หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง 7 10 8
2 068 โรงเรียนบ้านนา 36 67 52
3 064 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 47 96 76
4 065 โรงเรียนบ้านนาหล่าย 11 14 11
5 083 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 14 21 14
6 088 โรงเรียนบ้านน้ำหิน 6 8 8
7 091 โรงเรียนบ้านบุ้ง 10 13 10
8 135 โรงเรียนบ้านศาลา 12 16 15
9 136 โรงเรียนบ้านสถาน 8 11 10
10 034 โรงเรียนบ้านเชียงของ 11 20 11
รวม 162 276 215
491