สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับอำเภอเลาขวัญ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงจันทิมา  เศรษฐสิงห์
 
1. นางเบญจพร  เหรา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 1. เด็กหญิงจิรกาล  อุ่นดา
 
1. นางสาวกรรณิกา  ทรัพย์วิริยะกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองจั่น 1. เด็กหญิงจรรยาพร  สืบนาค
 
1. นางสาวนลินี  ปลื้มมีชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กหญิงคณิตา  โบราณกุล
 
1. นางสาวอภิญา  ศรีแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ศรีเหรา
 
1. นางสาวอรณัชชา  พึ่งฤทธิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพรหมณี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สวนดอกไม้
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  พิทักษ์วงศ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงกรกมล  ขาวนวล
 
1. นางเยาวภา  สมพงศ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  สาวสุดใจ
 
1. นางสาวสุนิสา   จันทร์โสม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงเขมิกา  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางสาวฐานิดา  กระต่าย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 1. เด็กชายยงยุทธ  พงษ์เผือก
 
1. นางวรรณทนา  ด่านปาน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 1. เด็กชายกฤติน  จอมพงษ์
 
1. นางสิริขวัญ  อนุศรี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งไหม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองลอด
 
1. นายพยุง  โพธิพันธุ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงบัญจรัตน์  แก้วเรือง
 
1. นางเบญจพร  เหรา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 1. เด็กหญิงณัชชา  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวจุุฑามาศ  ดัดใจเที่ยง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพรหมณี 1. เด็กหญิงศิรภัสร  ศรีโมรา
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  พิทักษ์วงศ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กหญิงสุนิสา  สาระพัน
 
1. นางสาวไพมณี  ดากาวงค์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ปากเมย
 
1. นางสาวจุฑาพร  ทัศนา
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  กลัดเพ็ชร์
 
1. นางสาวเกวรีย์  เกษมรัตน์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  ช่างเรือนกุล
 
1. นางจุรีพร  สุทธิไส
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กหญิงกาญจนรักษ์  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางจงกล  มัจฉา
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 1. เด็กหญิงศิริภัทร  เกิดผล
 
1. นางวรรณทนา  ด่านปาน
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทิวาวงษ์
 
1. นางสาวอัญชลี  ยอดปราง
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงเยาวลักษณื์  อู่ทอง
 
1. นางสาวขนิษฐนภา  ช่างผาสุข
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  โพธิ์พรหม
 
1. นางสาวณิชชาภัทร  บุญเมืองธนาภา
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กหญิงสิริภรณ์  สวัสดี
 
1. นางสาวไพมณี  ดากาวงค์
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงชนิตา  เนียมศรีนวล
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  สังข์สุวรรณ
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงสุรีลักษณ์  แก้วมณี
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  จงไพบูลย์
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงศรันย์พร  ธำรงกุลโภไคย
 
1. นางวิจิตร  พ่อค้า
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พันธุ์วงษ์
 
1. นางกฤษณา   ฉวีรัตน์
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงฐิติพร  วงโคคุ้ม
 
1. นางสาวปราถนา  ริดพันธ์
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงกัณยารัตน์  เอี่ยมสอาด
 
1. นางนภาลัย  แซ่ง้อ
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เสมูล
 
1. นางวันเพ็ญ  ศรีวิพัฒครุฑ
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงนันทัชพร  คำอินทร์
 
1. นางนพเกล้า  กำลังเสือ
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงทอฝัน  แก้วปาน
 
1. นางสาวฐานิดา  กระต่าย
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กหญิงอลิสา  เบี้ยวนาลาว
 
1. นางสาวสุนิสา   จันทร์โสม
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กชายธนกรณ์  จันทะวิมล
2. เด็กหญิงปนัดดา  กลิ่นขจร
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  นิลสิน
 
1. นายวรวุฒิ  บุญรอด
2. นางสาวเมลดา  สุวรรณดี
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กหญิงปัจพร  อุ่มแก้ว
2. เด็กหญิงรัตนา  ศรีภุมมา
3. เด็กหญิงสุมิตรา  กลับวงษ์
 
1. นางจันทร์ทิพย์  ทาเอื้อ
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กหญิงกฤษญรัศ  ทองงาม
2. เด็กหญิงชนิกานต์  พรหมทอง
3. เด็กหญิงอัมพาภรณ์  สมสินธ์
 
1. นางสาวยุพิน  พานโถม
2. นายสมศักดิ์  จันทร์ศิรินุสรณ์
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  การะเวก
2. เด็กชายดุษฎี  เอี่ยมอ่อง
3. เด็กหญิงนาตยา  แจ่มจำรัส
 
1. นางสาวนุดติยา  หญ้างาม
2. นางสาวเรณู  สุพรรณคง
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงสวรรยา  ยิ้มยวน
2. เด็กหญิงสิริพร  วงษ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงเตือนใจ  สุวรรณสี
 
1. นางจุรีพร  สุทธิไส
2. นายสุชัย  สุสวัสดิ์ทองคำ
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  มากะเรือน
2. เด็กชายธนาคิม  โพธิ์ศรีทอง
3. เด็กชายพีรพัฒน์  อบทม
 
1. นายวรวุฒิ  บุญรอด
2. นางสาวเมลดา  สุวรรณดี
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สามพ่วงบุญ
2. เด็กหญิงตวงทอง  เหมือนเสมียน
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เกตุวิลัย
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  สังข์สุวรรณ
2. นางสาวสุดาวรรณ  สระเจา
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  กรองแก้ว
2. เด็กหญิงชนากานต์  รักษี
3. เด็กหญิงมุชิตา  ผิวแดง
 
1. นางสาววัณทนา  โพธิ์ศรีทอง
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กชายทวีชัย  เสือวงษ์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  โสมภีร์
3. เด็กหญิงอารตี  พลอยงาม
 
1. นางสาวเกวรีย์  เกษมรัตน์
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงนิรลมณี  ใจตรง
2. เด็กหญิงบงกช  แย้มอาษา
3. เด็กหญิงแพรทอง  สายลีรักษ์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  เทวะผลิน
2. นางเยาวภา  สมพงศ์
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กหญิงกาญจนลักษณ์  จีนสุกแสง
2. เด็กหญิงกานติมา  อ่ำขำพงษ์
3. เด็กหญิงณัฐลิตา  ศรีอ่ำดี
 
1. นายมนต์เทพ  บาตรโพธิ์
2. นางสาวไพมณี  ดากาวงค์
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงนุชวรา  จีนจันทร์
2. เด็กชายพงศ์พัฒน์  ศรีเหรา
3. เด็กหญิงวรรณษา  บุญเมือง
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  สังข์สุวรรณ
2. นางสาวสุพัตรา  สำราญมาก
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เอี่ยมสอาด
2. เด็กหญิงวศินี  ศรีลาสวัสดิ์
 
1. นางสาวปราถนา  ริดพันธ์
2. นางสุดา  เงินงาม
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กหญิงณัฐชา  เรื่องรือ
2. เด็กชายวัชรพล  บุญเรือง
 
1. นางจงกล  มัจฉา
2. นางสาวจรรยา  ลิ้มศิริวัฒน์
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงแพรนวล  แก้วสระแสน
 
1. นางจุรีพร  สุทธิไส
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดอกกะถิน
2. เด็กหญิงนิตยา  ระวังไพร
 
1. นางกาญจนา  ปราสาททอง
2. นางสาวอัญชลี  ยอดปราง
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปั้นหยวก
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  แสงทองดี
 
1. นางสาวศิริวรรณ  เทวะผลิน
2. นางเยาวภา  สมพงศ์
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เพาะปลูก
2. เด็กหญิงมุกดา  โสภีร์
 
1. นายมนต์เทพ  บาตรโพธิ์
2. นางสาวไพมณี  ดากาวงค์
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กหญิงปนัดดา  โสชาลี
2. เด็กหญิงสุจิตรา  สุวรรณศรี
 
1. นางสาวเกวรีย์  เกษมรัตน์
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กหญิงกัลยกร  คิ้วแดง
2. เด็กหญิงเกวลิน  แผนสมบูรณ์
 
1. นางสาวอัมภา  เอกฉันท์
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  คล้ายทอง
2. เด็กชายฑีฑายุ  คงเยือกเย็น
 
1. นางนภาลัย  แซ่ง้อ
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงณัชยา  ศักดิ์เล็บประดู่
2. เด็กหญิงนันทกานต์  ทองคำ
 
1. นางสาวลูกหว้า  แผนสมบูรณ์
2. นางสาวสุวนิดา  คชกฤษ
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายณัฐชนน  สังอาวรณ์
2. เด็กหญิงพศิกา  ขุนราช
 
1. นางสาวณิชชาภัทร  บุญเมืองธนาภา
2. นางสาวสิรินรัตน์  น้อยเจริญ
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 1. เด็กหญิงวาสนา  พึ่งงาม
2. เด็กชายสินชัย  เกตุประทุม
 
1. นางวันวิสา  ศรีคูบัว
2. นางสาวอาธิติยา  งอกสิน
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงพิมล  มาลัย
2. เด็กหญิงเกศริน  ชมดอน
 
1. นางสาวณิชชาภัทร  บุญเมืองธนาภา
2. นางสาวสิรินรัตน์  น้อยเจริญ
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กหญิงจิรพร  ชินวงค์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีน้ำเงิน
 
1. นายมนต์เทพ  บาตรโพธิ์
2. นางสาวไพมณี  ดากาวงค์
 
62 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กหญิงณัฐจารี  ภูฆัง
 
1. นายสมศักดิ์  จันทร์ศิรินุสรณ์
 
63 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กชายสรวิชญ์  พุฒิตรีภูมิ
 
1. นางสาวเกศศิรินทร์  สาระศาลิน
 
64 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กหญิงฉัตรมณี  ผลประมูล
 
1. นางจันทร์สุดา  มัจฉา
 
65 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงนฤภร  โป๊ะแสง
 
1. นายชีวกานต์  สายนุช
 
66 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพุบอน 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สีเสนเกิด
 
1. นางสาวจิราพร  แสงสุข
 
67 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบะลังกา 1. เด็กหญิงจินดามาตร์  มาลัย
 
1. นายพิสิทธิ์  แก้วพิภพ
 
68 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงอรจิรา  สามพ่วงบุญ
 
1. นายสมพร  อัฒจักร
 
69 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายณัชพล  เงางาม
 
1. นายอดิวัฒน์  เรือนรื่น
 
70 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงฌัชชา  พระชนะ
 
1. นางสาวจิระประภา  คำภาเกะ
 
71 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงวิภาวี  พัดไสว
2. เด็กหญิงศศิภา  ศรีธรรมรัชต์
3. เด็กหญิงอัญชิสา  รักษี
 
1. นางสาวจิระประภา  คำภาเกะ
2. นายไพฑูรย์  ประดิษฐพงษ์
 
72 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กชายชัยมงคล  แซ่ลิ้ง
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  โพธิ์ไพจิตร
3. เด็กหญิงสุพัตตา  หอมไม่หาย
 
1. นางสาวภัทรวดี  ศรีธัญญากร
2. นายอนุชา  คะชาชัย
 
73 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงกรชวัล  ใสกระจ่าง
2. เด็กชายศุภกร  ดีแย้ม
3. เด็กชายสวิตต์  ดอกระกำ
 
1. นางสาวจิระประภา  คำภาเกะ
2. นายไพฑูรย์  ประดิษฐพงษ์
 
74 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงนภัสสร  โกษา
2. เด็กหญิงสุชาวดี  จีนจันทร์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ถ้วยทอง
 
1. นายประจักษ์  ชุมสงฆ์
2. นางสาวภัคศรันย์  ชาปู่
 
75 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  กองม่วง
2. เด็กชายพงศกร  พันธุ์แตง
3. เด็กหญิงอำภา  จับทอง
 
1. นางสาวบุณฑริกา  แผนสมบูรณ์
2. นางประทุม  บุญมาเกิด
 
76 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงวริศรา  หิมโสภา
2. เด็กหญิงสิวพร  ศิริยานนท์
3. เด็กหญิงเนตรนภา  เผ่าพันธ์
 
1. นางปิยะรัตน์  รัตนบุญมีกุล
2. นางสาวภัคชนก  ทองจันทร์
 
77 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงจิระนันท์  หาญจำปา
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  รังสวัสดิ์จิตร
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แผ้วลุ่มแฝก
 
1. นายประจักษ์  ชุมสงฆ์
2. นางสาวภัคศรันย์  ชุมสงฆ์
 
78 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  รอดยอดสร้อย
2. เด็กหญิงวันนิสา  รุ่งอรุณ
3. เด็กหญิงสุภาพร  วงษ์เซ่หมา
 
1. นางกัญญาภัค  ปัญญาดี
2. นางสาววันเพ็ญ  คำศรี
 
79 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายสัชฌุกร  เมืองนก
2. เด็กชายสุรศักดิ์  เมืองนก
 
1. นางสาวจิระประภา  คำภาเกะ
2. นายไพฑูรย์  ประดิษฐพงษ์
 
80 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายกสิน  เอี่ยมคำ
2. เด็กชายธนา  สมคิด
 
1. นางสาวคนึงนุช  ยางศิลา
2. นายอดิวัฒน์  เรือนรื่น
 
81 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุภาพ
2. เด็กชายเจษฎา  บุญชู
 
1. นางสาวคนึงนุช  ยางศิลา
2. นายอดิวัฒน์  เรือนรื่น
 
82 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายพิตรพิบูล  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กชายสุธี  ปทุมสูติ
 
1. นางสาวจิระประภา  คำภาเกะ
2. นายไพฑูรย์  ประดิษฐพงษ์
 
83 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงธันญพร  เซี่ยงหลิว
 
1. นายประจักษ์  ชุมสงฆ์
 
84 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  แต่งงาม
 
1. นางสาวภัคชนก  ทองจันทร์
 
85 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กชายธนพล  ยศวิชัย
 
1. นางกรกนก  อ่อนคำ
 
86 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กชายธนดล  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางมณี  สุขเข
 
87 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายนฤเบศร์  บรรเทิง
 
1. นายประจักษ์  ชุมสงฆ์
 
88 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กชายรัตนชัย  โรจน์บุญถึง
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  คำขวา
 
89 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงสกาวใจ  หงษ์โต
 
1. นายประจักษ์  ชุมสงฆ์
 
90 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สังข์วรรณ
 
1. นางสาวจิระประภา  คำภาเกะ
 
91 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงภริดา  ตางาม
 
1. นายสมพร  อัฒจักร
 
92 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายจิรภัทร  ปทุมสูติ
2. เด็กชายธีระยุทธ  สนสารี
 
1. นางสาวจิระประภา  คำภาเกะ
2. นายไพฑูรย์  ประดิษฐพงษ์
 
93 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อุมัน
2. เด็กหญิงชุติมา  เนียมวีระ
 
1. นางสาวประภัสสรา  ชาวเลาขวัญ
2. นางสาวรุ่งทิพย์  ชมชื่น
 
94 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สระศรีสม
2. เด็กหญิงปรารถนา  วงษ์เกิด
 
1. นายกรวัฒน์  ภูฆัง
2. นางสาวฉัตรวิไล  เกิดทอง
 
95 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ตันชนะ
2. เด็กหญิงศริณญา  ผิวพราหมณ์
 
1. นายประจักษ์  ชุมสงฆ์
 
96 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กชายธนกฤต   โพธิ์ประสาท
2. เด็กชายพงษ์พัฒ  หลักเพชร
 
1. นางสาวสุกัญญา   สามทอง
 
97 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงชนกานต์  โพธิ์ศรีทอง
2. เด็กชายราเมศวร์  แผนสมบูรณ์
 
1. นางสาวคนึงนุช  ยางศิลา
2. นายอดิวัฒน์  เรือนรื่น
 
98 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายอัครเดช  กัณหาสุระ
 
1. นายประจักษ์  ชุมสงฆ์
 
99 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กหญิงณภัทร  โพธิ์เรือนดี
 
1. นางสาวชลดา  ชื่นชู
 
100 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สระสีสม
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  ชมชื่น
 
101 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายไกรวิชญ์  สิทธิจินดา
 
1. นางสาวจิระประภา  คำภาเกะ
 
102 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปทุมสูติ
 
1. นางสาวจิระประภา  คำภาเกะ
 
103 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  โปสันเทียะ
 
1. นายประจักษ์  ชุมสงฆ์
 
104 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปิ่นแก้ว
 
1. นายอดิวัฒน์  เรือนรื่น
 
105 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงพันธ์วิรา  มาลัย
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  งามงอน
3. เด็กหญิงวนิดา  ทองนุ่ม
 
1. นางสาวพิณทอง  เรืองจิรโชติ
2. นางสาววิยะดา  ศรีรัตน์
 
106 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กหญิงช่อฉัตร  แผนสมบูรณ์
2. เด็กหญิงนวพร  สุขโสม
3. เด็กหญิงน้ำริน  ทัพปาน
 
1. นางสาวปิยนุช  แสนสิงห์
 
107 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  สามทอง
2. เด็กหญิงวันวิสา  โพธิ์หนอง
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองสุข
 
1. นางอรษา  สาระศาลิน
 
108 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงอรทัย  คงอยู่
2. เด็กหญิงเพียงฟ้า  ผันกลาง
3. เด็กหญิงเอื้อมพร  แจ่มแจ้ง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  บัวชื่น
2. นางสาวสุวิดา  ขาวพวง
 
109 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายทัศพล  สำราญดี
2. เด็กหญิงปิยมาศ  ด้ายรินทร์รัมย์
3. เด็กชายรัชต  อาจคงหาญ
 
1. นายไพศาล  โพธิ์ทอง
 
110 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กชายฉัตรชัย  รักแตง
2. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  อาจคงหาญ
3. เด็กชายวีรพัฒน์  ทีเหล็ก
 
1. นางสุรีรัตน์  ศรีระวัตร
 
111 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กหญิงกังสดาล  สว่างศรี
2. เด็กหญิงนวลชมภู  ชมภูพาน
3. เด็กหญิงอัญชลี  จันทร์ประเสริฐ
 
1. นางน้ำอ้อย  สุดนาลาว
 
112 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กหญิงชนาธิป  ทรัพย์พล
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  จันทราภิรมย์
3. เด็กหญิงเกวลิน  มาลัย
 
1. นางสาวสายฝน  ทองมั่นจันทร์
2. นายอรรถพล  เอกศิลป์
 
113 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อังกาบ
2. เด็กหญิงรัญชิตา  โพธิ์พรหม
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ดิษฐกระจัน
 
1. นางสาวบุณฑริกา  แผนสมบูรณ์
2. นางประทุม  บุญมาเกิด
 
114 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อากรกิจพัฒนากร
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ใจเรียน
3. เด็กหญิงอาภัสริน  เผือกพันธ์มุกข์
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  โพธิ์พ่วงพันธ์
2. นางสาวอารมณ์  สระทองจวง
 
115 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  วรรณทวี
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  อินทร์จำพันธ์
3. เด็กหญิงวริษฐา  โพธิ์พุ่ม
 
1. นางสาวดวงเดือน  เทพเทียน
2. นางสาวอารมณ์  สระทองจวง
 
116 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงพัสนีวรรณ  ปานอำพันธ์
2. เด็กหญิงสราลี  ยาทิพย์
3. เด็กหญิงอนัญญา  ผิวเอี่ยม
 
1. นางสาวชิดชนก  ทองนุ่ม
2. นางสาวสมิหรา  ประเสริฐลาภ
 
117 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 1. เด็กชายธนสร  คุ้มทิศ
2. เด็กชายนครินทร์  แป้นจันทร์พันธ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อ่วมเสือ
 
1. นายประเชิญ  ศรีคูบัว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดารารัตน์  เพ็ชรจั่น
 
118 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กชายณัชพล  สนธิพันธ์ุ
2. เด็กชายนัทธพงศ์  ฉัตรทอง
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สายแก้ว
 
1. นางสาวธารารัตน์  วงษ์สุกรรม
2. นางสาวอารมณ์  สระทองจวง
 
119 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงธนพร  แก่นวงษ์
2. เด็กหญิงบุษชยากร  ฐานโอฬาร
3. เด็กหญิงวริษา  พัดไสว
 
1. นางสาวชิดชนก  ทองนุ่ม
2. นางสาวสมิหรา  ประเสริฐลาภ
 
120 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงตะวัน  สมสุข
2. เด็กหญิงรัตนกร  วังกุ่ม
3. เด็กหญิงศศิพิมพ์  พูนภิญโญ
 
1. นายสมชาย  อ่อนคำ
2. นายสิทธิพงษ์  พุทธิสาร
 
121 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 1. เด็กหญิงปาริตา  เกิดบูชา
2. เด็กชายศิระพัฒน์  สอนพลงาม
3. เด็กชายเขษมศักดิ์  จันทร์คำทรัพย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคณัสนันท์   เซี่ยงหลิว
2. นางสาวจุไรรัตน์   วังกุ่ม
 
122 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กหญิงรดา  แก้วเลาขวัญ
2. เด็กหญิงวาสิตา  วงค์ดีอินทร์
3. เด็กหญิงเทียนทิพย์  บุญเจริญ
 
1. นางสาวยุวันดา  วงษ์สอาด
2. นางสาวอภิญา  ศรีแก้ว
 
123 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 1. เด็กชายธเนตรพล  ใหญ่ยิ่ง
2. เด็กหญิงบุษกร  ทองศรีราช
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ธนละมุข
 
1. นางวันวิสา  ศรีคูบัว
2. นางสาวอาธิติยา  งอกสิน
 
124 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กหญิงจิรภรณ์  ชูศรีจันทร์
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ครุทธา
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  แสงดิษฐ์
 
1. นางดลนภา  เมฆพยับ
2. นางสาวลัลนา  ช้างกรุด
 
125 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงลักษณ์ชนก  อินอำไพ
2. เด็กชายวราวุฒิ  สังขภัสสร
 
1. นายมานพ  เสือวงษ์
2. นายอำพล  บัณเด็จ
 
126 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 1. เด็กชายธาวิน  พุทธรักษา
2. เด็กชายศักดิ์รินทร์  ลิสิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคณัสนันท์   เซี่ยงหลิว
2. นางสาวจุไรรัตน์   วังกุ่ม
 
127 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงปัณณิกา  พินิจนาด
2. เด็กหญิงเบญญาภา  สีสังข์
 
1. นางสาวฑัชชานันทร์  ชราชิต
2. นายสมชาย  ศรีสวัสดิ์
 
128 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพรหมณี 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สรน์จันทร์
2. เด็กหญิงปรายดาว  ชุมละออง
 
1. นายชัด  นงค์นุ่ม
2. นางสาวปาณิสรา  ธิษาจารย์
 
129 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงณิชชา  กันต์พงษ์
2. เด็กชายวรายุทธ  ฟักอินทร์
 
1. นางสาวชิดชนก  ทองนุ่ม
2. นางสาวสมิหรา  ประเสริฐลาภ
 
130 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยรัตน์
2. เด็กชายนพพนัย  แผนสมบูรณ์
 
1. นางสาวฑัชชานันทร์  ชราชิต
2. นายสมชาย  ศรีสวัสดิ์
 
131 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กชายทีปกร   พวงรัตน์
2. เด็กชายอนุชิต   ทองมา
 
1. นางสาวจุฑามาศ   เทพจันทร์
2. นางลัดดาวัลย์   ก๊วยศิริกุล
 
132 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กชายศุภกฤต  ประเสริฐสังข์
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์   จีนกระจัน
 
1. นางน้ำอ้อย   สุดนาลาว
 
133 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายธนากรณ์   เมืองนก
2. เด็กชายภูมิดินทร์   โพธิ์เงิน
 
1. นางสาวชิดชนก   ทองนุ่ม
2. นายธนพัฒน์    เติดพัน
 
134 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กชายธนทัต   อ่อนศรี
2. เด็กชายธันวา   จินนุกูล
 
1. นายจงรักษ์    เหล่าลาภะ
2. นางสาวนิภาพร    อิทธิชัยเลยทวี
 
135 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 1. เด็กชายบุญโชค    แสงม่วง
2. เด็กชายประวิทย์    ชินสอน
 
1. นายโชคชัย   อยู่ประพัฒน์
 
136 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย 1. เด็กชายภานุวัฒน์    สะโรบล
2. เด็กชายอนุสรณ์   พัฒรักษ์
 
1. นางสาวนภาพร   แซ่จัง
 
137 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1. เด็กชายสุรศักดิ์   หุ่ยปาน
2. เด็กชายอนาวิน   แผนสมบูรณ์
 
1. นางสาวพิณทอง   เรืองจิรโชติ
2. นางสาวอุทัยวรรณ  มีชนะ
 
138 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กชายนนทกร    กิ่มสาตร์
2. เด็กชายสุรชัย   อ่อนนิ่ม
 
1. นายอรรถพล    เอกศิลป์
 
139 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายประพันธ์   อ่ำปั้น
2. เด็กชายสรวัชญ์  บุญริทธ์
 
1. นายธนพัฒน์   เติดพัน
2. นางสาวสมิหรา   ประเสริฐลาภ
 
140 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กชายธนกาญจน์   สุดนาลาว
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์   กล่ำเจริญ
 
1. นางน้ำอ้อย   สุดนาลาว
 
141 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กชายชินวัตร  เคลือบสุวรรณ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  อินทะ
 
1. นายจงรักษ์    เหล่าลาภะ
2. นางสาวธิดารัตน์   ประเชิญสุข
 
142 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กชายนพณัฐ  ยิ้มพลาย
2. เด็กชายวิชญะ  สว่างศรี
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สมประโคน
2. นางสาวลัลนา  ช้างกรุด
 
143 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายคามิน   วงษ์คำมี
2. เด็กชายประดิษฐ์   อ่ำปั้น
 
1. นางสาวชิดชนก   ทองนุ่ม
2. นายธนพัฒน์   เติดพัน
 
144 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กชายนพดล  ดอกพุฒซ้อน
2. เด็กชายภันทิลา  ฉัตรทอง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สมประโคน
2. นางสาวลัลนา  ช้างกรุด
 
145 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กชายจตุพร   กระสินธุ์ทิพย์
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์    อุบล
 
1. นายจงรักษ์   เหล่าลาภะ
2. นายมานพ   ผ่องใส
 
146 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กชายชนะพล    โกสินทร์
2. เด็กชายอนุวัช   สุดนาลาว
 
1. นางน้ำอ้อย   สุดนาลาว
 
147 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายธีรพนธ์   โพธิ์ทอง
2. เด็กชายนันทพงษ์   ปานโพทอง
 
1. นายธนพัฒน์   เติดพัน
2. นางสาวสมิหรา   ประเสริฐลาภ
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายก้องภพ  มีศรี
2. เด็กชายจิรายุ  แซ่เล้า
3. เด็กหญิงพรนัชชา  พรประสาตร์
4. เด็กหญิงสายชล  สีสวัสดิ์
5. เด็กหญิงเพัชรินทร  ปาลพันธ์
 
1. นางสิริรัศมิ์  ประกอบทรัพย์
2. นางสาวอัญชลี  ยอดปราง
 
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ดาแก้ว
2. เด็กหญิงณัฏฐชา  พิเศษกุญชร
3. เด็กหญิงบุษกร  แซ่เตียว
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงษ์วิจารณ์
5. เด็กหญิงศิริประภา  เล็กอินทร์
 
1. นางสาวนภาภร  ภูคัง
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงกาญจนา  สวนดอกไม้
2. เด็กหญิงณัฐฐิรา  พวงนิล
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  เพ็งพันธ์
4. เด็กหญิงสุพิชญา  บุญลือ
5. เด็กหญิงเนตรนภา  พีระพันธ์
 
1. นางสิริรัศมิ์  ประกอบทรัพย์
2. นางสาวอัญชลี  ยอดปราง
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  นาสิงห์คาร
2. เด็กหญิงจรินทร์ญา  เชิดฉัน
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ผิวแดง
4. เด็กหญิงน้องฟ้า  ใจดี
5. เด็กหญิงปุณยนุช  มีศิริ
 
1. นางสาวธารารัตน์  วงษ์สุกรรม
2. นางสาวเขมิกา  จิตอะคะ
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กหญิงพาขวัญ  แก้วมาก
2. เด็กหญิงพิชามญธ์  แป้นเขียว
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พุฒิตรีภูมิ
4. เด็กหญิงอินทุภา  ครุทฑากูล
5. เด็กหญิงแพรวา  กลั่นจรัส
 
1. นางสาวนภาภร  ภูคัง
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กหญิงธนัชพร  สุภาวงษ์
2. เด็กหญิงประภัสสร  อยู่สุข
3. เด็กชายอวิรุทย์  อ่อนเฉียบ
4. เด็กหญิงอัญชัญ  ศรีดี
5. เด็กชายเทพทัต  กลมกล่อม
 
1. นางสาวยุพาพร  ขุนรุ่งเรือง
2. นายสิงห์  สีเงิน
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงกัลยากร  ชุมทอง
2. เด็กหญิงบุษญา  ขวัญเนตร
3. เด็กหญิงสมิตา  เผ่าเสน
4. เด็กชายเจษฎา  ดอกไม้ขาว
5. เด็กหญิงไอยดา  พันธุ์ใย
 
1. นางสาวขนิสฐา  ทองสุข
2. นางสาวรุ่งทิพย์  สุขเจริญ
 
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงจิดาภา  เจิมสุวรรณ
2. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีเหรา
3. เด็กหญิงปรียานุช  ประกอบธรรม
4. เด็กหญิงภัณทิรา  ศรีจันทร์อินทร์
5. เด็กหญิงโสภา  โพธิ์ทอง
 
1. นายจักรกริช  บัวแก้วดี
2. นางสาวศศิธร  คล้ายเจ๊ก
 
156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 1. เด็กหญิงจิราภา  เกิดพงษ์
2. เด็กหญิงศรัณยา  รักษี
3. เด็กหญิงอนันตยา  ไกรหา
4. เด็กหญิงอัมธิกา  น้อยมา
5. เด็กหญิงเอมมิกา  มีบุญ
 
1. นางสาวชนัญชิดา  อารีย์
2. นางนิรุชา  ชูเชิด
 
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  แก้วเขียว
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีรัตน์
3. เด็กหญิงธนัชชา  จันทะวิมล
4. เด็กหญิงรัชนี  อบทม
5. เด็กหญิงเนตรกมล  หมั่นคงดี
 
1. นางสาวยุพาพร  ขุนรุ่งเรือง
2. นายสิงห์  สีเงิน
 
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ชูศรีจันทร์
2. เด็กชายธีรเทพ  ศรีสมรส
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ทองโชติ
4. เด็กหญิงอนันตญา  โพธิ์ศรี
5. เด็กชายเขมชาติ  แตงหวาน
 
1. นายประทุม  แจ๊ดนาลาว
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์   สิงห์เมืองพรหม
 
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กชายนรภัทร  มัยกลาง
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  จิตต์จันทร์
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  รักการ
4. เด็กหญิงแก้วเกล้า  กลิ่นเกษร
5. เด็กชายโทมัส  เปียสง่า
 
1. นางสาววัชรี  ใจเก่งดี
2. นายสุคนธ์  เทพเทียน
 
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงพรรณธิภา  นุชกระแส
2. เด็กหญิงยมลพร  รังสวัสดิ์จิตร
3. เด็กหญิงวิภาลัย  แผนสมบูรณ์
4. เด็กหญิงอาทิตตยา  จีนฉาย
5. เด็กหญิงแพรวา  สอดศรี
 
1. นางสาวนฤมล  สีโสภา
2. นางสาวแสงสุวรรณ  ออมสิน
 
161 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย 1. เด็กหญิงพาขวัญ  เกิดอ่ำ
2. เด็กหญิงวาสนา  ดวงเพ็ชร
3. เด็กหญิงวิรินพร  ทรัพย์อ่อน
4. เด็กหญิงสุทัตตา  กลมกล่อม
5. เด็กหญิงอรอารีย์  ทองยิ้มวัฒน์
 
1. นางจิราภรณ์  ชิวปรีชา
2. นางสาวนภาพร  แซ่จัง
 
162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงชนานันท์  ปานโพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  เภาเสน
3. เด็กหญิงวรรณิดา  สุนทรวิภาต
4. เด็กหญิงเนตรนภา  ปั้นหยา
5. เด็กหญิงโมรียา  โทนารินทร์
 
1. นางชื่นกมล  จิตนิยม
2. นางประทุม  บุญมาเกิด
 
163 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ดอกไม้แก้ว
2. เด็กชายรัตนชาติ  รสหวาน
3. เด็กหญิงวรรณนิศา  สรวยล้ำ
4. เด็กชายศิวา  คงแดงดี
5. เด็กหญิงเนตรทราย  มีชะนะ
 
1. นางสาวณัฐฏยา  ภักดีนิมิตร
2. นางสาวนฤมล  บุญธรรม
 
164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงจิราวดี  ราชสิงโห
2. เด็กหญิงปภาดา  จันชะล้ำ
3. เด็กหญิงวิรดา  เสมแก้ว
4. เด็กหญิงอริสา  เหมาเพชร
5. เด็กหญิงเกวลิน  มณฑา
 
1. นางสาวนฤมล  สีโสภา
2. นางสาวแสงสุวรรณ  ออมสิน
 
165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กชายกฤษฎา  สำเภาเพชร
2. เด็กหญิงจันทกานต์  มาลัย
3. เด็กหญิงทิพย์ณารินทร์  นงนุช
4. เด็กหญิงธัญสินี  สำแดงเดช
5. เด็กหญิงวรรณวลัย  เอี่ยมวิไล
 
1. นางสาววัชรี  ใจเก่งดี
2. นายสุคนธ์  เทพเทียน
 
166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  แก้วสุกใส
2. เด็กหญิงณัฐกมล  สะโรบล
3. เด็กหญิงรัตน์สิกา  หลักนาลาว
4. เด็กหญิงศศิวรรณ  คำหอม
5. เด็กหญิงอภิสรา  สะโรบล
 
1. นางสาวจันทกานติ์  ทรงนิพิฐกุล
2. นางจิราภรณ์  ชิวปรีชา
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายจักรชัย  เล็กกุล
2. เด็กหญิงนิตยา  รักน้อย
3. เด็กหญิงนิภาพร  จรเข้
4. เด็กชายอานนท์  วงษ์น้อย
5. เด็กชายไกรวิชญ์  โพธิ์ศรีทอง
 
1. นายอดิวัฒน์  เรือนรื่น
2. นายแทน  เรือนแก้ว
 
168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงนิชา  กันต์พงษ์
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   กันต์พงษ์
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ถาวรเรืองรุ่ง
4. เด็กชายสุธี  ปทุมสูติ
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พงษ์พัว
 
1. นายกฤษฎากร   ผาสุข
2. นายศิวรัตน์   พายุหะ
 
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงจรรยพร  จันทนะเสวี
 
1. นายสมชาย  พรามสุภา
 
170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 1. เด็กชายศุภชัย  มาลัย
 
1. นางสาววรรณี  อยู่แก้ว
 
171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด 1. เด็กชายภูวเนตร  หาญกล้า
 
1. นางพนพพร  หาญกล้า
 
172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กหญิงสุชาวดี  โสชาลี
 
1. นางสาวลัลนา  ช้างกรุด
 
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กหญิงสุนิสา  ใจชื้น
 
1. นางณัฐชานันท์  อักษร
 
174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงธันวลี  อ่ำขำพงษ์
 
1. นายสมชาย  พรามสุภา
 
175 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ลิ้มมั่น
2. เด็กชายธีรพัฒน์  พิลึกเรือง
 
1. นางสาวนฤมล  งิ้วแถว
2. นางสาวสุพรรณษา  พานณรงค์
 
176 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กชายกตัญญู  ชูศรีจันทร์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  อ่อนกล่อม
 
1. นางดวงจันทร์  บัวผัน
2. นางทองหล่อ  โพธิพล
 
177 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายยศสรัล  ศรีสว่าง
2. เด็กหญิงวรัญยา  สะราคำ
 
1. นางอภิญญา  สว่างตา
2. นางเพทาย  เหลืองชัยพร
 
178 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  พวงบุปผา
2. เด็กชายสุรเดช  โต๊ะบุรินทร์
 
1. นางดลนภา  เมฆพยับ
2. นางสาวลัลนา  ช้างกรุด
 
179 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กชายกฤชนัท  นพวงศ์
2. เด็กหญิงณิชา  อ่อนเฉียบ
 
1. นางสาวพจมาลย์  ชั่งกุล
2. นางสาวภณิดา  ขวัญใจสกุล
 
180 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายพิพรรธพงศ์  ภูฆัง
2. เด็กหญิงสวรรยา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางอภิญญา  สว่างตา
2. นางเพทาย  เหลืองชัยพร
 
181 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงธนารีย์  จีนกระจัน
2. เด็กชายสยุมพู  จันทร์มอญ
 
1. นายฐิติวัสส์  จีนจันทร์
 
182 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายพลพล  เปียปาน
2. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ทองเหม
 
1. นายนายจักรกริช  บัวแก้วดี
2. นางสาวศศิธร  คล้ายเจ๊ก
 
183 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กหญิงนิพาดา  ชื่นด้วง
2. เด็กชายวุฒิชัย  สืบเกลี้ยง
 
1. นางดลนภา  เมฆพยับ
2. นางสาวเกวรีย์  เกษมรัตน์
 
184 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กหญิงกรณิศ  อินเอก
2. เด็กหญิงกัลยาณี  สุวรรณสี
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  โยธาศรี
4. เด็กหญิงนงค์ราม  อุ่นอยู่
5. เด็กหญิงปัทมพร  อังกุลดี
6. เด็กหญิงราชาวดี  แชนรัมย์
7. เด็กหญิงราตรี  ธงชัยตะนานนท์
8. เด็กหญิงวรรณิศา   จันทรา
9. เด็กหญิงสุชาดา  ใจตรง
10. เด็กหญิงเบญจพร  อุ่มแก้ว
 
1. นางดลนภา  เมฆพยับ
2. นางสาวลัลนา  ช้างกรุด
 
185 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กหญิงการะเกด  กลิ่นเกษร
2. เด็กหญิงกิตติกานต์  นาคศรีโพด
3. เด็กหญิงจันทกานต์  มากระจัน
4. เด็กหญิงณัฐวดี  แผนสมบูรณ์
5. เด็กหญิงนฤมล  สมเหมาะ
6. เด็กหญิงปวริศา  จงรักษาวงศ์กุล
7. เด็กหญิงปานทิพย์  วงษ์สุวรรณ
8. เด็กหญิงพรรณทิพย์  มาหัวเขา
9. เด็กหญิงอภิรดี  มีแก้ว
10. เด็กหญิงเกสรา  แก้วเพชร
 
1. นายสุกฤษฎิ์  รอดมาดี
2. นายสุคนธ์  เทพเทียน
3. นายอำนาจ  กลั่นเขน
 
186 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองจั่น 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วแสง
2. เด็กหญิงจอมขวัญ  ไตรสังข์
3. เด็กหญิงจิตรานุช  ศรีบุญเพ็ง
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กระแสโท
5. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  หนูรอด
6. เด็กหญิงนันทิดา  อึ่งน่วม
7. เด็กหญิงพริดา  ระวัง
8. เด็กหญิงศิริพร  ปัญญายศ
9. เด็กหญิงสุรารักษ์  สดแก้ว
10. เด็กหญิงเดือนรุ่ง  มะลิคง
 
1. นางสาวชญานุศภัฒค์  อัฒจักร
 
187 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายชัยชนะ  ชมชื่น
2. เด็กชายณภัทร  ศรีนวล
3. เด็กชายณัฐพล  เซี่ยงหลิว
4. เด็กชายทัสกร  สว่างวงศ์
5. เด็กชายนันทกร  ศรีเอี่ยม
6. เด็กชายพรพิพัฒน์  กรส่งแก้ว
7. เด็กชายวัชรพงษ์  มณฑา
8. เด็กชายศตนนท์  ริดพันธ์
9. เด็กชายเจษฎา  ปาลพันธ์
10. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ชมภูราช
 
1. นายฐิติวัสส์  จีนจันทร์
2. นายอภินันท์  บุญล้อม
 
188 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กหญิงกชกร  บุ้มกระโทก
2. เด็กหญิงกนกนิภา  ยอดเพชร
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  แจ้งชายโคม
4. เด็กหญิงณัฐพร  ถิ่นบางบุญ
5. เด็กหญิงนรีกานต์  ศรีรัตน์
6. เด็กหญิงปนัดดา  หงษ์ทอง
7. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ปานดอนลาน
8. เด็กหญิงมัทนา  จ้อยศรีเกตุ
9. เด็กหญิงสุธิมา  สุวรรณสิงห์
10. เด็กหญิงเอมยุพา  ศรีประทุม
 
1. นายณรงค์  พัดแดง
2. นายสิงห์  สีเงิน
 
189 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กหญิงกาญจนิกา  รักน้อย
2. เด็กหญิงขนิษฐา  อ่อนดี
3. เด็กหญิงจันทวันต์  ศรีทองอ่อน
4. เด็กหญิงฉันทิกา  ปาริชาติ
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยาหอม
6. เด็กหญิงนภาลดา  อายุวรรณ
7. เด็กหญิงปาริชาติ  ใจยง
8. เด็กหญิงรวินทร์นิภา  แสงสว่าง
9. เด็กหญิงศิริพร  แก้วเพชร
10. เด็กหญิงสุภาภร  แจ๊ดนาลาว
 
1. นางสาวสุกัญญา  สามทอง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองเปลี่ยน
 
190 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงธนภัทร  สังข์วรรณะ
2. เด็กหญิงบัวชมพู  สระเจา
 
1. นายชัตชัย  ช้างเขียว
2. นางสาวทิพย์วรรณ  เขียวพยัพ
 
191 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ขุนจันทร์ดี
2. เด็กหญิงอังคณา  มีทรัพย์มั่น
 
1. นายปณวัฒน์  เรืองจิรโชติ
2. นายมนูญ  คำศิลา
 
192 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งไหม 1. เด็กชายฉมาบดี  ฉิมมาลี
2. เด็กหญิงประภัสสร  ผลอ่อน
 
1. นายนรา  ปรอดโปร่ง
2. นายมนูญ  คนสะอาด
 
193 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองเย็น
2. เด็กหญิงเกศแก้ว  สูงรัง
 
1. นายชัตชัย  ช้างเขียว
2. นางสาวทิพย์วรรณ  เขียวพยัพ
 
194 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. นายกฤษธนากรณ์  คมใส
2. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ใจดี
 
1. นางสาวทินภัทร  ฉัตรทอง
2. นางสุพิศ  อินทร์ผลเล็ก
 
195 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายธนาคม  ปทุมสูตร
2. เด็กหญิงเกศแก้ว  แก้วเลาขวัญ
 
1. นางสาวสมิหรา  ประเสริฐลาภ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  เกษมสวัสดิ์
 
196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงฐิตาภา  สร้อยระย้า
 
1. นายพงศ์ศิริ  อ่อนคำ
 
197 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงศรันย์พร  จาดทองคำ
 
1. นางสาวธารารัตน์  วงษ์สุกรรม
 
198 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 1. เด็กหญิงธนัชพร  นนท์แก้ว
 
1. นางประภาพร  ฟักเงิน
 
199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงกชกร  อยู่เลี้ยง
 
1. นายพงศ์ศิริ  อ่อนคำ
 
200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงอัญธิกา  รถจักรดี
 
1. นางวัชรี  สมคิด
 
201 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงเทวีนุช  กรส่งแก้ว
 
1. นายเจษฎา  รอดจีน
 
202 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  สุดใจ
 
1. นายพงศ์ศิริ  อ่อนคำ
 
203 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงปรียานุช  อินทรพันธ์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ดวงชัย
 
204 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายพีรพัตริ์  บรรจงทรัพย์
 
1. นายเจษฎา  รอดจีน
 
205 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงธิภาดา  วิเศษสิงห์
 
1. นางสาวรพีนภัส  ยศธนะเพิ่มพูน
 
206 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กหญิงรุจิรัตน์  สวนดอกไม้
 
1. นายเดชา  คงเกิดลาภ
 
207 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ศรีคำ
 
1. นายพงศ์ศิริ  อ่อนคำ
 
208 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายสุภรัตน์  เซี่ยงหลิว
 
1. นางวัชรี  สมคิด
 
209 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กหญิงวิลัยพร  น้ำใจดี
 
1. นายมงคล  ศรีคุณ
 
210 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กชายเอกลาภ  หงษ์โต
 
1. นายเดชา  คงเกิดลาภ
 
211 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงกฤติมา  มณีอินทร์
 
1. นายพงศ์ศิริ  อ่อนคำ
 
212 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กชายสิงหา  แจ๊ดนาลาว
 
1. นายมงคล  ศรีคุณ
 
213 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กชายประวิช  โพธิ์กลิ่น
 
1. นายเดชา  คงเกิดลาภ
 
214 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กหญิงเมษา  รักราษฎร์
 
1. นายมงคล  ศรีคุณ
 
215 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงมินตรา  สว่างวงษ์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ดวงชัย
 
216 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กชายสุรชัย  สุทนต์
 
1. นายเดชา  คงเกิดลาภ
 
217 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  หอมทวนลม
 
1. นายปรีชา  ไกรตะนะ
 
218 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงชาลิสา  สิทธิเดช
 
1. นายเจษฎา  รอดจีน
 
219 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงมธุกร  สักงาม
 
1. นางสาวรพีนภัส  ยศธนะเพิ่มพูน
 
220 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กชายศรัณย์  พลเสน
 
1. นายเดชา  คงเกิดลาภ
 
221 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงอลิสา  นามโชติ
 
1. นางสาวรพีนภัส  ยศธนะเพิ่มพูน
 
222 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  อินทวงษ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ศิวพรมณฑล
 
223 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งไหม 1. เด็กหญิงณัฐวรา  อาจคงหาญ
2. เด็กชายธนากร  ภู่แก้ว
 
1. นางสาวบุญนาค  ไทยนวล
2. นางอัญชัน  มาตรวิจิตร
 
224 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงฐิตามร  สร้อยระย้า
2. เด็กหญิงสุพัตตา  หงษ์ทอง
 
1. นางวัชรี  พลเสน
2. นางเสาร์วนี  อ่อนคำ
 
225 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงทิพมณฑา  พลายละหาร
2. เด็กหญิงแสงอรุณ  รุ่งสว่าง
 
1. นางวัชรี  พุฒิตรีภูมิ
 
226 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งไหม 1. เด็กหญิงชญานี  มูลทา
2. เด็กหญิงธนาภา  ไชยเสริม
 
1. นายวุฒิเวช  สุทน
2. นางอัญชัน  มาตรวิจิตร
 
227 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงนฤมล  แสนบุราณ
2. เด็กหญิงรุจิรัตน์  พระมาลา
 
1. นางวัชรี  พลเสน
2. นางเสาร์วนี  อ่อนคำ
 
228 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพุบอน 1. เด็กหญิงณัชญา  อุ่นตาดี
2. เด็กหญิงวาสนา  กิ่มศาสตร์
 
1. นางสาวจิราพร  แสงสุข
2. นางสาวเรวดี  นามวงค์
 
229 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  เอี่ยมศรีดี
2. เด็กหญิงสุพัตรา  คล้ายลอย
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สมประโคน
2. นางสาวสุทธิวรรณ  นาครำพา
 
230 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงพรพิมล  ตันทอง
2. เด็กหญิงวิภาจรี  สนธิพันธุ์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ดวงชัย
2. นายสุนทร  สอนอิ่ม
 
231 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงสุรณี  พระมาลา
2. เด็กชายไชยา  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางวัชรี  พลเสน
2. นางเสาร์วนี  อ่อนคำ
 
232 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายพัทธกานต์  ขุนพรหม
 
1. นางสาวรพีนภัส  ยศธนะเพิ่มพูน
 
233 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  วงษ์สร้อยสน
 
1. นายมงคล  ศรีคุณ
 
234 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  แก้วทาสี
 
1. นายสมชาย  อ่อนคำ
 
235 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายณัฐพล  ทองอินทร์
 
1. นายเจษฎา  รอดจีน
 
236 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กชายเอกราช  ภูฆัง
 
1. นายเดชา  คงเกิดลาภ
 
237 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจั่น 1. เด็กชายณัฐพร  รักอู่
2. เด็กชายบวรรัตน์  ผิวอ่อนดี
3. เด็กชายเป็นเอก  จ่ายพิมพ์
 
1. นางทองสาย  ผิวอ่อนดี
2. นางสาวนาตยา  ใจเก่งดี
 
238 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 1. เด็กหญิงฐิติภา  เทียนดอนไพร
2. เด็กชายศรัณย์ภัทร  สอนพลงาม
3. เด็กหญิงศิรดา  สุวรรณะ
 
1. นางสาวกรรณิกา  ทรัพย์วิริยะกุล
2. นางสาวเปมิกา  มาลัย
 
239 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงภิญญ์ภัสสร  สุขเจริญสรร
2. เด็กหญิงสุชาดา  กริ่มจิตร์
3. เด็กหญิงสุชาดา  พันธ์ทองดี
 
1. นางกรกนก  อ่อนคำ
2. นายสมชาย  อ่อนคำ
 
240 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจั่น 1. เด็กชายธีรศักดิ์  หล้าทุม
2. เด็กชายยุทธิชัย  อายุวรรณ
3. เด็กชายอิสระ  ศรีบุญเพ็ง
 
1. นางทองสาย  ผิวอ่อนดี
2. นางสาวนาตยา  ใจเก่งดี
 
241 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงกนกพร  โกลากุล
2. เด็กชายพีรภัทร  สงอิ่ม
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีสมรส
 
1. นางชงกรด  สงวนชีพ
2. นายสมชาย  อ่อนคำ
 
242 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงปิยรินทร์  พุ่มพฤกษ์
2. เด็กหญิงวรกานต์  บุญนาค
3. เด็กชายอมรเทพ  โพล้งวงษ์
 
1. นางสาวพิณทอง  เรืองจิรโชติ
2. นางสาวอุทัยวรรณ  มีชนะ
 
243 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รักราช
2. เด็กชายศุภณัฐ  ยิ้มเลี้ยง
3. เด็กชายอดิรถ  สุทธิพงษ์
 
1. นายสมชาย  อ่อนคำ
2. นายสิทธิพงษ์  พุทธิสาร
 
244 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กชายปกรณ์  อ้อมแก้ว
2. เด็กหญิงรินรดา  ลิสอน
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชูกระจันทร์
 
1. นายปรีชา  ไกรตะนะ
2. นางสาวลัลนา  ช้างกรุด
 
245 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายชยุตม์  พยัคฆวงค์
2. เด็กชายณัฐวิทย์  หมวดหงษ์
3. เด็กชายพรภวิษย์  กกอู่
 
1. นางสาวรพีนภัส  ยศธนะเพิ่มพูน
 
246 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มากะจันทร์
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศารสาลิน
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ภู่พันธ์
 
1. นางสาวภัททิญา  รงค์ฤทธิไกร
2. นายมงคล  ศรีคุณ
 
247 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กชายบัญชา  แจ่มกระจ่าง
2. เด็กชายภูทัช  สบายแท้
3. เด็กชายสุระพงษ์  ภิรมจิตย์
 
1. นางทิพวรรณ  สอดสี
2. นายเดชา  คงเกิดลาภ
 
248 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายกิจตินันท์  ใจดี
 
1. นายเอกราช  เรือนรื่น
 
249 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายธนโชติ  ริดพันธ์
 
1. นายณัฐพล  นิพัทธ์ธรรมกุล
 
250 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กชายวิศิษฎ์  ครุฑากูล
 
1. นายณรงค์  มาโสมพันธ์
 
251 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายธนภัทร  ปุยสมุทร
 
1. นายเอกราช  เรือนรื่น
 
252 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงประถมาภรณ์  หนองแคน
 
1. นายพงษ์สรวง  ศรีโมรา
 
253 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายอรรมริณ  จีนฉาย
 
1. นายเอกราช  เรือนรื่น
 
254 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายธันวา  พันทองหลาง
 
1. นายเอกราช  เรือนรื่น
 
255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กชายเอกราช  พลพวก
 
1. นายอำนาจ  กลั่นเขน
 
256 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายชิศนุพงษ์  กอแก้ว
 
1. นายณัฐพล  นิพัทธ์ธรรมกุล
 
257 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กหญิงสุธิรัตน์  กอเซ็ม
 
1. นางสาวกฤษฎาทอง  อุทัยจันทร์
 
258 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กหญิงธนพร  งามสอาด
 
1. นางสาวกฤษฎาทอง  อุทัยจันทร์
 
259 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงกานต์กมล  โพธิ์ศรีทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  มีนิลดี
3. เด็กชายชิศนุพงษ์  กอแก้ว
4. เด็กชายณัฐพงษ์  ช่างเกวียนดี
5. เด็กชายธนดล  บุญชู
6. เด็กหญิงธนัทดา  ช่างเกวียนดี
7. เด็กชายธนโชติ  ริดพันธ์
8. เด็กหญิงธัญชนก  ช้างดี
9. เด็กชายธีรเมธ  เนียมศรีนวล
10. เด็กชายปฎิพล  ช้างดี
11. เด็กหญิงปาลิตา  แดงแตง
12. เด็กชายพิริยะ  เชื่้ออยู่
13. เด็กชายภูธาร  เหมือนเสมียน
14. เด็กหญิงรวีพร  พูลจันทร์
15. เด็กหญิงลลิตา  ก้อนทองคำ
16. เด็กชายศุภนัท  สิทธิเดช
17. เด็กชายสตางค์  มีทรัพย์มั่น
18. เด็กหญิงอันดา  ลอยแก้ว
19. เด็กหญิงอาทิตยา  แสงพระจันทร์
20. เด็กชายเฉลิมชัย  งามวงค์
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  ประกอบธรรม
2. นายฐิติวัสส์  จีนจันทร์
3. นางสาวณฐมน  มีล้อม
4. นายณัฐพล  นิพัทธ์ธรรมกุล
5. นางสาวสิริรัตน์  ทองขาว
6. นางสาวอุมารินทร์  ชาวยี่สาร
 
260 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงกนกพร  สมสวาท
2. เด็กชายคมสัน  พันธุ์ศักดิ์
3. เด็กหญิงจิราพัชร  สะอาดเอี่ยม
4. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  รูปคมสัน
5. เด็กชายณัฐศักดิ์  แซ่อึ้ง
6. เด็กหญิงบุษบา  วงษ์สุวรรณ
 
1. นายวีระพันธ์  แซ่จึง
2. นายศิวรัตน์  พายุหะ
 
261 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กชายปิยะบุตร  เกิดโพธิ์ชา
 
1. นางสาวิตรี  วงษ์สอาด
 
262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 1. เด็กชายภูวนัตถ์  ไวยปราชญ์
 
1. นายมนูญ  คำศิลา
 
263 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด 1. เด็กชายสันติ  ลิ่มกองลาภ
 
1. นางสาวศิริพร  สระทองหน
 
264 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายเรืองเดช  พุ่มใจดี
 
1. นางสาวอัญชลี  ตาลเพชร
 
265 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กชายสุทธิภัทร  ประเสริฐสิริสิทธิ์
 
1. นายปรีชา  ไกรตะนะ
 
266 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กชายจิรายุทธ  เพชรวงษ์
 
1. นางสาวกฤษฎาทอง  อุทัยจันทร์
 
267 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายธนพล  แป้นทอง
 
1. นางสิริรัศมิ์  ประกอบทรัพย์
 
268 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมณี 1. เด็กหญิงสาวิณี  สืบอารีพงษ์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  แก้วพูล
 
269 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กหญิงกนกดารินทร์  จิตรธรรม
 
1. นายณรงค์  มาโสมพันธ์
 
270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง 1. เด็กหญิงสาวิตา  โดยคำดี
 
1. นางสาวศรีรัตน์  เอกชัยรุ่งโรจน์
 
271 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงเกดมณี  ชดประสิทธิ์
 
1. นางสาวอัญชลี  ตาลเพชร
 
272 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงณัฐจีตา  จีนจันทร์
 
1. นายณัฐพล  นิพัทธ์ธรรมกุล
 
273 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงประภาวริน  ชาวสวน
 
1. นายวีระพันธ์  แซ่จึง
 
274 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ฉิมเพชร
 
1. นางสิริรัศมิ์  ประกอบทรัพย์
 
275 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กชายอัครพล  เชื้อนาม
 
1. นางสาวิตรี  วงษ์สอาด
 
276 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กชายกิตติกรณ์  ศรีโมลา
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  พิมพ์พิสิฐถาวร
 
277 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายโภคิน  ลักนาลาว
 
1. นายวีระพันธ์  แซ่จึง
 
278 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายทีฆทัศน์  สาลีผล
 
1. นางสิริรัศมิ์  ประกอบทรัพย์
 
279 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายธีรพล  หล้าทุม
 
1. นางสาวอัญชลี  ตาลเพชร
 
280 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง 1. เด็กหญิงอริสา  แผนสมบูรณ์
 
1. นางสาวศรีรัตน์  เอกชัยรุ่งโรจน์
 
281 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  จาคีไพบุลย์
 
1. นางสาวิตรี  วงษ์สอาด
 
282 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพุบอน 1. เด็กหญิงสิริวิมล  มาตรศรี
 
1. นางอัมพร  บัวแตง
 
283 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แซ่โง้ว
 
1. นายวีระพันธ์  แซ่จึง
 
284 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 1. เด็กชายจักรภัทร  อั้นกระโทก
 
1. นางจันทิมา  สนิทสัมพันธ์
 
285 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กหญิงรติรัตน์  มากะเรือน
 
1. นายวรวุฒิ  บุญรอด
 
286 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เชื้องาม
 
1. นางสาวสุวิชา  แสงงาม
 
287 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด 1. เด็กหญิงญาณศิริ  ศรีเหรา
 
1. นางสาวหญิงแข  แสงขำ
 
288 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กหญิงกรวรรณ  บ่อทรัพย์
 
1. นายสุคนธ์  เทพเทียน
 
289 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงสุภัทรา  อินประเสริฐ
 
1. นายแทน  เรือนแก้ว
 
290 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อิ่มทอง
 
1. นายวีระพันธ์  แซ่จึง
 
291 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กหญิงเพชรลดา  เพชรประกอบ
 
1. นายปรีชา  ไกรตะนะ
 
292 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กชายอัครพล  เชื้อนาม
 
1. นางสาวิตรี  วงษ์สอาด
 
293 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายณัฐนนท์  ขาวพวง
 
1. นางสิริรัศมิ์  ประกอบทรัพย์
 
294 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กชายกวินภพ  เฉลิมศรี
 
1. นายสุชาติ  พุ่มกระจันทร์
 
295 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายสันติ  ประสพสุวรรณ
 
1. นางสาวศศิธร  คล้ายเจ๊ก
 
296 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีบุญเพ็ง
 
1. นายวีระพันธ์  แซ่จึง
 
297 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายอนุชา  เทพสนิท
 
1. นางสิริรัศมิ์  ประกอบทรัพย์
 
298 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กชายเกษม  ฟักเงิน
 
1. นางสาวกฤษฎาทอง  อุทัยจันทร์
 
299 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  จาคีไพบูลย์
 
1. นางสาวิตรี  วงษ์สอาด
 
300 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กหญิงสุธิรัตน์  กอเซ็ม
 
1. นางสาวกฤษฎาทอง  อุทัยจันทร์
 
301 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ 1. เด็กหญิงมนฑิตา  ญารักษ์
 
1. นายวิรัช  วรภักดี
 
302 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงธนพร  อินทร์แหยม
 
1. นางสิริรัศมิ์  ประกอบทรัพย์
 
303 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  วงษ์น้อย
 
1. นายวีระพันธ์  แซ่จึง
 
304 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กชายกฤษฎา  จันทร์เศรษฐี
2. เด็กหญิงกัลยกร  ใจเที่ยงธรรม
3. เด็กชายกิตติพงษ์  แป้นเพ็ชร
4. เด็กหญิงขวัญลดา  ทองยิ้ม
5. เด็กหญิงจันทนา  นาเจริญ
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  มหาลัย
7. เด็กหญิงดารวดี  ติเยาว์
8. เด็กชายธนพัฒน์  หลักเพชร
9. เด็กหญิงธัญลักษณ์  นันท์ดอนคา
10. เด็กชายนนทพัทธ์  มารูปหมอก
11. เด็กหญิงนัทมนต์  สระศรีโสม
12. เด็กหญิงนิภาธร  กลั่นแก้ว
13. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  เนื่่องนุ้ย
14. เด็กหญิงปทุมพร  เสือวงศ์
15. เด็กหญิงพิมลรัตน์  มิสินธ์
16. เด็กชายพีรพัฒน์  คำอินทร์
17. เด็กชายภูบดินทร์  บริสุทธิ์
18. เด็กชายรุ่งโรจน์  มากระจัน
19. เด็กหญิงวัลลภา  ม่วงดี
20. เด็กชายศุภชัย  ลออำ
21. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ยะนิล
22. เด็กชายสิรวิชญ์  พันธ์น้อย
23. เด็กหญิงสุชาดา  เสือเกิด
24. เด็กหญิงสุภาขวัญ  ทองยิ้ม
25. เด็กหญิงสุภาพร  รักษี
26. เด็กชายสุรบดินทร์  ชูศรีจันทร์
27. เด็กหญิงเกตุศิริ  ฟักทอง
28. เด็กชายเกริก  กัลยาณมิตร
 
1. นางสาวปิยวรรณ  มั่นคงดี
2. นายอนันต์  สุขจันทร์
 
305 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กหญิงญาดา  เทียนสมใจ
2. เด็กชายธนวินท์  นาแข็ง
3. เด็กหญิงปาริตา  คำอาจ
4. เด็กหญิงภัทรวดี  พุกยงค์
5. เด็กชายสรวิศ  ศรีสวัสดิ์
6. เด็กชายสหรัฐ  ศิลปพงษ์
7. เด็กหญิงสุชาวดี  ทวีศรี
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขำคล้าย
9. เด็กชายเจษฎา  สมสาร์
10. เด็กหญิงไอลดา  อินทนู
 
1. นางสาวจิตติมา  นิ่มพิบูลย์
 
306 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กหญิงกัญจนพร  แผนสมบูรณ์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงปรั่ง
3. เด็กหญิงฐิติยา  ธรรมโลกา
4. เด็กหญิงตะวันฉาย  ขวัญงาม
5. เด็กหญิงสุรภา  ชูศรีจันทร์
6. เด็กหญิงเกวลิน  มากระจันทร์
7. เด็กหญิงเนาวรัตน์  พุทธวงศ์
8. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สระหงษ์ทอง
 
1. นางสาวดวงพร  ป้อมสกุล
2. นางสาววรรณพร  สวนพานิช
 
307 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ยศบุญ
2. เด็กหญิงชุตินันท์  เรือนเพ็ชร
3. เด็กหญิงปรียานันท์  รักอู่
4. เด็กหญิงฝ้าย  ทองประศรี
5. เด็กหญิงภัทรกาญจน์  มั่นคงดี
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชัยชนะ
7. เด็กหญิงเจนจิรา  พงษ์แขก
8. เด็กหญิงไม้  -
 
1. นางสาวชนันนพร  ขำคม
2. นางสาวดวงพร  ป้อมสกุล
 
308 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กชายกิตติภณ  กลมกล่อม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชื้อทิม
3. เด็กชายประเสริฐ  กิ่มสาสตร์
4. เด็กชายปราโมทย์  ศรีดีเอี่ยม
5. เด็กชายวิทวัส  วงศ์ศรีทอง
 
1. นายวรวุฒิ  บุญรอด
2. นางสาวเมลดา  สุวรรณดี
 
309 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพรหมณี 1. เด็กชายชวกร  เผือกพันธ์ด่อน
2. เด็กชายตะวัน  แดงชอบกิจ
3. เด็กชายธนวินท์  ศรีชำนาญ
4. เด็กชายรพีภัทร  ดาวเรือง
5. เด็กชายวรวิช  อู่อรุณ
 
1. นายชัด  นงค์นุ่ม
2. นางสาวปาณิสรา  ธิษาจารย์
 
310 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงชลธิชา  เกษประทุม
2. เด็กหญิงธันยมัย  ป้องกระโทก
3. เด็กชายนภดล  สงวนงาม
4. เด็กชายนันทวัฒน์  สะอาดเอี่ยม
5. เด็กชายภาคภูมิ  ผิวเอี่ยม
 
1. นางสาวธนัชนิชา  ธนบูรณ์รุ่งโรจน์
2. นางสาวเหมภัส  คำรัศมี
 
311 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินทร์ผลเล็ก
2. เด็กหญิงพรพนัช  นาเจริญ
3. เด็กหญิงลินดา  สระวังแก้ว
4. เด็กหญิงศุภิสรา  อุ่มน้อย
5. เด็กหญิงอาทิตญา  นาครำพา
 
1. นายวงศกร  พ่อค้า
2. นางสาวสมหมาย  เผือกสีทอง
 
312 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงกัญญวรา  ผ่องผาย
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ฟักตั้ว
 
1. นางสายบัว  มณีงาม
2. นางสาวสุนิสา  มามีสุข
 
313 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  บวรวุฒิพงศ์
2. เด็กหญิงอภิชญา  สวนสมบูรณ์
 
1. นางวันวิสา  ศรีคูบัว
2. นางสาวอาธิติยา  งอกสิน
 
314 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  โพธิ์น้อย
2. เด็กหญิงสตางค์  มีทรัพย์มั่น
 
1. นางสาวฑัชชานันทร์  ชราชิต
2. นายอภิชน  วงษ์ศรีสังข์
 
315 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายกฤษฎา  แผนสมบูรณ์
2. เด็กชายธีรศักดิ์  โพธิ์ศรีทอง
 
1. นางสาวฑัชชานันทร์  ชราชิต
2. นายอภิชน  วงษ์ศรีสังข์
 
316 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  สร้อยสูงเนิน
2. เด็กชายพิชญะ  สุวรรณพร
 
1. นางสาวศิริวรรณ  เทวะผลิน
 
317 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กชายรามิล  โพธิ์พรหม
2. เด็กหญิงฤทัยชนก  ศรีอินทร์งาม
 
1. นางสาวนิสา  ผลเจริญ
2. นางสาวไอยวริญท์  ตลอดไธสง
 
318 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงสหัสยา  บุญมาก
 
1. นายเสรี  ชมภูทาน
 
319 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด 1. เด็กชายกวิน   แซ่คู
2. เด็กชายณัฐพล    ศรีเหรา
3. เด็กชายทวนัย  ทวนัย
4. เด็กชายทินภัทร   เขียวแก้ว
5. เด็กชายธนกร   อาจคงหาญ
6. เด็กชายพริสร   เลขสันต์
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์   เดชใจทัด
2. นางสมคิด   สุวรรณรัฐ
 
320 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กหญิงกชกร   ประทุมสูตร
2. เด็กหญิงปรางทิพย์    "วยถัง
3. เด็กหญิงปิยมน   เรือนแก้ว
4. เด็กหญิงรินรดา   รัตนพงษ์
5. เด็กหญิงศิริวิภา   ทองบาง
6. เด็กชายสรธร   ทรัพย์พล
 
1. นางสาวนภา   พุ่มพันธ์วงศ์
2. นางสาวน้ำฝน   ทองมั่นจันทร์
3. นางอำคา   ดวงจันทร์
 
321 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายกฤษดา   ทัศน์เอี่ยม
2. เด็กชายคณาธิป   ปาลนาค
3. เด็กชายดนัย   เชื้องาม
4. เด็กชายประวิน   สาสุข
5. เด็กชายภาณุวิชญ์   ประทุมเมือง
6. เด็กชายสิทธิกร   แผนสมบูรณ์
 
1. นายชาญณรงค์   เจริญกุล
2. นางสาวปิยวดี   พรมตวง
 
322 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายจิรวัฒน์   ลิขิตบัณฑูร
2. เด็กชายธัญธร   แซ่ปัง
3. เด็กชายปภินวิทย์   จำปาทอง
4. เด็กชายสิริศักดิ์   เกสรสุคนธ์
5. เด็กชายไกรวิชญ์  โคตรชมพู
6. เด็กชายไตรภพ   ต้นชนะ
 
1. นายธวัชชัย   อ่ำสกุล
2. นางสาวสุชาดา   โภดา
 
323 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กชายจักรพรรดิ์   พึ่งพันธ์
2. เด็กชายจิรภัทร   ยิ้มพราย
3. เด็กชายพจนินท์   มาตวิจิตร
4. เด็กชายรัตนากร   เบี้ยวนาลาว
5. เด็กชายสุทธิภัทร   เบิกบาน
6. เด็กชายสุรพงษ์   เล็กพงษ์
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์   ชมชื่น
2. นายสุชัย   สุสวัสดิ์ทองคำ
3. นางสาวอุทัยวรรณ   ศรีรัตน์
 
324 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ 1. เด็กชายกิตติพศ   สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายธนี   จีนจันทร์
3. เด็กชายปฏิพัทธ์   ปลิงกลาง
4. เด็กชายมุนินทร์   จันทองจีน
5. เด็กชายศิวกร   จานแก้ว
6. เด็กชายเอกภพ   เกิดโภคา
 
1. นายมนัส    เมืองนก
 
325 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กชายนนทวิวัฒน์  แก้ววิเชียร
2. เด็กชายมนัสชัย  วัฒวงษ์
3. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ผิวสุข
4. เด็กชายวรวิชญ์  เสถียรรัมย์
5. เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีคำ
6. เด็กชายวีรพงษ์  มีชะนะ
7. เด็กหญิงสพุรรณษา  แตงทอง
8. เด็กชายเบญญาภา  สีจันดี
 
1. นายพงษ์พิทักษ์  ทุพลชัย
2. นายยงยุทธ  นาครำพา
 
326 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  โพธิ์เหลือง
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  เสือวงษ์
3. เด็กหญิงพรพิมล  เสือวงษ์
 
1. นางสาววรรยุภา  ระดาดาษ
2. นางสาวสวนัฐ  สุกุุลธนาศร
 
327 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด 1. เด็กหญิงมนัสนันท์   ฆ้องบ้านโข้ง
2. เด็กหญิงเกณัฐชา   ยิ่งยวด
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   หม้อเหล็ก
 
1. นางกฤษณา   ฉวีรัตน์
2. นางสาวศิริพร  สระทองหน
 
328 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงดวงกมล   บรรจง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ผิวบุญเรือง
3. เด็กหญิงสุรภา   โมคกุล
 
1. นางจุรีพร   สุทธิไส
2. นายสุชัย   สุสวัสดิ์ทองคำ
 
329 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กหญิงชมพูนุท  พลายละหาร
2. เด็กหญิงดวงกมล  นิลไถล
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิมพขันธ์
 
1. นางสาวสายฝน  ตุ้มนิลกาล
2. นางสาวเสาวณา  วังเวงจิตต์
 
330 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ปรีชาวนิชย์
2. เด็กหญิงทิวาพร  วรรธนาศรี
3. เด็กหญิงปุณยวีร ์  งามยิ่ง
 
1. นางกาญจนา  ปราสาททอง
2. นางอำภา  ทองคำ
 
331 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ม่วงคง
2. เด็กหญิงอคิราภ์  โพธิ์พุ่ม
3. เด็กหญิงอิษยา  แตงทอง
 
1. นางสาวขนิษฐนภา  ช่างผาสุข
2. นางสาวธิดารัตน์  พรมจรูญ
 
332 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สีสุพรรณ
2. เด็กหญิงสุนันทา  บุดาหลู่
3. เด็กหญิงสุรินทิพย์  ประกอบธรรม
 
1. นางสาวจุฑาพร  ทัศนา
2. นางสาวชุติมา  ภาชีรัตน์
 
333 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเจริญ
2. เด็กหญิงปริญญา  วงศ์แก้ว
3. เด็กหญิงสุกัญญา  พันธ์สุข
 
1. นางวัชชรี  พุฒิตรีภูมิ
2. นางสาวศรัณย์ยุพา  เทพเทียน
 
334 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงน้องฟ้า  สืบปาน
2. เด็กหญิงอรฤดี  ภูเก็ต
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สืบปาน
 
1. นางสาวพิณทอง  เรืองจิรโชติ
2. นางสาวอุทัยวรรณ  มีชนะ
 
335 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กชายณภัทร  โมกสุข
2. เด็กหญิงนันทิชา  สุขเจริญ
 
1. นางสาวภัทรญา  อธิภัทรวาทิน
2. นายเสนาะ  เทพเทียน
 
336 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กชายธนกฤต  วงค์ดีอินทร์
2. เด็กชายเมธิชัย  วงดีอิน
 
1. นางสาวยุวันดา  วงษ์สอาด
2. นางสาวอภิญา  ศรีแก้ว
 
337 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ราชสิงโห
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สำราญมาก
 
1. นางสาวดวงทิพย์  แผนสมบูรณ์
2. นางสาวสายฝน  ขำเขมร
 
338 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายภูธน  กกอู่
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ปานลอยวงศ์
 
1. นายกฤษฎากร   ผาสุข
2. นางสาวเพ็ญนภา   พันเดช
 
339 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายกิตติคุณ  ขำวงษ์
2. เด็กหญิงวันวิสา  เทพสาร
 
1. นางสาวชมัยพร  ไกรหา
2. นางสาวพัชรินทร์  ศิวพรมณฑล
 
340 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายพัชรพล   อิ่มทอง
2. เด็กชายพีรพงศ์  สกลรัตน์
 
1. นายกฤษฎากร   ผาสุข
2. นางสาวเพ็ญนภา   พันเดช
 
341 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กชายพศุตม์  พูนภิญโญ
2. เด็กชายอดิศรณ์  พันธ์สวรรค์
 
1. นายสิทธิพงษ์  พุทธิสาร
2. นายเอกพงษ์  กองแก้ว
 
342 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กชายสิทธา  พุ่มพันวงศ์
2. เด็กชายสุทธิรักษ์  กลิ่นเกษร
 
1. นางสาวยุวันดา  วงษ์สอาด
2. นางสาวอภิญา  ศรีแก้ว
 
343 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง 1. เด็กชายธีรเดช  ตาลเดี่ยว
2. เด็กหญิงภัทรภร  แซ่ลี้
 
1. นางสาวบุษราคัม  แข็งแรง
 
344 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งไหม 1. เด็กหญิงชนิกา  คงถาวร
2. เด็กหญิงปฐมพร  ชาวท่าโขรง
 
1. นายวรพงศ์  แสงจิตร
2. นายวุฒิเวช  สุทน
 
345 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กหญิงศานต์ฤทัย  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  แซ่ใช้
 
1. นายพิศณุ  เหลืองวิลัย
2. นางสาวภัทรญา  อธิภัทรวาทิน
 
346 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กชายภูมิรพี  สีนวล
2. เด็กหญิงสวรส  ชอบสะอาด
 
1. นายวิโรจน์  วัฒนอินทโรจน์
2. นางสาวอภิญา  ศรีแก้ว
 
347 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายชยานันต์   ยศศักดิ์
2. เด็กชายศักดา  แกมนาค
 
1. นายกฤษฎากร   ผาสุข
2. นางสาวเพ็ญนภา   พันเดช
 
348 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กหญิงกิ่งคุณากร  สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงจันทิมา  สุขเจริญ
 
1. นางพจนา  ช่วงชู
2. นางสาวภัทรญา  อธิภัทรวาทิน
 
349 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  หงษ์โต
 
1. นางสาวดวงทิพย์  แผนสมบูรณ์
2. นางสาวอรณัชชา  พึ่งฤทธิ์
 
350 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กหญิงธวัลหทัย  สมใจเดช
2. เด็กหญิงปราณัสมา  สุโขทัย
 
1. นางพจนา  ช่วงชู
2. นางสาวภัทรญา  อธิภัทรวาทิน
 
351 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว 1. เด็กหญิงสสิพร  ภูฆัง
2. เด็กหญิงสุวภัทร  อุปแก้ว
 
1. นายนนท์  ทองสวัสดิ์
2. นางสาวโชษิตา  บุญริทธิ์
 
352 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐชา  ตาแดง
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แก้วลาวขวัญ
 
1. นายสุคนธ์  เทพเทียน
2. นางสาวอภิญา  ศรีแก้ว
 
353 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  สุขเวช
2. เด็กหญิงอริสรา  ภูครองทุ่ง
 
1. นางสาวสุพรรณี  รัตนมุนีบรรพต
2. นายเตชิต  ภัทรศรีวงศ์
 
354 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว 1. เด็กหญิงกชกร  อุปแก้ว
2. เด็กชายสิรภัทร  แผนสมบูรณ์
 
1. นายนนท์  ทองสวัสดิ์
2. นางสาวโชษิตา  บุญริทธิ์
 
355 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ม่อมทับคาง
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ยศวิชัย
 
1. นายสมชาย  อ่อนคำ
2. นายสิทธิพงษ์  พุทธิสาร
 
356 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงวรดา  แสนมนตรี
2. เด็กชายศานิต  สุภาวงษ์
 
1. นายสิทธิพงษ์  พุทธิสาร
2. นายเอกพงษ์  กองแก้ว
 
357 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปทุมสูติ
2. เด็กชายยศภร  พิทักษ์
 
1. นายกฤษฎากร   ผาสุข
2. นางสาวเพ็ญนภา   พันเดช
 
358 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงณัฐนิช  นาคเสน
2. เด็กชายปฐมพงศ์  เชื้อสายสิทธิ์
 
1. นางสาวชมัยพร  ไกรหา
2. นางสาวพัชรินทร์  ศิวพรมณฑล
 
359 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงบุญทิการ  ปานโพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงภิมาย  ทองอินทร์
 
1. นายพิชา  ปอยดินแดง
2. นายโควิน  บุตรดาวงศ์
 
360 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายอนันตชัย  อ่อนกล่อม
2. เด็กชายเขมมราช  อิ่มทอง
3. เด็กชายเริงยศ  รักษี
 
1. นางสาวณิชชาภัทร  บุญเมืองธนาภา
2. นายสัญญา  ชูศรีจันทร์
 
361 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  สมบุญดี
2. เด็กชายประทีป  อ่ำปั่น
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  พันธุ์ใย
 
1. นางสาวณิชชาภัทร  บุญเมืองธนาภา
2. นายสัญญา  ชูศรีจันทร์
 
362 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กชายธนากร  จำปาเทศ
2. เด็กชายรุ่งอรุณ  บุญมาก
3. เด็กชายวุฒิชัย  ร่มโพธิ์ไทร
 
1. นางสุดา  เงินงาม
2. นายอภิสิทธิ์  โพธิ์ศรีทอง
 
363 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายคุณากร  เพ็ชรพา
2. เด็กชายณัฐภูมิ  บุบผาพวง
3. เด็กชายนพพดล  แผนสมบูรณ์
 
1. นายศุภกฤต  จีนจันทร์
2. นางสาวสุดาวรรณ  สระเจา
 
364 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กชายณัฐชานนท์  มั่นคงดี
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สืบด้วง
3. เด็กชายอนิวรรต  พรมมิ
 
1. นายพิศณุ  เหลืองวิลัย
2. นายเสนาะ  เทพเทียน
 
365 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพรหมณี 1. เด็กชายชัยบรรชา  ผลโภชน์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  มะนาวหวาน
3. เด็กชายดนุพล  สว่างอารมณ์
 
1. นายวันชัย  หมื่นบำรุง
2. นางสาววันเพ็ญ  แก้วพูล
 
366 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เรือนคุ้ม
2. เด็กชายพงศกร  แดงดี
3. เด็กชายมาโนช  ศรีลาสวัสดิ์
 
1. นางธมน  ขาวนิลรัตน์
2. นายอภิสิทธิ์  โพธิ์ศรีทอง
 
367 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายกัณทรากรณ์  เนียมสงเคราะห์
2. เด็กชายภัทรกร  ริดพันธ์
3. เด็กชายศุภกฤต  จีนจันทร์
 
1. นายศุภกฤต  จีนจันทร์
2. นางสาวสุดาวรรณ  สระเจา
 
368 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงนภัทชรี  พรรณธรรม
2. เด็กหญิงบุญยวีร์  ศรีพันธ์
3. เด็กหญิงพรธิตา  นชสวัสดิ์
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  กลิ่นพฒซ้อน
2. นางสาวอรณัชชา  พึ่งฤทธิ์
 
369 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายธีรเทพ  เหมาเพชร
2. เด็กหญิงสุวันดี  สะพุ่ม
3. เด็กหญิงอบลวรรณ  ไทยนวล
 
1. นางขันทอง  เรือนรื่น
2. นางสาวอรณัชชา  พึ่งฤทธิ์
 
370 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  เผือกพันธ์มุกข์
2. เด็กหญิงบุลพร  สนธิิพันธุ์
3. เด็กหญิงปานตะวัน  ร่มโพธิ์ไทร
4. เด็กหญิงวิลาวัณย์  วิลัยรัตน์
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุขโสม
6. เด็กหญิงโสภาพร  แจ่มแจ้ง
 
1. นางประไพ  นุ่นลอยฟ้า
2. นางสุดา  เงินงาม
3. นายอภิสิทธิ์  โพธิ์ศรีทอง
 
371 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง 1. เด็กหญิงดวงกมล  พลายงาม
2. เด็กหญิงมาดี  พลายงาม
3. เด็กหญิงวิภา  โพธิ์ศรีทอง
 
1. นางสาวปิยนุช  แซ่ด่าน
2. นางสาวศศิวรรณ  หงส์ทอง
 
372 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กหญิงกัญจนพร  แก้วโกศี
2. เด็กหญิงภชรมล  ดาผา
3. เด็กชายภัทรพล  ศรีประทุม
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ยอดนิล
2. นางสาวเมลดา  สุวรรณดี
 
373 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 1. เด็กหญิงธันยพร  พรมแก้ว
2. เด็กชายสิรวัชญ์  พุ่มเปลี่ยน
3. เด็กหญิงสุนิสา  อุ่นจุ่น
 
1. นางภัคธดา  เพชรธนาภัทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดารารัตน์  เพ็ชรจั่น
 
374 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปั้นหยวก
2. เด็กหญิงชมายมิ้น  อุดรพิมาย
3. เด็กหญิงรุ่งดารา  ใจดี
 
1. นางสาวศิริวรรณ  เทวะผลิน
2. นางสาวแสงสุวรรณ  ออมสิน
 
375 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงจรรยาพร  ชานนท์
2. เด็กหญิงปาริชาต  แจ๊ดนาลาว
3. เด็กหญิงรัตติกาล  ถาวรเรืองรุ่ง
 
1. นางสาวธนัชนิชา  ธนบูรณ์รุ่งโรจน์
2. นางสาวเหมภัส  คำรัศมี
 
376 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุบอน 1. เด็กชายณัฐธัญ  พรมแย้ม
2. เด็กชายณัฐภัทร  จันทวิชัย
3. เด็กชายบอส  -
 
1. นางสาวจิราพร  แสงสุข
2. นางสาววรรวิศา  ภูฆัง
 
377 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด 1. เด็กหญิงกชกร  ทองดอนกุ่ม
2. เด็กหญิงกัญญานาถ  งามขำ
3. เด็กหญิงประภาพร  สุวรรณ์
 
1. นางกฤษณา   ฉวีรัตน์
2. นายจาตุพันธ์  ฉวีรัตน์
 
378 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายณัฐชาต  ศรีสำราญ
2. เด็กหญิงบษยมาศ  ศรีเหรา
3. เด็กชายสิทธิกานต์  โตงาม
 
1. นางสาวอรณัชชา  พึ่งฤทธิ์
2. นายไพศาล  โพธิ์ทอง
 
379 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายณัฐชัย  หิรัญอ่อน
2. เด็กชายธนากร  ศรีระ
3. เด็กหญิงปรียา  ปั้นงาม
 
1. นายสุริยา  สำราญจิตต์
2. นายอนุวัฒน์  ศิษย์อนันต์
 
380 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กหญิงธนัชชา  ่ด่านเจริญวัฒนกิจ
2. เด็กหญิงนรีรัตน์  ดีประเสริฐ
3. เด็กหญิงมนทิราวรรณ  ธัญญเจริญ
 
1. นายจงรักษ์  เหล่าลาภะ
2. นางสาวอัจฉรา  ยศศักดิ์ศรี
 
381 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงจิตตา  ศรีเหรา
2. เด็กชายมหรรณพ  สงวนงาม
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ขุนราช
 
1. นางสายชล  ธนบูรณ์รุ่งโรจน์
2. นายอภิศิษฎ์  บัวปรอท
 
382 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงกณิษฐา  เรียววงศ์
2. เด็กหญิงจารกิตต์  เพชรใส
3. เด็กชายปฏิภาณ  จำปาทอง
 
1. นางสาวอรณัชชา  พึ่งฤทธิ์
2. นายไพศาล  โพธิ์ทอง
 
383 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กหญิงนิตยา  สุวรรณสี
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ปานดอนลาน
3. เด็กหญิงวรรณนิสา  จันทรภรณ์
 
1. นางพจนา  ช่วงชู
2. นางสาวภัทรญา  อธิภัทรวาทิน
 
384 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 1. เด็กหญิงนารา  น้ำแก้ว
2. เด็กหญิงลักษิกา  วงษ์สกุลดี
3. เด็กหญิงศิรินภา  กาละภักดี
 
1. นางประภาพร  ฟักเงิน
2. นายประเชิญ  ศรีคูบัว
 
385 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 1. เด็กหญิงธิชาดา  ฉัตรทอง
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  ทองอ่อนศรี
3. เด็กชายพัชรพล  จีนใจเย็น
 
1. นางสาวจุไรรัตน์   วังกุ่ม
2. นางสิริขวัญ  อนุศรี
 
386 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงจีจี้  -
2. เด็กหญิงชนาพร  รุ่งอรุณ
3. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ผิวเผือด
 
1. นางสาวโควิน  บุตรดาวงศ์
2. นางสาวไอยวริญท์  ตลอดไธสง
 
387 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งไหม 1. เด็กหญิงญาณนภา  ดีใจ
2. เด็กหญิงศศิปรียา  มาแก้ว
3. เด็กหญิงอารยา  คงทน
 
1. นายวรพงศ์  แสงจิตร
2. นายวุฒิเวช  สุทน
 
388 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพุบอน 1. เด็กหญิงจิตพร  ผิวอ่อนดี
2. เด็กหญิงชนิสรา  เหมลี
3. เด็กหญิงชาลิสา  นนท์ช้าง
 
1. นางพิสุทธา  สีชาวนา
2. นางวรรณสา  ปุริสา
 
389 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงลลิตา  โมกสุข
2. เด็กหญิงศกาวรัตน์  สุทธิประกอบกิจ
3. เด็กหญิงเกษร  วงศิลา
 
1. นางพรชื่น  โพธิ์ทอง
2. นางรัชนี  จำปาดี
 
390 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ต้นวงษ์
2. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ปาลพันธ์
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  กรส่งแก้ว
 
1. นางสาวดวงทิพย์  แผนสมบรณ์
2. นางสาวสายฝน  ขำเขมร
 
391 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงกุลยา  ใจดี
2. เด็กหญิงมุฑิตา  เปี่ยมทอง
3. เด็กหญิงวันฤดี  พุ่มเกตแก้ว
 
1. นางพรชื่น  โพธิ์ทอง
2. นางสาวพัชรี  กาฬษร
 
392 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพุบอน 1. เด็กหญิงธิดาขวัญ  หะระพันธ์
2. เด็กหญิงปูเปี้ยว  -
3. เด็กหญิงวณิชชา  สายเทียร
 
1. นางพิสุทธา  สีชาวนา
2. นางวรรณสา  ปุริสา
 
393 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  รักษี
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บุรีรักษ์
3. เด็กหญิงวริศรา  สมยะภัย
 
1. นางประนอม  เพิ่มพูล
2. นางรัตติยา  ลิ้มมั่ง
 
394 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงชนากานต์  โพธิ์ศรีทอง
2. เด็กชายธนายุต  โพธิ์เรือนดี
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  แก้วกล้า
 
1. นางสาวปิยวดี  พรมตวง
2. นายเสรี  ชมภูทาน
 
395 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงชนกานต์  โพธิ์ศรีทอง
2. เด็กหญิงพรนภัส  วิทยายนต์
3. เด็กชายราเชนทร์  โพธิ์เรือนดี
 
1. นางสาวปิยวดี  พรมตวง
2. นายอดิวัฒน์  เรือนรื่น
 
396 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กชายณัฎพงษ์  รักพวก
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  โชระเวก
3. เด็กหญิงภัทรภร  บุญลือ
 
1. นางณัฐสุุดาพร  เรือนทอง
2. นางสาวศิริฉัตร  ศรีคล้ำ
 
397 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงชนกานต์  ข้อเพ็ชร
2. เด็กชายณัฐพนธ์  มั่นคงดี
3. เด็กหญิงทอฝัน  รถจักรดี
 
1. นางสาวนันท์ณิชา  อัฐคุณานันท์
2. นางสาวปราณี  สามสุวรรณ์
 
398 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 1. เด็กหญิงกุลยา  อิ่มเอิบ
2. เด็กชายธราดล  พุกยงค์
3. เด็กหญิงปาณิสรา  สำเนียงดี
 
1. นางอธิกา  หมื่นบำรุง
 
399 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงกนกนาถ  สุริยะรังสี
2. เด็กชายพัทธดนย์  บุญสว่าง
3. เด็กชายศรชัย  โสปัญหาริ
 
1. นางสาวธัญญพรรษ  วงศ์ทวีบุญชัย
2. นางอำภา  ทองคำ
 
400 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงกวินธิดา  แก้วเรือง
2. เด็กหญิงวรรณริษา  อินทสา
3. เด็กชายสุรศักดิ์   อาจคงหาญ
 
1. นางสาวนัตพร  สิงหาเทพ
2. นางสาวน้ำฟ้า  เขื่อนเก้า
 
401 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กหญิงจารุภา  สมสาร์
2. เด็กหญิงธันยพร  เรืองปานกัน
3. เด็กหญิงเขมมิกา  เข็มทอง
 
1. นางสาวสุกันยา  ขำอรุณ
 
402 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กชายฐนรัชต์  บุญเติม
 
1. นางสาวชุลี  เกตุคง
 
403 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงพรรษนันต์  ล้อมวงษ์
 
1. นางสาวศรัณย์ยุพา  เทพเทียน
 
404 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงกาญจนา   ปิ่นวิเศษ
2. เด็กชายอดิศร  ศิลปะพงษ์
3. เด็กหญิงแพวา   ดอกมะลิป่า
 
1. นางสาวลัดดา  ใจเก่งดี
 
405 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กหญิงกาญจนา  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปทุมสูติ
 
1. นางสาวภณิดา  ขวัญใจสกุล
2. นางสาววัชรี  ใจเก่งดี
 
406 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพุบอน 1. เด็กชายศุภกฤต  ชาวสวนแตง
2. เด็กหญิงเขมิกา  ลีปอพาน
 
1. นางสาววรรวิศา  ภูฆัง
2. นางสาววันวิสา  มีใจมั่น
 
407 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง 1. เด็กชายภูมินทร์  พลอยเลิศ
 
1. นางสาวศศิวรรณ  หงส์ทอง
 
408 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  สุดใจ
 
1. นางสาวศศิวิมล  สินธพ
 
409 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กชายอนาวิน  วรรณรัตน์
 
1. นางสาวนารีรัตน์  แตงหวาน
 
410 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายพัชรพล  เต้จั้น
 
1. นางสาวอัญชลี  ตาลเพชร
 
411 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงวาสนา   ภู่ไพบูลย
 
1. นางสาวลัดดา  ใจเก่งดี
 
412 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  พรหมชนะ
 
1. นางสาวนภาภร  ภูคัง
 
413 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  จิตรแจ้ง
2. เด็กชายสมพงษ์  ศรีศักดา
3. เด็กหญิงสมฤทัย  มานะ
 
1. นางภคพร  คำภา
2. นายภาณุวิชญ์  บานไม่รู้โรย
 
414 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กชายนพรัตน์  ทองบ้านโข้ง
2. เด็กชายมงคล  ยมเสน
 
1. นางสาวกาญจนา  ฉายอรุณ
 
415 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กชายนิรุตต์  ชื่นจรเข้
2. เด็กชายโภคิณ  รักอู่
 
1. นางสาววัชรี  ใจเก่งดี
2. นางสาวอภิญา  ศรีแก้ว
 
416 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กชายพีรพล  ผิวแดง
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  โพธิ์ทอง
 
1. นายทวีโชค  เรือนรื่น
 
417 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กชายธนภัทร  ลาแพงดี
2. เด็กชายอนุสรณ์  สนิมตัว
 
1. นางซงกรด  สงวนชีพ
2. นางสาวศศิวิมล  สินธพ
 
418 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กชายกิตติธัช  หนูทอง
2. เด็กชายสุพัด  พันนาเคน
 
1. นางสาวศศิวิมล  สินธพ
2. นายเอกพงษ์  กองแก้ว
 
419 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก 1. เด็กชายจักรภัทร  ดิษฐ์กระจันทร์
2. เด็กชายชนะพล  หยิบจันทร์
3. เด็กชายสมพร  สังเวียน
 
1. นางสาวพิมพร  สุริยพล
2. นางสาวเอื้อมพร  ส่ำประเสริฐ
 
รวม 419 1005 650