สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงศวิตา    บาลโคตรคุณ
 
1. นางสาวนภาพร  ประชุมพร
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนงนภัส  จำปาราช
 
1. นางชไมพร  ธนูรักษ์
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงปรีญารัตน์   พรหมหากุล
 
1. นางสาวพรพิมล  แสงสุวรรณ์
 
4 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 1. เด็กชายสิรภพ  โคตรหาซาว
 
1. นางสาววีระนันท์  เหมชัยนันท์
 
5 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  พลางวัน
 
1. นางสาวณัฐนันท์   สมเดช
 
6 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 1. เด็กหญิงหฤทัย   ประภาวนัง
 
1. นางสาวทัศนียาพร  บุญผนึก
 
7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  บุญยก
 
1. นายสวาท  วงศ์สีดา
 
8 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   เหล็กกล้า
 
1. นางสาวพรพิมล  แสงสุวรรณ์
 
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ 1. เด็กหญิงรินลดา  แสนสามารถ
 
1. นางผ่องพรรณ  แสงพรมชารี
 
10 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนาวา  เกตุนอก
 
1. นายประสพชัย  แก้วยะลุน
 
11 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 1. เด็กหญิงเนตรดาว   กระบอกโท
 
1. นางสาวทัศนียาพร  บุญผนึก
 
12 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงณัฐนรี   สวัสดิ์นาค
2. เด็กชายภูวนาถ   ทีดำรงค์
3. เด็กชายเขมราช   ใครจันทร์เศษ
 
1. นางสาวนภาพร  ประชุมพร
2. นางยุภาวดี   บรรไพร
 
13 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 1. เด็กหญิงจงกนนี  แสนเสน
2. เด็กหญิงนัยน์ปอร  เขตสุภา
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  พัดเถื่อน
 
1. นางปณารัชญ์  วงศ์ตาผา
 
14 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 1. เด็กชายกฤษดา  ยศคำลือ
2. นางสาวปริญญา  คันทะนาด
3. เด็กหญิงมณีรัตน์   แก้วมา
 
1. นายบรรจง  ใบภักดี
 
15 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 1. เด็กหญิงมลฤดี  จันทร์ลาย
2. เด็กหญิงอารียา  จันทร์เจริญ
 
1. นายสวาท  วงศ์สีดา
 
16 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 1. เด็กชายกฤษดา  ยศคำลือ
2. เด็กชายจิรนุช  บุตรสุวรรณ
 
1. นายบรรจง  ใบภักดี
 
17 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 1. เด็กหญิงมลธกานต์  จันทร์ลาย
2. เด็กหญิงเมธาวี  บรรผนึก
 
1. นายสวาท  วงศ์สีดา
 
18 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 1. เด็กหญิงวรัญญา   โลหิตดี
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   ฝาระมี
 
1. นางสาวทัศนียาพร  บุญผนึก
2. สิบเอกมลรัก  ทุมแสง
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
19 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กชายรพี  ปิตะแสง
 
1. นางสาวพันธุ์ทิพย์   แสนพลอ่อน
 
20 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 1. เด็กหญิงพลอยทิพย์  ดวงเคน
 
1. นางอโนมา  ทุพแหม่ง
 
21 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงโสรญา  หมุ่ยมาตร์
 
1. นางสาวอรทัย   ทรงหาคำ
 
22 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ฮันวงศ์
2. เด็กชายพงศกร  พานิชนาวา
3. เด็กหญิงมาลีรัตน์  วิชัยยา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร  ล้อมทอง
2. นางสาวเพียงตะวัน  ทวีโคตร
 
23 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พุทธกัลยา
2. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  ดวงเคน
3. เด็กหญิงอริสรา  วงษ์มีแก้ว
 
1. นายดนัย  รังหอม
2. นางศิริพร   รังหอม
 
24 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแก้ว 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  รัตนะ
2. เด็กชายทยากร  ราชัย
3. เด็กหญิงปนัดดา  ราชัย
 
1. นางบุษบา  เคะนะอ่อน
2. นางสาวปริชาติ  พรมศรี
 
25 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 1. เด็กหญิงนิรนันท์   อ่อนศรีคะ
2. เด็กหญิงพรรณธร   ต้นปรึกษา
3. เด็กหญิงมีนา   แก้วบุตรตา
 
1. นางระพีพรรณ   ระเวงวรรณ
2. นางวรัชยา   งันลาโสม
 
26 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีพลพา
2. เด็กหญิงอรสา  ศรีวิลัย
 
1. นายศุภชัย  ราชมนเทียร
2. นางสาวสุนารี  กุลสาร
 
27 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  มณีเขียว
2. เด็กหญิงบุุษกร  ไพไหล
 
1. นางสาวกาญจนา  สุดสน
2. นายไพศาล  ยามะโนภาส
 
28 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ 1. เด็กหญิงสุวิมล  ศิริฟอง
 
1. นายศุภชัย  ราชมนเทียร
 
29 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  วรรณภักดี
 
1. นายศุภชัย  ราชมนเทียร
 
30 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 1. เด็กชายศราวุฒิ  โคตรบรม
 
1. นางวรัชยา   งันลาโสม
 
31 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   สามลปาน
2. เด็กชายโชยดิษฐ์   ชันนาด
 
1. นางสาวอังสุมารินทร์   แสงสว่าง
 
32 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ฤทธิแสน
2. เด็กหญิงผกามาศ  แก้วคำแจ้ง
 
1. นางสาวอรทัย  ทรงหาคำ
 
33 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ 1. เด็กหญิงนฤทธิ์ศรา  วิชัย
 
1. นายศุภชัย  ราชมนเทียร
 
34 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอารียา  รังศรีแก้ว
 
1. นางสาวกาญจนา  สุดสน
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
35 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์   เชียนพลแสน
2. เด็กหญิงฟ้าใส   อุปพงษ์
3. เด็กหญิงมนฑิณี   จันทร์ปาน
 
1. นางนภัทร   สาครเจริญ
2. นางอมรา   รัชอินทร์
 
36 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 1. เด็กชายสิทธินนท์   กระบอกโท
2. เด็กหญิงอนงค์ทิพย์  เมือยไพร
3. เด็กชายเมธา   แก้วบุตรตา
 
1. นางพรเพชร   กงลีมา
2. นางวนิดา   เหมะธุลิน
 
37 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 1. เด็กหญิงกฤตติกา   ศักดิ์ชัยหิรัญกุล
2. เด็กชายธีรพัฒน์   สอนพิมพ์
3. เด็กหญิงสโรชา   พรมกาวงศ์
 
1. นางนภัทร   สาครเจริญ
2. นายนิติกร   โพธิยา
 
38 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 1. เด็กชายพรสวัสดิ์   ศรีหาราช
2. เด็กชายภัทรดร   แสงพรหมชาลี
3. เด็กหญิงสาริกา   พรมกาวงศ์
 
1. นางพรเพชร   กงลีมา
2. นางวรัชยา   งันลาโสม
 
39 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยากร  นนท์สุข
2. เด็กชายจตุพักตร์  ทองสุข
3. เด็กชายอนุชิต  นนท์สุข
 
1. นางพุทธรักษ์  จวนสาง
2. นายมีชัย  ทุพแหม่ง
 
40 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงปิยดา  เชิดกฤษ
2. เด็กหญิงพรประภา  เพ็งสว่าง
3. เด็กหญิงสุภาพร  การุณ
 
1. นายดนัย  รังหอม
2. นางศิริพร  รังหอม
 
41 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงกมลพร   บุบผาวัน
2. เด็กชายพีระศักดิ์   นามนตรี
3. เด็กหญิงอาทิตย์ญา   ประโลม
 
1. นางสาวนภาพร  ประชุมพร
2. นางสาวปราณี   กุลมิน
 
42 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงนรินทร์   งับแสงสา
2. เด็กหญิงผกามาศ   แก้วคำแจ้ง
3. เด็กชายอิทธิพล   เจริญคร
 
1. นางสาวกาญจนา   วงศ์ศรีชา
2. นางสาวอจิมา   รักษาพล
 
43 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงพรชิตา  ดวงเคน
2. เด็กหญิงพิมพิมล  ดวงเคน
 
1. นายดนัย  รังหอม
2. นางศิริพร  รังหอม
 
44 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  วงษ์มีแก้ว
2. เด็กชายสุธีมา  ดาบชัย
 
1. นายดนัย  รังหอม
2. นางศิริพร  รังหอม
 
45 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแก้ว 1. เด็กชายคริษฐ์    กระบอกโท
2. เด็กชายนันทพงษ์  พุฒทอง
 
1. นายมีชัย  สอนพิมพ์
2. นายสุทธิพงษ์  มานันที
 
46 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กชายธนัช  วงศ์รำพันธ์
2. เด็กชายภูวนัย  แก้วมณี
 
1. นายธนากร  วงศ์รำพันธ์
2. นายอังคาร  พึ่งผล
 
47 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนันทพงศ์  สมรฤทธิ์
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  พิลาตัน
 
1. นายประสพชัย  แก้วยะลุน
2. นายไพศาล  ยามะโนภาส
 
48 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 1. เด็กชายธีรยุทธ   ภาคพรม
2. เด็กชายภราดร  นานงที
 
1. นายสุระชัย  วงศ์ตาผา
 
49 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงวรรณพร  เพ็งสว่าง
2. เด็กหญิงสุชาดา  ไพไหล
 
1. นางกงใจ  แก้วยะลุน
2. นายประสพชัย  แก้วยะลุน
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
50 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงกานต์จนา   แผงดา
2. เด็กหญิงชลดา   ศรีหาเพศ
3. เด็กหญิงปริตา   แสนเมือง
4. เด็กหญิงปิยดา   พรมน้อย
5. เด็กหญิงพรธิตา   อินธิบาล
 
1. นางสาวนภาพร   ประชุมพร
2. นางสาวปราณี   กุลมิน
 
51 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแก้ว 1. เด็กชายคริษฐ์   บัวแก้ว
2. เด็กหญิงรัตธิยา  คำสุขุม
3. เด็กชายวรัญญู  ขะแมสันเทียะ
4. เด็กชายศุภวิชญ์  กระบอกโท
5. เด็กชายอนุสิทธิ์  เชียนพลแสน
 
1. นางบุษบา  เคะนะอ่อน
2. นางสาวสุกัลยา  เชื้อแน่น
 
52 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 1. เด็กหญิงดารินทร์  พลอินสา
2. เด็กหญิงนวรัตน์  ลุนงามหาร
3. เด็กชายนันทฉัตร  บรรผนึก
4. เด็กชายรัฐภูมิ  สุนี
5. เด็กหญิงอโรชา  แพงแสน
 
1. นางสาวเพียงตะวัน  ทวีโคตร
2. นางไพลินทร์  อุดมเดช
 
53 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 1. เด็กหญิงขวัญดารา  บรรผนึก
2. เด็กหญิงจุฬารัชต์  โคตรวังอวน
3. นางสาวธัญชนก  ไชยวงคต
4. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีนวนแตง
5. เด็กหญิงอุทุมพร  พานเชียงแสน
 
1. นายทินกร  พรหมเทศ
2. นางมกราพร  ตระกูลมา
 
54 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงมณีกาญจน์   ขันบรรจง
 
1. นางสาวนภาพร   ประชุมพร
 
55 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอินทราณี  แก้วมะ
 
1. นางกงใจ  แก้วยะลุน
 
56 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กชายอภิวัฒน์   พงษ์พันธ์
 
1. นางสาวเรวดี  ขาวพิมพ์
 
57 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 1. เด็กหญิงสุภิสรา   กระบอกโท
2. เด็กชายอัครพล   เตโช
 
1. นางธนากร   เภาโพธิ์
2. นางวิลาสินี  สวัสเอื้อ
 
58 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงสุพัฒตา  พรมจำปา
 
1. นางมกราพร  ตระกูลมา
2. นายสวาท  วงศ์สีดา
 
59 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาดา  คำศรี
2. นายวุฒิพร  พิมพ์แก้ว
 
1. นางจิดาภา  ศรีสงคราม
 
60 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 1. เด็กชายก้องภพ  พรหมบุรมย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิมมา
3. เด็กหญิงธนพร  สิมพานดง
4. เด็กหญิงพิญาดา  สุภรินทร์
5. เด็กชายรัชภูมิ  ปิตะคง
6. เด็กชายรัฐฤทธิ์  ไขไพวัน
7. เด็กหญิงรุจิรา  จริงสูงเนิน
8. เด็กหญิงวรรณิดา  สินทวี
9. เด็กหญิงวิภาวดี  เทบำรุง
10. เด็กชายสุทธิภัทร  พองดวง
 
1. นางทองพิมพ์   นารถโคษา
2. นางสาวลาวรรณ  ปิตะคง
3. นางสาริสา  พลชำนิ
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
61 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแก้ว 1. เด็กชายถิรศักดิ์  มิ่งโมลี
2. เด็กหญิงทินภัทร  ดาบสีพาย
3. เด็กชายภัทรนันท์  กระบอกโท
4. เด็กชายภาณุพงษ์  วงค์คำจันทร์
5. เด็กหญิงมินตรา  เชียงแมน
6. เด็กชายอนุสิทธิ์  เชียรพลแสน
7. เด็กหญิงอุบลวรรณ  แสนเพียง
8. เด็กชายิวิศศุวัฒน์  ขะแมสันเทียะ
9. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ศรดา
10. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ใยปางแก้ว
 
1. นางสาวกมลทิพย์  คตจำปา
2. นางบุษบา  เคะนะอ่อน
3. นางสาวปริชาติ  พรมศรี
 
62 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กชายพีระวัช   พรมน้อย
2. เด็กชายอภิยุทธ  บุรเนตร
 
1. นายธนากร   วงศ์รำพันธ์
2. นางวิยดา   จันทร์พิลา
 
63 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 1. เด็กหญิงลินลณีย์  ราชัย
2. เด็กหญิงอรปรียา  เมือยไพร
 
1. นางสาวทัศนียาพร  บุญผนึก
2. สิบเอกหญิงมลรัก   ทุมแสง
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
64 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงผกามาริน  สุทธิมาศ
 
1. นางรัตนาภรณ์  เจียมสกุลศักดิ์
 
65 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงนิธยาภรณ์  พองดวง
 
1. นางรัตนาภรณ์  เจียมสกุลศักดิ์
 
66 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงผกามาศ  ดาบพลหาร
 
1. นายทวีชัย  หนุดตะแสง
 
67 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงเพชรนรี  อินธิแสง
 
1. นางรัตนาภรณ์  เจียมสกุลศักดิ์
 
68 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงดวงพร  รุ่งรัตนผล
 
1. นายประสพชัย  แก้วยะลุน
 
69 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงประไพวรรณ  ปานสังข์
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย   ซุยใจทัศน์
 
70 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงดุริยา   แสนเพียง
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย   ซุยใจทัศน์
 
71 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงปราถนา   กุลมินทร์
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย   ซุยใจทัศน์
 
72 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ 1. เด็กหญิงนมัสณา  วงศ์รำพันธ์
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  โพธิ์ละคร
 
1. นางสาวกนกพร  เผ่าผม
2. นางสาวกิติยา  จักเครือ
 
73 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงสุชาวดี  สิทธิรัฐ
2. เด็กหญิงอรปรียา  มูลทองสุข
 
1. นางสาวภลดา  แสงโคตรมา
2. นางสาวอมรรัตน์  นนท์สุข
 
74 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ภูลายเรียบ
 
1. นางสาวภลดา  แสงโคตรมา
2. นายเทพณรงค์  บุตราช
 
75 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสมอพิทักษ์
 
1. นายวีระพนธ์  วรพันธุ์
 
76 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัชรพร  ปุกะณะ
2. เด็กหญิงสุชาดา  นนท์สเกษ
3. เด็กหญิงเกวลิน  ภูแล
 
1. นางสาวมินตรา  ทิพม่อม
2. นางสาวสุทธิดา  ทัศนิตร์
 
77 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชกร  จาเพียราช
2. เด็กหญิงภัทรวดี   ครีบภูบุตร
3. เด็กหญิงเพชรดา  ปัญญาพ่อ
 
1. นางสาวมินตรา  ทิพม่อม
2. นางสาวสุทธิดา  ทัศนิตร์
 
78 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายทัชชัย  ขะที
2. เด็กชายนิภัทร  อินศวร
3. เด็กชายอดิเทพ  สุรินทร์จันทร์
 
1. นายวีระพนธ์  วรพันธุ์
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
79 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. นายพี่ระพัธ  กุหนะ
 
1. นางสาวเรวดี  ขาวพิมพ์
 
80 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงพรรณรินี   พรหมน้อย
 
1. นายศักดิ์ดา   จันทรขันตี
 
81 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. นางสาวนิภาพร  ปิตะแสง
 
1. นายศักดิ์ดา   จันทรขันตี
 
82 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงมาลินี   อินทิบาล
 
1. นายศักดิ์ดา   จันทรขันตี
 
83 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 1. เด็กหญิงปวีณา  กาดอนป่า
 
1. นางวาสนา  กุตระแสง
 
84 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงอัญญา   บรรผนึก
 
1. นางสาวเรวดี  ขาวพิมพ์
 
85 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแก้ว 1. เด็กชายทรงพล  กำไรทอง
 
1. นางสาวปรียารัตน์  จันทร์เทศ
 
86 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 1. นายจีระศักดิ์  โพพาลิก
 
1. นางเมตตา  นามโยธา
 
87 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 1. เด็กหญิงอนิตา  อโนศรี
 
1. นางวาสนา  กุตระแสง
 
88 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 1. นางสาวณัฐพา  พงษ์พันธ์
 
1. นายบรรจง  ใบภักดี
 
89 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 1. เด็กชายธีระยุทธิ์   กลางบุรัมย์
 
1. นางรานี   โน๊ตสุภา
 
90 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 1. เด็กหญิงเมธาวดี  พรมหาคำ
 
1. นางวาสนา  กุตระแสง
 
91 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีพลพา
 
1. นางเมตตา  นามโยธา
 
92 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 1. เด็กชายศิริโชค  พงษ์อยู่
 
1. นางสาวอัฐภิญญา  อุปพงษ์
 
93 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กชายกรินทร์   โทพา
 
1. นางสาวอ้อมขวัญ   ศิริชมภู
 
94 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 1. เด็กหญิงรัตติรส  หอมชาลี
 
1. นางสาวอัฐภิญญา  อุปพงษ์
 
95 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 1. นางสาวปริญญา  คันทะนาด
 
1. นายบรรจง  ใบภักดี
 
96 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 1. เด็กชายพูเงิน  เภาปงทา
 
1. นายสวาท  วงศ์สีดา
 
97 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 1. เด็กหญิงรัตติรส  หอมชาลี
 
1. นางสาวอัฐภิญญา  อุปพงษ์
 
98 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกันทิมา  แก้วมะ
 
1. นายไพศาล  ยามะโนภาส
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
99 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 1. เด็กหญิงทัศวรรณ   ราชัย
2. เด็กชายปฏิพันธ์    หลาบคำ
3. เด็กหญิงปนัดดา   ซึมเมฆ
4. เด็กหญิงมีนา   แก้วบุตรตา
5. เด็กหญิงสุภาพร    บุญหลักคำ
6. เด็กหญิงเพชรา    สอนพิมพ์
 
1. นายจิตรลดา   ขึ้นภูเขียว
2. นางธนากร   เภาโพธิ์
3. นางวนิดา   เหมะธุลิน
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
100 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายชวัลวิทย์  มานะโพน
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ยาศรี
3. เด็กชายธนวัฒน์  รีทาศรี
4. เด็กชายภวิศย์  นครศรี
5. เด็กชายรุ่งโรจน์  นามผา
6. เด็กชายศิวกร  คำชมภู
 
1. นางประพิศ  ภาระหัส
2. นายวีระพันธ์  วงชื่น
3. นางสุดารัตน์  ก้อนกั้น
 
101 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  สุโคตรภูมี
2. เด็กชายธนภัทร  นนท์นารี
3. เด็กชายมนัสศักดิ์  นนท์สุข
4. เด็กชายวัชรพงษ์  คำศรี
5. เด็กชายอังคาร  เทียวไทย
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เพียตัวผุ้
 
1. นายวีระพนธ์  วรพันธุ์
2. นายวีระพันธ์  วงศ์ชื่น
3. นางเยาวเรศ  หงษ์ณี
 
102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 1. เด็กหญิงปาลิตา  มุ่งดี
2. เด็กชายพัทธดนย์  บรรผนึก
3. เด็กหญิงแสงดาว  พรมบรรดิษฐ์
 
1. นางรัตนาพร  สายสมร
2. นางสาวเพียงตะวัน  ทวีโคตร
 
103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 1. นางสาวจันจิรา  เครือชัย
2. นางสาวนพัสสร  จันทร์ลาย
3. นางสาวปนัดดา  จันทร์แพงดี
 
1. นายทินกร  พรหมเทศ
2. นางไพลินทร์  อุดมเดช
 
104 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงธนวรรณ   ขาวประภา
2. เด็กหญิงพัตรพิมล   พรมน้อย
3. เด็กหญิงสุพรรณษา   นามณี
 
1. นางสาวกาญจนา  วงศ์ศรีชา
2. นางบังอรรัตน์   แก้ววงษ์
 
105 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงกันติยา  สามารถ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  พงษ์พันธ์
3. เด็กชายอิทธิพล   เจริญคร
 
1. นางชุติมา  กายราช
2. นางสาวพรพิมล  แสงสุวรรณ์
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
106 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทิพย์อักษร  ปิตะคง
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ขจรจิตร
 
1. นายวรวิทย์  วงศ์รำพันธ์
2. นางสาวสุพัตรา  จาเพียราช
 
107 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 1. เด็กชายชนาธิป  พงษ์อยู่
2. เด็กชายอดิศักดิ์  คำชัยภูมิ
 
1. นายพชร  ภิญไธสงค์
2. นางสาวอัฐภิญญา  อุปพงษ์
 
108 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา    อินทะสอน
2. เด็กหญิงวรินดา    อุปพงษ์
 
1. นางสาวทัศนียาพร  บุญผนึก
2. สิบเอกหญิงมลรัก   ทุมแสง
 
109 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญเหลือ
2. เด็กหญิงสุขี  แสงพรมชะลี
 
1. นายพชร  ภิญไธสงค์
2. นางสาวอัฐภิญญา  อุปพงษ์
 
110 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 1. เด็กชายนาธาร  ดากาวงศ์
2. เด็กชายศิวกร  คณะพล
 
1. นายพชร  ภิญไธสงค์
2. นางสาวอัฐภิญญา  อุปพงษ์
 
111 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กชายพนมกร  เอมแย้ม
2. เด็กชายพลบตะวัน  ปิตะแสง
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก้วกิ่ง
2. นายอังคาร  พึ่งผล
 
หมวดหมู่ หุ่นยนต์
112 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กชายอมรศักดิ์  จันทร์ดากุล
2. เด็กชายเจษฎา  อุ่นศรี
3. เด็กชายเอกพงษ์  สมบัติ
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก้วกิ่ง
2. นายอังคาร  พึ่งผล
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
113 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 1. เด็กชายชินกฤษ์   บุญญาน้อย
2. เด็กชายวิทยา   อ้วนแพง
3. เด็กชายเพชรกล้า   ทุมแสง
 
1. นางระพีพรรณ   ระเวงวรรณ
2. นางวรัชยา   งันลาโสม
 
114 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแก้ว 1. เด็กชายชุติพนธ์  เคารพ
2. เด็กหญิงปวีณา  คำสุขุม
3. เด็กชายศุภกิตติ์  ิอุ่มภูธร
 
1. นางบุษบา  เคะนะอ่อน
2. นางสาวปรียารัตน์  จันทร์เทศ
 
115 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 1. เด็กชายกิตติพล  อาพันธ์
2. เด็กชายธมพิชญ์ศรณ์  เทียบหมั่น
3. เด็กชายบุรินทร์  ปิตะคง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร  ล้อมทอง
2. นางมกราพร  ตระกูลมา
 
116 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ฮันวงศ์
2. เด็กชายพงศกร  พานิชนาวา
3. เด็กหญิงมาลีรัตน์  วิชัยยา
 
1. นางสาวเพียงตะวัน  ทวีโคตร
2. นางไพลินทร์  อุดมเดช
 
117 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 1. เด็กหญิงธิดา   แก้วบริบัติ
2. เด็กหญิงอัมพร  แสงพรหมชาลี
3. เด็กหญิงอ้อมใจ   กระบอกโท
 
1. นางพรเพชร   กงลีมา
2. นางวนิดา   เหมะธุลิน
 
118 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชลดา  มุมทอง
2. เด็กหญิงมณฑิรา  แก้วยะลุน
3. เด็กหญิงสุรีย์นุช  แก้วเมืองคุณ
 
1. นางกงใจ  แก้วยะลุน
2. นายประสพชัย  แก้วยะลุน
 
119 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 1. เด็กหญิงขัตติยา   ภูวงษา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุ่นศรี
3. เด็กหญิงสายวลี  บุญชิด
 
1. นางประพิศ  ภาระหัส
2. นางเยาวเรศ   หงษ์ณี
 
120 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 1. เด็กหญิงนาฏยา   อินทะสอน
2. เด็กหญิงมารวย    ส่งสี
3. เด็กหญิงแก้วมุกดา   สารเสนา
 
1. นายจิตรลดา   ขึ้นภูเขียว
2. นางวนิดา   เหมะธุลิน
 
121 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 1. เด็กหญิงจีรนันท์   กระบอกโท
2. เด็กหญิงธิติกาล   สอนพิมพ์
3. เด็กหญิงพรทิพย์   โง่นลุน
 
1. นางวนิดา   เหมะธุลิน
2. นางอมรา   รัชอินทร์
 
122 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 1. เด็กหญิงกัณนิตา    วันทา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ราชัย
3. เด็กหญิงนิรมล   อุปคำ
 
1. นางวนิดา   เหมะธุลิน
2. นางวิลาสินี   สวัสเอื้อ
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
123 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายธีรภพ  อุปพงษ์
2. เด็กชายยุทธนา  คงหมัด
3. เด็กชายอำพล  สุวรรณศรี
 
1. นางนิตยา  นนท์สะเกตุ
2. นางศิริพร  รังหอม
 
124 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ไชโย
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  วงศ์ศรียา
3. เด็กหญิงวรนุช  ลมอ่อน
 
1. นางรัตนาภรณ์  เจียมสกุลศักดิ์
2. นางรุ่ง  ปากดีสี
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
125 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 1. เด็กหญิงประวีณา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวกันยารัตน์  แสงพรหมศรี
 
126 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงเกตุแก้ว  แสนเสน
 
1. นางสาวเรวดี   ขาวพิมพ์
 
127 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงปวีณา   สิงห์แขก
2. เด็กหญิงวริศรา   คำพะโคตร
3. เด็กหญิงเกสรา  อินทฤาชัย
 
1. นางสาวพรพิมล  แสงสุวรรณ์
2. นางสาวเรวดี  ขาวพิมพ์
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 1. เด็กชายตะวัน  บุตรพรม
2. เด็กหญิงสาวิกา   พ่อสิงห์
 
1. นายจิตรลดา   ขึ้นภูเขียว
2. นางธนากร   เภาโพธิ์
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
129 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ยั่งยืน
 
1. นางสาวพิมพรรณ  สายประศาสน์
 
130 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กชายสิริราช   ปิตะแสง
 
1. นางยุภาวดี   บรรไพร
 
131 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 1. เด็กชายโยธิน  อาจโยทา
 
1. นายจิตรลดา   ขึ้นภูเขียว
 
132 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 1. เด็กชายพละพล   นพรัตน์
2. เด็กชายมนพัทธ์    กระบอกโท
3. เด็กหญิงวรพรรณ   พรมกาวงศ์
4. เด็กหญิงวรรณิสา   สอนพิมพ์
5. เด็กหญิงวิภาวี    อุ่มภูธร
6. เด็กหญิงสุธารัตน์   สอนพิมพ์
7. เด็กหญิงสุรางคนา    โพธิ์งาม
 
1. นายจิตรลดา   ขึ้นภูเขียว
2. นางวนิดา   เหมะธุลิน
3. นางอมรา   รัชอินทร์
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
133 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กชายณัฐภูมิ   พลอินสา
2. เด็กหญิงมุกดา   แสนเพียง
3. เด็กหญิงยุวดี   สุวรรณภักดี
 
1. นางสาวธารีรัตน์   กลยนีย์
2. นางสาวอจิมา   รักษาพล
 
134 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กชายณัฐวัตร   แก้วคำแจ้ง
2. เด็กชายปฎิพัทธิ์   เจริญคร
3. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์   พฤกจันทร์
 
1. นางยุภาวดี   บรรไพร
2. นางสาวเรวดี  ขาวพิมพ์
 
หมวดหมู่ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
135 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 1. เด็กหญิงวรินดา   อุปพงษ์
 
1. นายจิตรลดา   ขึ้นภูเขียว
 
รวม 135 296 209