
 
175 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กชายธนพล  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงนััฐกานต์  เสลาหอม
3. เด็กหญิงนิภาวดี  แน้นสันเทียะ
4. เด็กหญิงพิมวรา  ทับทิมไทย
5. เด็กหญิงรัตนาวดี  แซ่ลิ้ม
6. เด็กหญิงสุทิพาวดี  ธรรมโชติ
7. เด็กหญิงสุพรรษา  ใสกระจ่าง
8. เด็กชายสุวิญญ์ชัย  ใจตรง
9. เด็กหญิงเอมอร  กลัดคล้าม
10. เด็กหญิงโชติกา  มั่นคง
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  เบกขุนทด
2. นางสาวนิสา  แสงขำ
3. นางสาวศรัญญา  เอี่ยมใจดี
 
176 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  เนียมสด
2. เด็กหญิงทิพวัลย์  จันทศร
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เอกจีน
4. เด็กหญิงรัตนา  ป้อมรอย
5. เด็กหญิงสิริรักษ์  นักใจธรรม
6. เด็กหญิงสุชานันท์  แก้วงามประเสริฐ
7. เด็กหญิงสโรชา  ว่องไว
8. เด็กหญิงอัจฉรา  เพชรชื่นสกุล
9. เด็กหญิงอินทุอร  พุกหว่าง
10. เด็กหญิงอิศราภรณ์  ศรีนภาลัย
 
1. นายวัชริศ  เจริญกุล
2. นางสาวศิริกานต์  โพธิ์ทอง
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
177 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงกัลยากร  หรีหร่อง
2. เด็กหญิงจีระนันท์  สุนทอน
3. เด็กหญิงชฎาพร  กิจบุญชู
4. เด็กหญิงดวงฤทัย  แก้วคูนอก
5. เด็กหญิงปฐมพร  แซ่ตั้ง
6. เด็กหญิงวันนิสา  ทัศนากร
7. เด็กหญิงวันวิสา  ทัศนากร
8. เด็กหญิงวาสินี  ผิวเผือก
9. เด็กหญิงสุคณธา  พรหมทัศน์
10. เด็กหญิงเกวลิน  ไกรหา
 
1. นางสาวศศิประภา  ประคองศรี
2. นายสุรเชษฐ์  บุตรพุ่ม
3. นายโสภณ  บุญเรืองรอด
 
178 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายฐากร  สั่งสอนอาตย์
2. เด็กชายธนวัฒน์  พิมพ์สมาน
3. เด็กชายธนวัฒน์  ล่าดี
4. เด็กชายนครินทร์  กองจันทร์
5. เด็กชายภูดินันท์  เขียวไสว
6. เด็กชายวานิช  สืบเรือง
7. เด็กชายศักดิ์อรุณชัย  เรืองขจร
8. เด็กชายศุภวิชญ์  สืบเรือง
9. เด็กชายสรวิชญ์  เปาเล
10. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แก้วสกุลณี
 
1. นางสาวศศิประภา  ประคองศรี
2. นายสุุรเชษฐ์  บุตรพุ่ม
3. นายโสภณ  บุญเรืองรอด
 
179 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กหญิงพนัชกร  วิเศษสิงห์
2. เด็กหญิงพิรดา  โพธิ์แสนสุข
3. เด็กหญิงวรกานต์  สุขนิยม
4. เด็กหญิงวาสิตา  ปลื้มโต๊ะสะอาด
5. เด็กหญิงวิภาภรณ์  สระหงษ์ทอง
6. เด็กหญิงศิราพร  อยู่ญาติมาก
7. เด็กหญิงศิริกาญจน์  พันอิน
8. เด็กหญิงสุปราณี  คล้ายสินธุ์
9. เด็กหญิงหทัย  อ่อนสมจิตร
10. เด็กหญิงอารียา  จะโก
 
1. นางนัดดา  สุคนธมณี
2. นางสาววิกานดา  เผ่าสวัสดิ์
3. นางโชติวรรณ  วิเศษสิงห์
 
180 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุพรหม 1. เด็กชายจิรพัฒน์  สอนพันธ์
2. เด็กชายสิรภัทร  ผลาผล
 
1. นางสาวนิตยา  กาบแก้ว
 
181 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเข้ 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เรืองสุขสุด
2. เด็กหญิงสุนิสา  สุกร
 
1. นายณัฐวัฒน์  นงลักษณ์
2. นายภูวนาท  แจ้งทอง
 
182 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เกตุวงษ์
2. เด็กหญิงภริตา  เซี่ยงเจ็น
 
1. นายชัชวาลย์  ลือชา
2. นางสาวพรพิมล  ชิมามาตร
 
183 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงทัศนีย์  แม้นกลิ่นเนียม
2. เด็กหญิงอนุศรา  จีนทอง
 
1. นางสาวจารุณี  ญวนรัมย์
2. นางสาวเบญจภัทร  ทองเมือง
 
184 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงพรประกาย  สมศรี
2. นางสาวพรยมล  ทองแท่งใหญ่
 
1. นายคมสรรค์  ทับยาง
2. นางสาวเกวลี  บัวหลวง
 
185 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายธนายุต  พลทัดสา
2. เด็กชายมงคล  แซ่อุ่น
 
1. นายภาณุพันธ์  เขียวไสว
2. นายสุรเชษฐ์  บุตรพุ่ม
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
186 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กชายอนุสิษ  แสงจันทร์
 
1. นายวีรพัฒน์  กัดสระ
 
187 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายนิรวิชญ์  น้ำดอกไม้
 
1. นางพรพิมล  เหมือนริด
 
188 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแกใน 1. เด็กหญิงธัญชนก  ยะไชยศรี
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ฟักแก้ว
 
189 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายเอกชัย  นาระโต
 
1. นางพรพิมล  เหมือนริด
 
190 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงภัศนันท์  นุ่มน้อย
 
1. นายวีรพัฒน์  กัดสระ
 
191 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายธีรศักดิ์  งอนรถ
 
1. นางพรพิมล  เหมือนริด
 
192 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงธนพร  อ่อนหวาน
 
1. นางเยาวภา  จตุทอง
 
193 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายรอน  -
 
1. นางสาวเววิกา  แก้วสาคำ
 
194 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงอภิปรียา  บรรจง
 
1. นางสาวจินตนา  สุขเจริญ
 
195 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  วงศิล
 
1. นางพรพิมล  เหมือนริด
 
196 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายกมลวรรธ  จุลแดง
 
1. นางพรพิมล  เหมือนริด
 
197 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 1. เด็กชายอ่องคำ  มั่งมีบุญ
 
1. นางปิยนุช  วิเศษสิงห์
 
198 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงวรรณดี  -
 
1. นางสาวกมลรัตน์  กล้าหาญ
 
199 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  พลอยงาม
 
1. นางสุกัญญา  ศิริยะ
 
200 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กชายสหรัฐ  ด้วงต้อย
 
1. นางสาวอรทัย  คุ้มกัน
 
201 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงหทัยชนก  ขุนรุ่งเรือง
 
1. นางสาวกมลรัตน์  กล้าหาญ
 
202 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  วงเวช
 
1. นายอุดร  ศรีสุข
 
203 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  มหาโชติ
2. เด็กหญิงธัญชนก  อาดเช
 
1. นางสาววาสนา  สืบกลัด
2. นางสาวสุพัตรา  ม่วงแก้ว
 
204 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงรวิสรา  พูนมาก
2. เด็กหญิงอชิรญาณ์  มาเรียน
 
1. นางสาวจินตนา  สุขเจริญ
2. นางสาวอัญชุลี  ปานศรีแก้ว
 
205 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงปานไพลิน  เนียมหอม
2. เด็กหญิงศิวรี  กรีมาบุตร
 
1. นางสาวเนตรนภา  เชี่ยวชาญชัย
2. นางเยาวภา  แก่นจันทร์ดา
 
206 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงกรกนก  สมลา
2. เด็กหญิงธิราพร  แซ่เซียว
 
1. นางภัณฑิลา  ไม้หอม
2. นางสาวอนัญญา  สังข์วรรณะ
 
207 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  พุดซะ
2. เด็กหญิงธนพร  พันธ์ถวิล
 
1. นางสาววาสนา  สืบกลัด
2. นางสาวสุพัตรา  ม่วงแก้ว
 
208 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงนนทลี  สวยล้ำ
2. เด็กหญิงนนทิยา  เสียงหวาน
 
1. นางวิภาวรรณ  ศรีสุวรรณ
2. นางเยาวภา  แก่นจันทร์ดา
 
209 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงปัทมา  แซ่เซียว
2. เด็กหญิงปาณิตา  ตุ้มนิลกาล
 
1. นางสาวนิตยา  รักอู่
2. นางสาวอรทัย  คุ้มกัน
 
210 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายมานพ  กระแสโสม
 
1. นางสาวเววิกา  แก้วสาคำ
 
211 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กชายนฤปนาถ  จานแก้ว
 
1. นางสาวอนุสรา  สายแสน
 
212 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สืบดี
2. เด็กหญิงปัน  บางน้อย
3. เด็กหญิงพิชชาอร  พุกเศรษฐี
 
1. นางสาวจินตนา  สุขเจริญ
2. นางสาวอัญชุลี  ปานศรีแก้ว
 
213 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงดวงตา  สระทองแก้ว
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  ช่างถม
3. เด็กหญิงแก้ว  -
 
1. นางสาวขวัญดาว  มาลัย
2. นางสาวจุฑาธิบดิ์  แก้วบุญมา
 
214 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีอินทร์งาม
2. เด็กชายทยากร  ตาปราบ
3. เด็กชายสมยก  -
 
1. นางปิยนุช  วิเศษสิงห์
2. นางมณี  แก้วทิมา
 
215 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 1. เด็กชายกรีฑา  ละว้า
2. เด็กชายชลธร  วิเศษสิงห์
3. เด็กชายทัตพงศ์  เหมือนช้าง
 
1. นางปิยนุช  วิเศษสิงห์
2. นางมณี  แก้วทิมา
 
216 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายอิทธิพล  เสน่ห์ชอบ
2. เด็กชายเขตชัย  ไกรหา
3. เด็กชายเตชินท์  เสือพายัพ
 
1. นางสาวฉัตราภรณ์  คชศิลา
2. นางสาวณัฐณิชา  ตันศิริ
 
217 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  จันทร์เรือง
2. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ศิริรัตน์
3. เด็กหญิงหนามเตย  บุญขำ
 
1. นางสาวขวัญดาว  มาลัย
2. นางสาวจุฑาธิบดิ์  แก้วบุญมา
 
218 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กชายกรีพล  ทุมสูตร
2. เด็กชายจิรวัฒน์  วงษ์ศรีสังข์
3. เด็กชายอนุพนธ์  แย้มฉ่ำไพร
 
1. นายรักพงษ์  คงประกอบ
2. นายวัชริศ  เจริญกุล
 
219 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. นายคงเดช  พินสุบิน
2. เด็กชายรดิศ  แสบงบาล
3. เด็กชายศิวกรณ์  เรืองรัตนภูมิ
 
1. นางสาวนิตยา  รักอู่
2. นางสาวอรทัย  คุ้มกัน
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
220 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ดอนเจดีย์
 
1. นางวนิดา  แผนใหญ่
 
221 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงธัญรดี  แซ่ตัน
 
1. นางวนิดา  แผนใหญ่
 
222 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กหญิงอินทิรา  วงศิล
 
1. นางธัญญาพร  มานะสุวรรณ์
 
223 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กชายพิทักพงษ์  รู้พินิจ
 
1. นายมงคลชัย  วงศ์ศรีสังข์
 
224 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายณรงค์ชัย  กัณหาเขียว
 
1. นางวนิดา  แผนใหญ่
 
225 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กหญิงปภาณิน  ทิพสุทธิ์
 
1. นางวาสนา  โพธิ์ทอง
 
226 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายบรรณสรณ์  คล้ายมี
 
1. นางธันยนันท์  ศิริพันธุ์
 
227 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กชายวรายุทธ  อ่อนหวาน
 
1. นายมงคลชัย  วงศ์ศรีสังข์
 
228 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  รอดจำปา
 
1. นางสาวพัทธนันท์  วิมลทิพย์
 
229 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ผิวทองงาม
 
1. นางวนิดา  แผนใหญ่
 
230 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายธีรภัทร  โพธิ์เงิน
 
1. นางวนิดา  แผนใหญ่
 
231 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายธีรภัทร  น้ำใจดี
 
1. นางวาสนา  โพธิ์ทอง
 
232 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงธัญชนก  บุญดอนนอก
 
1. นางวนิดา  แผนใหญ่
 
233 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กชายทัฬหเกียรติ  เหมือนแดง
 
1. นายมงคลชัย  วงศ์ศรีสังข์
 
234 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายรพีภัทร  ขันทองดี
 
1. นางธัญญาพร  มานะสุวรรณ์
 
235 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นุรักษ์
 
1. นางพรรณี  ชูแก้ว
 
236 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กหญิงฐิติญา  อุ่นศรี
 
1. นายมงคลชัย  วงศ์ศรีสังข์
 
237 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กหญิงพัชรี  พลรัตน์
 
1. นางสาวพัทธนันท์  วิมลทิพย์
 
238 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายอาทิตย์  คล้ายมี
 
1. นางจุไลรัตน์  ซองศิริ
 
239 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กหญิงดีสว่าง  -
 
1. นางสาวเนตรนภา  สีเกตุสุข
 
240 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงฐานิดา  ศรีสง่า
 
1. นางสาวกมลรัตน์  กล้าหาญ
 
241 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 1. เด็กชายพฤศจิกา  (กัมพูชา)
 
1. นางสาวกนกรัตน์  อิ่มประเสริฐ
 
242 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 1. เด็กชายนันทิภาคย์  อัตโท
 
1. นางวิลาวัณย์  ชมภูราช
 
243 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายสิรพรภพ  สมบุญ
 
1. นางรำพรรณ  กุลขลา
 
244 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายรพีภัทร  ขันทองดี
 
1. นางสมศรี  ศรีหาคำ
 
245 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ทองประเสริฐ
 
1. นายพนัส  แน่นพิมาย
 
246 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงฐานิดา  ศรีสง่า
 
1. นางสาวกมลรัตน์  กล้าหาญ
 
247 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงฐานิกา  อำภา
 
1. นางพูลศรี  สายกระสินธุ์
 
248 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงสุพรรณิภา  สระทองอยู่
 
1. นายอุดร  ศรีสุข
 
249 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  วงษะพงษ์
 
1. นางพรรณี  พันเดช
 
250 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงปรัชญา  ใจกล้า
 
1. นางสาวผกามาศ  รัมมะเพียร
 
251 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงจิรดา  จิ๋วประเสริฐ
 
1. นายอุดร  ศรีสุข
 
252 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 1. เด็กชายกิตติภูมิ  จันทร์แย้ม
 
1. นางนวลลออ  ศิริปอง
 
253 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายภูริพัฒน์  ภูฆัง
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  สืบสิมมา
 
254 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายปัญญาพัฒน์  สมบุญ
 
1. นางรำพรรณ  กุลขลา
 
255 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องด่าน 1. เด็กหญิงอธิชาภรณ์  จิตนิยม
 
1. นางมาริสา  ใจซื่อ
 
256 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีสง่า
 
1. นางสาวกมลรัตน์  กล้าหาญ
 
257 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงชลธิชา  คงศรีดี
 
1. นางรำพรรณ  กุลขลา
 
258 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงจิรดา  จิ๋วประเสริฐ
 
1. นายอุดร  ศรีสุข
 
259 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายเพชรหนึ่ง  เกตุเสนา
 
1. นางสาวศศิประภา  ประคองศรี
 
260 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายณาธาร  คล้ายสินธุ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ฟักเจริญ
 
261 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. นายอำนาจ  จะโก
 
1. นายโสภณ  บุญเรืองรอด
 
262 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงวิรชา  แซ่จึง
 
1. นางสาวณัชฐญา  ศรีคำแหง
 
263 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงธนาภา  แป้นทอง
 
1. นางเนตรา  ตระกูลราษฎร์
 
264 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กหญิงธัญธิดา  สุขลาภ
 
1. นางสาวกาญจนา  ชูศรีจันทร์
 
265 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงแพรวสกาย  ทองดอนพุ่ม
 
1. นางสาวจิตญาดา  ศรีปน
 
266 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงุสุพรรณษา  บัวบาน
 
1. นายโสภณ  บุญเรืองรอด
 
267 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 1. เด็กชายภูวดล  จารินทร์
 
1. นางพเยาว์  ยอดเพชร
 
268 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กชายจิรายุศ  ยิ้มละไม
 
1. นางพูลศรี  สายกระสินธุ์
 
269 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เพ็งศรี
 
1. นายมงคลชัย  วงศ์ศรีสังข์
 
270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงธนัชชา  สะสม
 
1. นางพูลศรี  สายกระสินธุ์
 
271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  รุ่งสว่าง
 
1. นางนวลลออ  ศิริปอง
 
272 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 1. เด็กหญิงจารุนันท์  แก้วบัวดี
 
1. นางสาวกนกรัตน์  อิ่มประเสริฐ
 
273 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กหญิงปัณวรรศ  บุตรเสรี
 
1. นางสมศรี  ศรีหาคำ
 
274 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงอาทิตยา   รุ่งสว่าง
 
1. นางสาวผกามาศ  รัมมะเพียร
 
275 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงมัลลิกา  นามพงษ์
 
1. นางสาวณัฐกานต์  มีมาก
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
276 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายจิราวัฒน์  เจริญจาด
2. เด็กหญิงญาณิศา   วัฒนอำพล
3. เด็กชายณัฐพล  ศรีเทา
4. เด็กชายธนวิชน์  ศรีธร
5. เด็กหญิงนิภาภรณ์  สระทองรอด
6. เด็กชายวรกิจ  ไขโพธิ์
7. เด็กหญิงศศิประภา  โพธิ์ทอง
8. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  โตแก้ว
9. เด็กชายเพชรหนึ่ง  เกตุเสนา
 
1. นางสาวพรรณษา  รักษ์ผล
2. นางสาวสายน้ำผึ้ง  สอาดเอี่ยม
 
277 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วรรณะ
2. เด็กหญิงจิตตานันท์  บริสุทธิ์
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  เสริมสุข
4. เด็กหญิงณิชกานต์  ผิวละออ
5. เด็กชายปฏิพล  สุวัฒนมงคลชัย
6. เด็กหญิงวนัสนันท์  ภูฆัง
7. เด็กชายวิทยา  คงเรือง
8. เด็กชายอดิศร  ขำพระบุตร
 
1. นางสาวกานต์รวี  หนองกุ่ม
2. นางสาววรรณวิษา  มณีวรรณ
3. นางวิภาวรรณ  ศรีสุวรรณ
 
278 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงกมัยธร  พลโคตร
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  อ้วนทา
3. เด็กหญิงนวพร  แก้ววงสา
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  ตะเพียนทอง
5. เด็กหญิงสุชาดา  จิตรคำ
6. เด็กหญิงเกศสิริ  สระทองวงษ์
 
1. นางสาวกานต์รวี  หนองกุ่ม
2. นางสาววรรณวิษา  มณีวรรณ
3. นางสุกัญญา  ศิริยะ
4. นางสาวเนตรนภา  เชี่ยวชาญชัย
 
279 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงกนิษฐา  แสงมะณี
2. เด็กหญิงกรองกนก  พัทคำ
3. เด็กหญิงดวงกมล  ตุ้มทอง
4. เด็กหญิงน้ำฝน  แก้วมณีชัย
5. เด็กหญิงพศิญา  ยางศรี
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  ด้วงต้อย
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ใจกล้า
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  จันทร์เรือง
3. นางสาวณัชฐญา  ศรีคำแหง
4. นางสาวปราณี  เพียงนั้น
 
280 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วัดปรั่ง
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์   วิไลประเสริฐ
3. เด็กหญิงพัชรธิดา  นาสุรินทร์
4. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  คล้ายเจ๊ก
5. เด็กหญิงรัตนากร  สุกใส
6. เด็กหญิงวริศรา  ศิริมงคล
7. เด็กหญิงวิภาวี   รักษี
8. เด็กหญิงศรัยรัตน์  จินดารัตน์
9. เด็กหญิงอัฐภิญญา  พัดไสว
10. เด็กหญิงโสพิศตา  ญาติวงศ์
 
1. นางสาวประภัสสร  บัวเงิน
2. นางศิริวัลลิ์  เฟื่องอิ่ม
3. นางสุทราทิณีย์  มิตรดี
4. นายอภิสิทธิ์  สุวรรณศร
 
281 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงจิราพัชร  โพธิ์พิจิตร
2. เด็กหญิงนิตยา  ฉิมพงษ์
3. เด็กหญิงพัชราภา  จรูญศรี
4. เด็กหญิงภคพร  ทัศน์เอี่ยม
5. เด็กหญิงอารียา  ภาษิต
6. เด็กหญิงเขมิกา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวพรรณษา  รักษ์ผล
2. นางสาวสายน้ำผึ้ง  สอาดเอี่ยม
 
282 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กชายทศพล  บุญพันธ์
2. เด็กชายธีรภัทร  ขุนรุ่งเรือง
3. เด็กชายสาโรจน์  -
4. เด็กชายสิทธิชัย  เนื้อขาว
5. เด็กชายสุรศักดิ์  คมขำ
 
1. นางสาวกิตตรา  มหาสุภาพ
2. นางสาวทิพวรรณ  เกตุคง
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
283 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มะลินิล
2. เด็กหญิงคณาพร  แก้วใสดี
3. เด็กหญิงณัชชา  ชาติโย
4. เด็กหญิงทราย  จะโก
5. เด็กชายวิธาน  จงงดงาม
 
1. นางสาวอรอนงค์  ป้องแก้ว
2. นายโสภณ  บุญเรืองรอด
 
284 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พรหมศร
2. เด็กหญิงอัยรินทร์  ขุนณรงค์
 
1. นางสาวจิตญาดา  ศรีปน
 
285 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขุนพิลึก
2. เด็กหญิงศุภิสรา  หมื่นสุวรรณวดี
 
1. นางสาวจิตญาดา  ศรีปน
 
286 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กชายชวาลภพ  ไม้หอม
2. เด็กหญิงณัฐชา  แผนสมบูรณ์
 
1. นางสาวช่อทิพย์  บุญไสว
2. นางเนตรา  ตระกูลราษฎร์
 
287 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงธัญธิตา   บุตรพุ่ม
2. เด็กหญิงภาวิณี  บัวทอง
 
1. นางสาวศศิประภา  ประคองศรี
 
288 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงชญาฐิตา  สืบวงษ์
2. เด็กหญิงปิยพร  ใคร่ครวญ
 
1. นายกมล  อุบลธรรม
2. นางสาวพัชรดา  ช่วงชัย
 
289 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายตะวัน  วงศ์เซ็นต์
2. เด็กชายแม็ค  -
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  เลยกลาง
2. นางสาวโสภิตรา  จันทรา
 
290 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงฐานิดา  นาคเทศ
2. เด็กชายอนุกูล  นกแก้ว
 
1. นางสาวกิตตรา  มหาสุภาพ
2. นางสาวธิดา  ลือวันคำ
 
291 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  เกตุเห่ง
2. เด็กหญิงปรานต์ธิดา  อุดรสะอาด
 
1. นางสาวปราณี  เพียงนั้น
2. นางสาวพัชรดา  ช่วงชัย
 
292 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงณัฐฌาย์  ตั้งมั่นคงเจริญ
2. เด็กหญิงศิลามณี  นกดำ
 
1. นางสาวสุกัญญา  เฟื่องประเสริฐ
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
293 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายกฤตชญา  ทาหนองบัว
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  สายหยุด
3. เด็กชายพีรพัฒน์   พัดไสว
4. เด็กชายสรวิศ   เซี่ยงเจ็น
5. เด็กชายสัชฌกร  รอดภัย
6. เด็กชายสุนทร  ก่อศิลป์
 
1. นายชัชวาลย์  ลือชา
2. นางชุติมา  ศิริรังษี
3. นายอรรถพล  บุญรัตน์
 
294 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพุพรหม 1. เด็กชายชัยพร  สังข์ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงปิยะพร  ธรรมเกสร
3. เด็กชายพริก  -
4. เด็กชายพิว  -
5. เด็กชายศิวัช  ระย้าย้อย
6. เด็กชายเศรษฐา  สีสุก
 
1. นายเฉลิมพงษ์  วัฒนะ
 
295 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายซ่อน  -
2. เด็กชายธัชชัย  ปิ่นสุวรรณ์
3. เด็กชายนวพล  สืบเกลี้ยง
4. เด็กชายบุณยาพร  กันกง
5. เด็กชายวีรเทพ  บุญเรือง
6. เด็กชายอดิศักดิ์  ขำพระบุตร
 
1. นางนันทวัน  เสริมสุข
2. นางบังอร  ชื่นชวน
3. นายบุญส่ง  โซยรัมย์
 
296 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กชายจีรพัฒน์  ทองสายบัว
2. เด็กชายทัศน์พล  กองเกตุใหญ่
3. เด็กชายทิวา  สำเนียงดี
4. เด็กชายธนวัฒน์  แซ่จันทร์
5. เด็กชายภควัต  คล้ายหงิม
6. เด็กชายเชิดศักดิ์  เนียมสด
 
1. นายกิจรภัฏดล  วงศ์แสง
2. นายบุญธรรม  สุขลาภ
 
297 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  สกลนิมิตร
2. เด็กหญิงกัลยานุช  ชั่งเรือนกุล
3. เด็กหญิงณัฐพร  ตันตระวานิชย์
4. เด็กหญิงนภัสสร  พรหมจรรย์
5. เด็กหญิงนันทิชา  ไสยา
6. เด็กหญิงพัชริศา  เนียมหอม
 
1. นางสาวนิตยา  พรมทอง
2. นายบุญส่ง  โซยรัมย์
3. นางสาวสรีวรรณ  จันทร์สว่าง
 
298 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายจิรพัทธ์  ดวงมาลัย
2. เด็กชายฉลองชัย  คนงานดี
3. เด็กชายณัฐภูมิ  สันทัดรัตนวงศ์
4. เด็กชายนวพรรษ  ชำนาญกิจ
5. เด็กชายวิษณุ  เหมือนฤทธิ์
6. เด็กชายอรุณรักษ์  นิยมพลอย
 
1. นายพนัส  แน่นพิมาย
2. นายพรชัย  ชุ่มชื่น
3. นางพรรณี  ชูแก้ว
 
299 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  พันธวงศ์
2. เด็กหญิงณัชชา  วันดี
3. เด็กหญิงมนทกานต์  หนูอ้น
4. เด็กหญิงวนัชพร  ดอกจันทร์
5. เด็กหญิงเนตรวลัย  เขียวอร่าม
 
1. นางสาวศศิประภา  ประคองศรี
 
300 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงชลธิชา  อู่เพ็ชร
2. เด็กชายนวพล  ทุ่มจ้าย
3. เด็กหญิงรินภัทร  หนองกุ่ม
 
1. นางศิริวัลลิ์  เฟื่องอิ่ม
2. นางสุทราทิณีย์  มิตรดี
 
301 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงกันติยา  บุญรัตน์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เห็นประเสริฐ
3. เด็กหญิงศวิตา  เรืองรัตนภูมิ
 
1. นางสาวณัฎธี  อาชีวมงคล
2. นางอัญชลี  สันห์ลักษณ์
 
302 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านช่องด่าน 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทาระขจัด
2. เด็กหญิงสุนิสา  สุขสะอาด
3. เด็กหญิงเขมิกา  รัตนธรกุล
 
1. นางกชพร  รักราษฎร์
2. นางสาวกรรณิกา  บึงแก้ว
 
303 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กหญิงกัลยกร  วงค์ขวัญเมือง
2. เด็กหญิงปรียาพร  เชื้อวู่หลิม
3. เด็กหญิงศศิธร  อุตรนคร
 
1. นางสาวเนตรนภา  สีเกตุสุข
2. นางสาวเววิกา  แก้วสาคำ
 
304 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงณิชกานต์  กาญจนสิงโต
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  สมบุญ
3. เด็กหญิงยลดา  สืบเกลี้ยง
 
1. นางพัทธ์ธีรา  ชั่งกุล
2. นางสุนิตา  กาญจนรักษ์กุล
 
305 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงธนัชชา  ชาวนาป่า
2. เด็กชายพรรณา  พากเพียร
3. เด็กหญิงอัมราพร  สระศรีสม
 
1. นางศุภานัน  จงโกเย็น
2. นายอดิศร  คชายุทธ
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
306 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กชายคณิสร  หนองกุ่ม
2. เด็กชายธนาวุฒิ  สาละศาลิน
 
1. นางจรรยาพร  จันทรศร
2. นางสาวเพ็ญเดือน  สุธาไทยารักษ์
 
307 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายกัญณพัฒน์  ยังอยู่สุข
2. เด็กหญิงธนัญชนก  มะลิสกาวพันธ์ุ
 
1. นางสาววรุฬยุพา  เซี่ยงหลิว
2. นางสาวอรทัย  นามวงค์
 
308 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรางขาม 1. เด็กหญิงพิชญาภา  คำจันทร์
2. เด็กชายวีรภัทร  เจตน์เจริญกิจ
 
1. นางธนิตดา  กล้วยเครือ
2. นายวิเศษชัย  วิเศษสิงห์
 
309 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายณัฐนันท์  ใจน้ำ
2. เด็กชายทนงศักดิ์  บรรทัด
 
1. นางธนัชพร  แก้วพระ
 
310 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กชายณัฐพล  มะลินิล
2. เด็กชายรัตติกร  บุญช่วย
 
1. นางสาวธัญญา  เพียสุระ
2. นายมานะชัย  ตันสุวรรณ
 
311 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายภูมิรัตน์  ศิริรัตน์
2. เด็กชายศิรศักดิ์  ธรรมกูล
 
1. นายวรภัทร  ส่องสว่าง
2. นายวรวัฒน์  เอกวารีย์
 
312 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุพรหม 1. เด็กชายชุติพนธ์  บูชา
2. เด็กชายณรงค์ชัย  ล้ำเลิศ
 
1. นางสาววิไล  คำสุรันทร์
2. นางสาวศิริพร  สุขเอี่ยม
 
313 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กชายจีรครินทร์  จำปาเป็น
2. เด็กชายนพรัตน์  เรืองวีระ
 
1. นางสาวธัญญา  เพียสุระ
2. นายมานะชัย  ตันสุวรรณ
 
314 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กชายปภาวิชญ์  จันทร์สะอาด
2. เด็กชายวชิระ  พันธ์พุฒ
 
1. นายชาคิต  อินทรีย์วงศ์
2. นางสาววิจิตรา  จันทรังษี
 
315 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กชายบูรพา  ผ่องโอสถ
2. เด็กชายวิชยุตม์  ป้องกัน
 
1. นางสาวธัญญา  เพียสุระ
2. นายมานะชัย  ตันสุวรรณ
 
316 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. นายชินวัฒน์  โพธิ์เงิน
2. เด็กชายพิทยา  เฟื่องฟุ้ง
 
1. นายอุเทน  แตงอ่อน
2. นางสาวเย็นจิต  คำเกิด
 
317 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายสุวพัชร  มาลา
2. เด็กชายเดชณรงค์  เหมือนปอง
 
1. นายวรภัทร  ส่องสว่าง
2. นายวรวัฒน์  เอกวารีย์
 
318 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายกฤษ  เกียรติสกุลทอง
2. เด็กชายจิรภัทร   สัสดีทอง
 
1. นางสาววรุฬยุพา  เซี่ยงหลิว
2. นางสาวอรทัย  นามวงค์
 
319 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 1. เด็กชายจักรกรี  ชื่นชมน้อย
2. เด็กชายดีแทค  -
 
1. นางสาวยุวดี  แซ่ฉั่ว
2. นายสกล  ตรีเดชา
 
320 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงกอแก้ว  ศิริรัตน์
2. เด็กหญิงสุกฤตา  นุรักษ์
 
1. นางสาวบุศรัตน์  แซ่เล้า
2. นายพนัส  แน่นพิมาย
 
321 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายภัทรพล  เห็นประเสริฐ
2. เด็กชายศราวุธ  ผิวหอม
 
1. นายวรภัทร  ส่องสว่าง
2. นายวรวัฒน์  เอกวารีย์
 
322 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กชายพิตรพิบูล  รุ่งรัตน์ธวัชชัย
2. เด็กชายภูเบศวร์  พึ่งสมบุญ
 
1. นางสาวธัญญา  เพียสุระ
2. นายมานะชัย  ตันสุวรรณ
 
323 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายธนพล  ใจตรง
2. เด็กชายวรกันต์  ว่องประเสริฐ
 
1. นางธนัชพร  แก้วพระ
 
324 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  สายสล้าง
2. เด็กชายสิทธิพร  โพธิ์สีจันทร์
 
1. นายวรภัทร  ส่องสว่าง
2. นายวรวัฒน์  เอกวารีย์
 
325 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กชายคมชาญ  คงศิริ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สระแพงแก้ว
 
1. นางสาวพัชราวลี  คำเถื่อน
 
326 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 1. เด็กหญิงนันทิศา  นุรักษ์เข
2. เด็กหญิงอาภัสรา  พลายงาม
 
1. นางสาวยุวดี  แซ่ฉั่ว
2. นายสกล  ตรีเดชา
 
327 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  สามงามยา
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ผิวหอม
 
1. นายวรภัทร  ส่องสว่าง
2. นายวรวัฒน์  เอกวารีย์
 
328 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาคขำ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นายวรภัทร  ส่องสว่าง
2. นายวรวัฒน์  เอกวารีย์
 
329 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  หนามแท่ง
2. เด็กชายนันทชัย  เสกสิทธิ์กาญจน์
 
1. นางสาวพัชราวลี  คำเถื่อน
2. นางพเยาว์  พิทยรังสิยานนท์
 
330 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ใจหาญ
2. เด็กชายปัณณธร  บำรุงเขต
 
1. นางสาววรุฬยุพา  เซี่ยงหลิว
2. นางสาวอรทัย  นามวงค์
 
331 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายอมรเทพ  วรรณะ
2. เด็กชายอิทธิกร  โพธิ์พันธุ์อ้น
 
1. นางสุนิตา  กาญจนรักษ์กุล
2. นางสาวเย็นจิต  คำเกิด
 
332 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายคุณากร  ป้องกัน
2. เด็กชายภูเบศ  จงโกเย็น
 
1. นายวรภัทร  ส่องสว่าง
2. นายวรวัฒน์  เอกวารีย์
 
หมวดหมู่ หุ่นยนต์
333 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กชายชวัลวิทย์  โอสถ
2. เด็กชายธนัช  สุทธิรัตน์
3. เด็กชายศรัณย์ภัทร  อัจฉริยรักษ์
 
1. นายธนาธิป  ทรัพย์อินทร์
2. นายนพดล  ขุนชำนาญ
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
334 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุพรหม 1. เด็กชายพีรพัชร์  พิจารย์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ใจกล้า
3. เด็กหญิงวรนิษฐา  พลชำนาญ
 
1. นางศรญานีย์  ศรีสมบรูณ์
2. นายสุรกิจ  สุขนิยม
 
335 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านรางขาม 1. เด็กหญิงฐิติมา  วงศ์ปามุติ
2. เด็กหญิงนิรันตรี  จุมพล
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชุนเกษา
 
1. นางธนิตดา  กล้วยเครือ
2. นางสาวปัทมา  จันทร์วัน
 
336 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงวรกานต์  เหมือนเขียว
2. เด็กหญิงวรนุช  เหมือนเขียว
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ธรรมขันธ์
 
1. นางอรทัย  เหมือนไข่
2. นางอัญชลี  สันห์ลักษณ์
 
337 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ชูทอง
2. เด็กชายอภิวัฒน์  อินชะแพรด
3. เด็กชายเจิมศักดิ์  แสวงคำ
 
1. นางจุไลรัตน์  ซองศิริ
2. นางพรพิมล  เหมือนริด
 
338 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 1. เด็กหญิงกวินทืพย์  ศรีขาวผ่อง
2. เด็กหญิงจารุภา  แซ่ฉั่ว
3. เด็กหญิงธีรดา  กุญแจทอง
4. เด็กหญิงรัตนาภร  จงเทพ
5. เด็กหญิงวีณา  -
6. เด็กหญิงอรจิรา  เขียวสวัสดิ์
 
1. นางวิไลลักษณ์  พลับวังกล่ำ
2. นางสาวเพ็ญแข  ศรีวิจิตร
 
339 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วังขนาย
2. เด็กชายจิตรเทพ  วิเศษสิงห์
3. เด็กหญิงภูสุดา  บุญมา
4. เด็กหญิงศุภาวรรณ  วิชัยรัตน์
5. เด็กหญิงอนุธิดา  ใจบุญ
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญชู
 
1. นางละดาวัลย์  วางที
2. นางวิจิตรา  ภควิกรัย
3. นางสิริพร  วิเชียรโชติ
 
340 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 1. เด็กชาย พัชรา   อาจคงหาญ
2. เด็กหญิงกนกกาญจน์   พยาบาล
3. เด็กหญิงญาณิศา   คำอุบล
4. เด็กหญิงณัฐกานต์   นิตย์แสวง
5. เด็กหญิงนภาลัย   เลิศสุริยะกาญจน์
6. เด็กหญิงอาภัสรา   ขันทอง
 
1. นางสาววาสนา  เชียงวัณณา
2. นางวิลาวัณย์  ชมภูราช
3. นายอานนท์  สารชาติ
 
341 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุพรหม 1. เด็กหญิงชาลินี  วงศิล
2. เด็กหญิงณิชาภา  สามเมือง
3. เด็กหญิงเนตรนภา  เหลืองวัฒนวิไล
 
1. นางสาววิไล  คำสุรันทร์
2. นางศรญานีย์  ศรีสมบรูณ์
 
342 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงกนกกร  วิเศษสิงห์
2. เด็กหญิงชลดา  ฉิมวัย
3. เด็กหญิงธนาวดี  สาระศาลิน
 
1. นางสาวณัฎธี  อาชีวมงคล
2. นางสาวอารีญา  ครึกเครือ
 
343 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงชนากานต์  ชอบนา
2. เด็กหญิงพัช  ไม่มีนาสกุล
3. เด็กหญิงวิภาพร  แก้วอุดม
 
1. นางขวัญยืน  เรืองรัตนภูมิ
2. นางสาวจุฑารัตน์  สวัสดิ์พงษ์
 
344 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงปนัดดา  เปลี่ยนสุวรรณ
2. เด็กหญิงพัชราพา  นาจันทร์
3. เด็กหญิงสุภาพันธ์  กระดังงา
 
1. นางจิรวดี  บุตรพุ่ม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  แดงงาม
 
345 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ด้วงต้อย
2. เด็กหญิงวรางคณา  แจ้งสว่าง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรไพโรจน์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  รัตตะมาน
2. นางสาวภิรมย์  ภาคากล้า
 
346 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านรางขาม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทันยาผล
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เต็มเปี่ยม
3. เด็กหญิงธัญชนก  ชาวโพธิ์สระ
 
1. นายบุญเลิศ  ใบบัว
2. นายวิเศษชัย  วิเศษสิงห์
 
347 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กหญิงบุษกร  สุทธิรัตน์
2. เด็กชายภาคภูมิ  ปลาบู่ทอง
3. เด็กชายสยาม  เชตะวัน
 
1. นายกฤษฎา  หวังดี
2. นางสาวพิมพ์ผกา  โพธิจันทร์
 
348 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายศราวุฒิ  งามขำ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  แก้วดอนไพร
3. เด็กหญิงสุวรรณา  พันสมุ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  รัตตะมาน
2. นางสาวภิรมย์  ภาคากล้า
 
349 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  เซี่ยงเจว
2. เด็กหญิงชลธิชา  เหมือนมิ่ง
3. เด็กหญิงพิมลพรรณ  เขียนโกลา
 
1. นายพนัส  แน่นพิมาย
2. นายพรชัย  ชุ่มชื่น
 
350 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงญาณิศา   โพธิ์พิจิตร
2. เด็กหญิงณัฐมน  ลีลาคุณารักษ์
3. เด็กหญิงนัชชา  เส้นเกษ
 
1. นางขวัญยืน  เรืองรัตนภูมิ
2. นางสาวจุฑารัตน์  สวัสดิ์พงษ์
 
351 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงนภสร  ปรีกมล
2. เด็กหญิงสุชาดา  ละว้า
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ทนเถื่อน
 
1. นางสาวปวีณา  อาจคงหาญ
2. นางสาวอารีญา  ครึกเครือ
 
352 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงฐิติพร  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  นุชประดิษฐ์
3. เด็กหญิงปวิชญา  สาระวัต
 
1. นางจิรวดี  บุตรพุ่ม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  แดงงาม
 
353 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกใน 1. เด็กหญิงธนพร  ศรีรุ้ง
2. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  มณีวงค์
3. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วมณี
 
1. นางสาววาศิริ  ศรีสุวรรณ
2. นายไพรัตน์  เชียงกา
 
354 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กหญิงณีรนุช  ศรีทับทิม
2. เด็กหญิงทัสสนี  เหมือนวุ่น
3. เด็กหญิงพัทศิญา  สุทธิรัตน์
 
1. นางสาวพิมพ์ผกา  โพธิจันทร์
2. นางสาววิจิตรา  จันทรังษี
 
355 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เชิดฉาย
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุดจีรัต
3. เด็กหญิงนฤมล  แป้นเขียว
 
1. นางพรพิมล  เหมือนริด
2. นางสมสุข  วัดจินดา
 
356 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 1. เด็กหญิงนริศรา  ทองบ้านฆ้อง
2. เด็กหญิงนารีรัตน์    อาจคงหาญ
3. เด็กชายอัฐภิญญา   ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาววาสนา  เชียงวัณณา
2. นางวิลาวัณย์  ชมภูราช
 
357 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  คุ้มปากพิง
2. เด็กหญิงฐานิต  สมนึก
3. เด็กหญิงสุวิชาดา  แจ่มศรี
 
1. นายวุฒินันท์  สุคนธมณี
2. นางสาวอารีญา  ครึกเครือ
 
358 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กชายปราวิชญ์  จันทร์สะอาด
2. เด็กชายพัชรพล  เชื้อหงษ์แก้ว
3. เด็กชายเมธาวิน  มัจฉา
 
1. นางจารุพักตร์  รติวีรภัทรกุล
2. นางสาวพัชรี  เกตุวิริยะการ
 
359 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงจิดาภา  ฝอยทอง
2. เด็กหญิงผ่องพรรณ  ตรุสมูล
3. เด็กหญิงอริศรา  ม่วงโพธิ์
 
1. นางพรรณี  ชูแก้ว
2. นางสมสุข  วัดจินดา
 
360 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  ตรีสุคนธ์
2. เด็กหญิงวาสนา  กล้าหาญ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  เพลิงเคหะ
 
1. นางธนัชพร  แก้วพระ
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
361 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายณัฐวีร์  ยี่ทอง
2. เด็กหญิงธีตากานต์  วงศ์ศิลป์ชัย
3. เด็กหญิงวศญา  คำมูล
 
1. นางวิไลวรรณ  เสนนอก
2. นางอรวรรณ  เปียสวน
 
362 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพุพรหม 1. เด็กชายกัมปนาท  สอนพันธ์
2. เด็กชายบุญเลิศ  ระย้าย้อย
3. เด็กชายสรวุฒิ  วิมลทิพ
 
1. นางสาวนิตยา  กาบแก้ว
2. นางสาวเสาวลักษณ์  เพชรดีมีสกุล
 
363 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายกฤษณกัณฑ์  โพธิ์ชื่น
2. เด็กชายพีรเทพ  บุญธรรม
3. เด็กชายภัทรพล  พรหมลิ
 
1. นางสิริรัตน์  โพธิ์ทอง
2. นางสาวสุดารัตน์  จันทะบัณฑิต
 
364 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ชาติโย
2. เด็กหญิงปวริศราณ์  ช้อยเครือ
3. เด็กหญิงภานุฌนาช  ชาติโย
 
1. นางสาวจินตนา  สุขเจริญ
2. นางสาวอัญชุลี  ปานศรีแก้ว
 
365 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สำเนียงหวาน
2. เด็กหญิงปารณีย์  อร่ามรส
3. เด็กหญิงอัปสร  ปาละพันธ์
 
1. นางสาวพิมพ์มาดา  แสงทอง
2. นางสาววิธิดา  แก้วพิกุล
 
366 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงธัญยธรณ์  นุรักษ์
2. เด็กหญิงสิริวิมล  สุขบุญ
3. เด็กหญิงโสรญา  อ่อนเทศ
 
1. นางสาวคนึงนิจ  เขียวแก้ว
2. นางเบญจมาพร  กิจสมชีพ
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
367 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายวีรภัทร  จรเข้
 
1. นางสาวพิมพ์พร  สิริเศรษฐานนท์
 
368 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายพีรพัฒน์   พชวงษ์
 
1. นางสาวประภัสสร  บัวเงิน
 
369 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายศิวกร  มีดี
2. เด็กชายเสกสรรค์  สุดยอด
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำทราย
 
1. นางสาวประภัสสร  บัวเงิน
2. นางศิริวัลลิ์  เฟื่องอิ่ม
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
370 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  แซ่ตัน
2. เด็กหญิงปวริศรา  สุขใจ
 
1. นายสมบัติ  รามณี
2. นางสาวเพ็ญณี  ทำบุญ
 
371 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงศินีนาฎ  รุ่งเจริญมั่นคง
2. เด็กชายอติชาติ  บำรุงเขต
 
1. นางสาวประภัสสร  บัวเงิน
2. นางสาวพิมพ์มาดา  แสงทอง
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
372 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  คำด้วง
 
1. นางสาวพชรพร  เที่ยงธรรม
 
373 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์  กุดนอก
 
1. นางปราณี  อินอนันต์
 
374 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรางขาม 1. เด็กชายนพคุณ  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวปัทมา  จันทร์วัน
 
375 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงสายสมร  สาสิงห์
 
1. นางสาวธิดา  ลือวันคำ
 
376 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 1. เด็กชายกิตติธัช  คำเรือน
 
1. นางนวลลออ  ศิริปอง
 
377 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายศิริพงศ์  สระทองแพ
 
1. นางรำพรรณ  กุลขลา
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
378 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  รู้ระวัง
2. เด็กชายชุติมันต์  ฟักขำเจริญ
3. เด็กหญิงวรัทยา  เพ็งพลูเดช
 
1. นางสาวชนัญชิดา  บุญลอย
2. นางสาวพิมพ์ผกา  โพธิจันทร์
 
379 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงวริสา  สมานทรัพย์
2. เด็กชายศักดา  ยิ้มใหญ่หลวง
3. เด็กหญิงอัจฉรา  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวกัลยา  ตี่นาสวน
2. นางสาวจารุณี  ญวนรัมย์
 
380 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายชัชวาลย์  แสงประสิทธิ์
2. เด็กชายศศิกรณ์   รู้ระวัง
3. เด็กชายอลงกรณ์  ชุ่มวะมล
 
1. นายประกิต  โชวงษ์
2. นางสาวพิมพ์มาดา  แสงทอง
 
381 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กชายวัชรบูลย์   สามสวนแก้ว
2. เด็กชายวันชัย  วงษ์พัฒน์
 
1. นายชาคิต  อินทรีย์วงศ์
2. นางสาววิจิตรา  จันทรังษี
 
382 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กชายวสุธร  ทองคงอ่วม
2. เด็กชายสมชัย  เอี่ยมแสง
 
1. นางสาวพชรพร  เที่ยงธรรม
2. นางสาวสุนันทา  หงษ์ทอง
 
383 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 1. เด็กหญิงลักษมี  บูชา
2. เด็กหญิงวรรณภา  วิเศษสิงห์
 
1. นางนวลลออ  ศิริปอง
2. นางสาวอมรา  นกแก้ว
 
384 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กชายมนตรี  ฉายอรุณ
2. เด็กหญิงหน่อย  วงษ์จันทร์
 
1. นางสาวกัลยา  ตี่นาสวน
2. นายอานนท์  สังฆจาย
 
385 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายปฐมพร  บึงแก้้ว
2. เด็กชายสิทธิชัย  แม้นจิตร
 
1. นางสาวสวนันท์  โพธิ์งาม
2. นางสาวเกวลี  บัวหลวง
 
386 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กชายกนกกร  เจริญผล
2. เด็กชายพรชัย  สุภะดี
 
1. นางสาวกาญจนา  นิโกรธา
2. นายธนกฤต  สุภาพันธ์
 
387 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องด่าน 1. เด็กชายคชินทร์  ภูมรินทร์
2. เด็กชายพงศกร  พรมทัต
3. เด็กหญิงศิรดา  ทองจุล
 
1. นายธีรศักดิ์  ปานลอยวงค์
2. นางสาววาสนา  มุขอ่อน
 
388 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กชายรัตนชัย  เหมือนหงษ์
2. เด็กชายวรัญญู  ไชยกุล
3. เด็กชายวัชรินทร์  สุขสำราญ
 
1. นายกฤษฎา  หวังดี
2. นางสาวพิมพ์ผกา  โพธิจันทร์
 
รวม 388 926 628